лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

3.14

Оприбуткування бланків суворої звітності (акредитиви, чекові книжки, талони на бен­зин, мазут, харчування, путівки до будинків відпочинку, санаторіїв, турбаз, повідомлення на поштові перекази, митні марки, бланки трудових книжок та вкладиші до них тощо), вартість бланків (без ПДВ)
Водночас проводиться запис на позабалан­совому рахунку 08

331


08

311, 313,
321, 323,
364, 675
3.15

Видача в підзвіт бланків суворої звітності (та­лони на бензин, бланки трудових книжок тощо)

362

331

3.16

Списання витрачених бланків суворої звіт­ності на підставі акта
Водночас проводиться списання із позаба­лансового рахунка

801, 802,
811

331, 362

08

3.17

Отримання до каси готівки з поточних, реєст­раційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами

301, 302
314, 316,

311, 313,
318, 319,
321, 323,
324, 326

3.18

Видача готівки з каси за видатковими касо­вими ордерами або іншими документами, що їх замінюють

362,
652,
661, 662,
671, 672

301

3.19

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

221,
231—236,
238, 239,
331, 801,
802,
811—813,
823

362

3.20

Повернення підзвітною особою залишку аван­су до каси установи

301, 302

362

3.21

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів до каси установи

363

301, 302

3.22

Надходження сум до каси, на поточні, реє­страційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збит­ків тощо

301, 302,
311, 313,
321, 323

363

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

3.23

Надходження коштів за харчування праців­ників за місцем роботи, утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

301,
313, 323

301, 364
674

3.24

Надходження до каси плати за телефонні пе­реговори та інших коштів, які, відповідно до чинного законодавства України, відносять на відшкодування касових видатків

301

364, 801,
802,
811—813

3.25

Зарахування сум на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки коштів, які надійшли до каси установи

313,
314, 323,
324

301

3.26

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які, відповідно до чинного законодавства України, відносять на відшко­дування касових видатків

311, 321,
313, 323

301, 364

3.27

Зарахування коштів на депозитний рахунок

315, 325

672

3.28

Повернення коштів із депозитного рахунка

672

315, 325

3.29

Надходження на поточний, спеціальний реє­страційний рахунки установи коштів, отрима­них від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цін­ностей (у тому числі списаних) за здані у виг­ляді брухту і відходів чорні, кольорові мета­ли, дорогоцінні метали (у тому числі відходів від використання фотоматеріалів і кіноплів­ки), дорогоцінне каміння у розмірах, що, згід­но із законодавством України, залишаються в розпорядженні установи

313, 323

364, 675

3.30

Отримання асигнувань із загального фонду шляхом виданих векселів

341

701, 702

3.31

Погашення векселем кредиторської заборго­ваності за отримані матеріальні цінності, ви­конані роботи та надані послуги

364, 675

341

3.32

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти

364

311, 313,
314, 316,
319, 321,
323, 324,
326

Продовження дод. 2

                             


з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

3.33

Проведення розрахунків із установою банку з придбання іноземної валюти:

 

 

зарахована іноземна валюта

318

364

списана вартість послуги за придбання ва­люти

801, 802
811—813

364

3.34

Проведено розрахунок із Пенсійним фондом за придбану іноземну валюту:

 

 

нарахований пенсійний збір

801, 802
811—813

651

перерахований пенсійний збір

651

311,
313, 314,
316, 319,
321, 323,
324, 326

3.35

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти

311, 313,
314, 316,
319, 321,
323,
324, 326

364

3.36

Отримана в касу готівка в іноземній валюті

302

318

3.37

Видано під звіт іноземну валюту

362

302

3.38

Проведений розрахунок за підзвітну суму:

 

 

прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті
(за курсом на день видачі авансу)

801, 802
811—813

362

повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті
(за курсом на день видачі авансу)

302

362

відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборго­ваності, але не пізніше терміну визначеного для звітування за відрядження)

362

302

3.39

Нарахована курсова різниця на кошти на ва­лютному рахунку (щомісяця за зміни курсу):
за збільшення курсу
за зменшення курсу

318
442

442
318

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

3.40

Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо

364

318

3.41

Списано на фактичні видатки отримані пос­луги, виконані роботи (за курсом перераху­вання авансу)

801, 802,
811—813

364

4. Власний капітал

4.1

Списуються остаточними оборотами отри­мані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету

701, 702

431

4.2

Списуються остаточними оборотами доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані установою згідно із кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональ­ними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отриму­ються бюджетними установами від реалізації майна), що, згідно із кошторисом, відносять до поточного бюджетного року

711

432

4.3

Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвести­ції, що, згідно із чинним законодавством України, отримують бюджетні установи)

712

432

4.4

Списуються доходи за іншими надходжен­нями спеціального фонду

713

432

4.5

Списуються доходи, отримані від батьків за утримання дітей у дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо

714

432

4.6

Списуються доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюджетному році, які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік тощо), якщо установою у минулому році застосовувала субрахунок № 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

716

432

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

4.7

Списуються доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721, 722,
723

432

4.8

Списуються видатки поточного року, про­ведені за рахунок коштів загального фонду бюджету

431

801, 802

4.9

Списуються видатки поточного року, про­ведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходжен­нями спеціального фонду

432

811, 812,
813

4.10

Списуються витрати (виробничих навчальних майстерень, підсобних навчальних сільських господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експеримен­тальних приладів, на заготівлю і перероблення матеріалів) за завершеними і зданими роботами
Витрати за незавершеними або закінченими, але не зданими роботами, остаточними обо­ротами за рік не списуються

432

821, 822, 823, 824, 825

4.11

Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів:
дооцінка
уцінка

441
431, 432

431, 432
441

4.12

Списуються нараховані курсові різниці:
додатний результат
від’ємний результат

442
431, 432

431, 432
442

4.13

Списання сум дебіторської заборгованості після завершення терміну позовної давності

431, 432

363, 364

4.14

Списання сум кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув

364, 675

431, 432

4.15

Списання сум депонентської заборгованості, термін позовної давності якої минув

671

431, 432

5. Розрахунки із зобов’язань, не пов’язаних
безпосередньо з діяльністю установи

5.1

Отримання довгострокового кредиту в уста­нові банку

319

501

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

5.2

Відстрочення терміну погашення довгостро­кового кредиту в установі банку

501

502

5.3

Перерахування з поточного рахунка на пога­шення довгострокових кредитів

501, 502

319

5.4

Отримання короткострокового кредиту в уста­нові банку

319

601

5.5

Відстрочення терміну погашення коротко­строкового кредиту в установі банку

601

602

5.6

Відображення поточної заборгованості з довго­строкового кредиту в установі банку

611

501

6. Розрахунки із заробітної плати

6.1

Нарахування заробітної плати працівникам, які перебувають і не перебувають у штаті установ

801,
802,
811—813

661

6.2

Нарахування стипендій

801,
802, 811

662

6.3

Нарахована допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

652

661

6.4

Утримання із заробітної плати та стипендій податків та інших відрахувань

661, 662

641,
651—654,
663—668

6.5

Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за дору­ченням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за то­вари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за договорами добровільного страху­вання; профспілковим організаціям членсь­ких профспілкових внесків тощо

661, 662
663,
664,
665,
666,
667, 668

311, 313,
314, 316,
321, 323,
324, 326

6.6

Повернення на рахунки установи сум неотри­маних коштів заробітної плати, стипендії, алі­ментів тощо

311, 313,
314, 316,
321, 323,
324, 326

661, 662,
668

6.7

Нарахування внесків до Пенсійного фонду

801, 802,
811—813

651

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

6.8

Нарахування внесків на державне соціальне страхування

801, 802,
811—813

652

6.9

Нарахування внесків на обов’язкове соціаль­не страхування на випадок безробіття

801,
802,
811—813

653

6.10

Нарахування внесків з інших видів страху­вання

801,
802,
811—813

654

6.11

Перерахування сум внесків за розрахунками зі страхування

651,
652,
653, 654

311, 313,
314, 316,
321, 323,
324, 326

6.12

Нарахування гонорару композиторам, артис­там, авторам за виконані ними роботи за до­говорами й разовими замовленнями

801,
802, 811

669

6.13

Утримання податків із гонорару

669

641

6.14

Виплата заробітної плати, стипендій і гоно­рарів із каси установи

661,
662, 669

301

6.15

Віднесення на рахунок депонентів, не отри­маних у строк заробітної плати та стипендій

661, 662

671

6.16

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам

671

301

6.17

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катаст­рофи

328

674

6.18

Нарахування допомоги і компенсацій, вип­лат, пов’язаних із підвищеною оплатою пра­ці, наданням додаткової відпустки громадя­нам, які постраждали внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи відповідно до чинного зако­нодавства України

674

661

6.19

Отримання до каси установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадя­нам, які постраждали внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи

301

328

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

6.20

Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до чинного законодавства України

661

301

7. Облік операцій із власними надходженнями та інші операції

7.1

Нарахування плати за послуги, надання яких пов’язане із виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи, від госпо­дарської та/або виробничої діяльності визна­ченими переліками послуг, що можуть нада­ватися бюджетними установами, за плату, затверджуваними Кабінетом Міністрів Украї­ни для відповідної галузі

364, 674

711, 714,
741

7.2

Нарахування плати за оренду майна бюджет­ної установи

364

711

7.3

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які, відповід­но до чинного законодавства України, відно­сять на відшкодування касових видатків

364, 675

801, 802,
811

7.4

Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості форменого одягу, завданих збитків тощо

363, 364

711

7.5

Нарахування податку на додану вартість та інших податків, що підлягають перерахуван­ню до державного бюджету України відпо­відно до чинного законодавства України

811

641, 642

7.6

Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги

318

711

7.7

Зараховані благодійні внески в іноземній валюті

318

712

7.8

Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ)
Сума ПДВ:

811

364, 675

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811

364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

364, 675

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

7.9

Надходження від підприємств на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані уч­нями роботи в період виробничого навчання

313, 323

633

7.10

Пред’явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби навчально-виробничими майстернями

633

711, 721,
741

7.11

Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах

674

301

7.12

Надходження коштів для сплати іменних стипендій

314, 324

712

7.13

Нараховування стипендій за рахунок отри­маних коштів для сплати іменних стипендій

812

662

7.14

Виплата іменних стипендій

662

301, 314,
324

7.15

Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога

812

364, 675

7.16

Проведення видатків за коштами, що належать до інших надходжень спеціального фонду

813

316, 326,
364, 675

7.17

Отримані кошти установою-закупівельником для проведення централізованих закупівель від установи-замовника за операціями із цент­ралізованого постачання, які здійснюють за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівель­ник є бюджетною установою

328

684

7.18

Оплачені рахунки установою-закупівельни­ком за централізоване придбання матеріаль­них цінностей за операціями із централізова­ного постачання, які здійснюють за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою

351, 364, 675

328

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

7.19

Придбані матеріальні цінності установою-заку­півельником за операціями із централізовано­го постачання, які здійснюють за рахунок влас­них надходжень спеціального фонду коштори­су, коли установа-закупівельник є бюджетною установою, до передачі установам-замовникам обліковуються на позабалансовому рахунку

06

7.20

Передані матеріальні цінності за операціями із централізованого постачання, які здійснюють за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівель­ник є бюджетною установою, списують з поза­балансового рахунка установи-закупівельника

06

7.21

Після отримання підтвердження установою-за­купівельником від установи-замовника факту отримання матеріальних цінностей, придба­них за операціями із централізованого поста­чання, які здійснюють за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупівельник є бюджетною установою, здійснюють закриття розрахунків

684

351, 364, 675

8. Облік операцій під час виробництва продукції

8.1

Оприбуткування готових виробів і продук­ції, переданих із виробництва до складу

241, 251

821, 822

8.2

Реалізація готових виробів і продукції під­собних господарств

721, 722

241, 251

8.3

Оприбуткування продукції підсобних госпо­дарств для потреб установи

232, 239

241, 251

8.4

Видача зі складу матеріалів тривалого вико­ристання науковим підрозділами для вико­нання науково-дослідних робіт або майстер­ням для реставрації й ремонту виробів мис­тецтва, музейних цінностей і пам’ятників ар­хітектури

118

231

Водночас роблять інший запис

801
802,
811—813

401

Продовження дод. 2

                               


з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

8.5

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами
(сума без ПДВ)

203

313, 323,
351, 364,
631—635,
675

Сума ПДВ:

  1. якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

823

313, 323,
351, 364,
631—635,
675

  1. якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

313, 323,
351, 364,
631—635,
675

8.6

Передавання спеціального обладнання зі скла­ду до наукового підрозділу для виконання робіт за господарськими договорами

823

203

Водночас роблять запис на позабалансовому рахунку 02

02

8.7

Оприбуткування за ціною можливого вико­ристання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:

 

 

основні засоби

104, 106
811

711 131,
401 

малоцінні та швидкозношувані предмети

221
811

711
411

матеріали

231, 234

711

Вартість цього обладнання списують з позабалансового рахунка 02

02

8.8

Передавання матеріалів і продуктів харчуван­ня в переробку

825

231—236,
238, 239

8.9

Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки

231—236,
238, 239

825

8.10

Оприбуткування малоцінних і швидкозношу­ваних предметів, які надійшли з переробки

221

825

Водночас роблять інший запис

801, 811

411

Продовження дод. 2

                           


з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

8.11

Оприбуткування необоротних активів, виго­товлених господарським способом

106,
109,
113, 114

825

Водночас роблять інший запис

801, 811

401

8.12

Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні робо­ти за договорами

313, 323

634

8.13

Надходження авансів від замовників за догово­рами на виконання науково-дослідних робіт

313, 323

351

8.14

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції

313, 323

241, 251,
364, 721,
722, 741

8.15

Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними за­мовлення для науково-дослідних і конструк­торських робіт за тематикою загального фон­ду бюджету

632

311, 321

8.16

Прийняття згідно з актом або іншими докумен­тами виготовлених приладів і виробів для нау­ково-дослідних і конструкторських робіт

104, 221

632

Водночас роблять інший запис

801, 802

401, 411

8.17

Перерахування з поточного, спеціального реєст­раційного рахунків для обліку коштів, отри­маних як плата за послуги спільним виконав­цям, залученим для виконання окремих науко­во-дослідних і конструкторських робіт за дого­ворами

635

313, 323

8.18

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців

823

635

8.19

Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи за договорами від­повідно до чинного законодавства України

351

634

8.20

Здача замовникам виконаних науково-дослід­них робіт за вартістю, що передбачена в договорі

634

723

8.21

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами

821—823

301, 313,
323, 362,
635

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

8.22

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і вико­нання науково-дослідних робіт за догово­рами

821—823

201, 203,
231, 234,
235, 238,
239

8.23

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві

201, 203,
231, 234,
235, 238, 239

821—823

8.24

Оплата наданих послуг із заготівлі та пере­робки матеріалів

825

301, 313
323, 362,
364, 675

8.25

Отримання від постачальників для будів­ництва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

8.26

Передавання підрядним організаціям облад­нання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво

631

202, 204

8.27

Оплата зі спеціального рахунка замовника сум підряднику за завершеними етапами бу­дівельно-монтажних робіт з капітального бу­дівництва

631

311, 313,
319, 321,
323

8.28

Списання на підставі підтверджувальних документів сум за виконані підрядником будівельно-монтажні роботи

801,
802, 811

631

Інструкція в редакції Наказу Державного казначейства від 14.02.2005 року № 28 (z 0288-05)
Начальнику Управління методології з виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності                                                                         О. О. Чечуліна

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.