лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 114                                  від 10.12.1999                                 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 1999 р.
vd991210 vn114 за № 890/4183
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та Порядку застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
(Зі змінами, внесеними згідно
із Наказами Державного казначейства України)


№ 67

(z 0516-00)

від 27.07.2000

№ 67

(z 0517-00)

від 27.07.2000

№ 140

(z 0040-01)

від 27.12.2000

№ 122

(z 0668-01)

від 19.07.2001

№ 54

(z 0358-02)

від 26.03.2002

№ 54

(z 0359-02)

від 26.03.2002

№ 91

(z 0505-02)

від 27.05.2002

№ 91

(z 0506-02)

від 27.05.2002

№ 237

(z 0015-03)

від 23.12.2002

№ 237

(z 0016-03)

від 23.12.2002

№ 180

(z 0880-03)

від 15.09.2003

№ 180

(z 0881-03)

від 15.09.2003

№ 56

(z 0487-04)

від 26.03.2004

№ 11

(z 0184-05, z 0185-05)

від 21.01.2005

План рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ

Розділ I. Балансові рахунки
Клас 1. Необоротні активи
Клас 2. Запаси
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Клас 4. Власний капітал
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Клас 6. Поточні зобов’язання
Клас 7. Доходи
Клас 8. Витрати
Розділ II. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки
План рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ

Розділ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

Клас 1. Необоротні активи


10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робочі і продуктивні тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні
матеріальні
активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

112

Бібліотечні фонди

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

115

Тимчасові нетитульні споруди

116

Природні ресурси

117

Інвентарна тара

118

Матеріали тривалого використання для наукових цілей

119

Необоротні матеріальні активи спеціаль­ного призначення

12

Нематеріальні
активи

121

Авторські та суміжні з ними права

122

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних
активів

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Знос нематеріальних активів

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

14

Незавершене
капітальне
будівництво

141

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами

142

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами

143

Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

(Клас 1 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 67 (z 0516-00) від 27.07.2000 року, № 56 (z 0486-04) від 26.03.2004)

Клас 2. Запаси


20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

204

Будівельні матеріали

205

Інші виробничі запаси

21

Тварини
на вирощуванні
та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім’ї бджіл

217

Доросла худоба, вибракована з основ­ного стада

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні
та швидкозношува­ні предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані пред­мети, що перебувають на складі та в експлуатації

222

Малоцінні та швидкозношувані пред­мети спеціального призначення

23

Матеріали
і продукти
харчування

231

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

232

Продукти харчування

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

 

 

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

235

Паливо, паливні і мастильні матеріали

236

Тара

237

Матеріали в дорозі

238

Запасні частини до транспортних засо­бів, машин і обладнання

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) май­стерень

25

Продукція сільсько­господарського
виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільсь­ких господарств

(Клас 2 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 67 (z 0516-00) від 27.07.2000 року, № 11 (z 0486-05) від 26.03.2005 року)
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи


30

Каса

301

Каса в національній валюті

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки установи

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

313

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

314

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами влас­них надходжень

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

316

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки
в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

322

Особові рахунки

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

 

 

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для облі­ку інших надходжень спеціального фонду

328

Інші рахунки в казначействі

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові
векселі, одержані

341

Векселі, одержані в національній валюті

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покуп­цями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки
з різними
дебіторами

361

Розрахунки в порядку планових платежів різними

362

Розрахунки із підзвітними особами дебіторами

363

Розрахунки із відшкодування завданих збитків

364

Розрахунки з іншими дебіторами

(Клас 3 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 67 (z 0516-00) від 27.07.2000 року, № 54 (z 0358-02) від 26.03.2002 року, № 91 (z 0505-02) від 27.05.2002 року, № 180 (z 0880-03) від 15.09.2003 року, № 11 (z 0184-05) від 21.01.2005 року)

Клас 4. Власний капітал


40

Фонд
у необоротних
активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

402

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

41

Фонд у малоцінних
і швидкозношува­них предметах

411

Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їх видами

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

43

Результати вико­нання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати
переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів

442

Інша переоцінка

(Клас 4 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казна­чейства № 180 (z 0880-03) від 15.09.2003 року, № 54 (z 0486-04) від 26.03.2004 року, № 11 (z 0184-05) від 21.01.2005 року)
Клас 5. Довгострокові зобов’язання


50

Довгострокові
позики

501

Довгострокові кредити банків

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові
векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові
зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’яза­ння

Клас 6. Поточні зобов’язання


60

Короткострокові
позики

601

Короткострокові кредити банків

602

Відстрочені короткострокові кредити банків

603

Інші короткострокові позики

604

Прострочені позики

605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна
заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроко­вими позиками

612

Поточна заборгованість за довгостроко­вими векселями

613

Поточна заборгованість за іншими довго­строковими зобов’язаннями

62

Короткострокові
векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

63

Розрахунки
за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та під­рядниками

632

Розрахунки з часткової оплати замов­лень на дослідно-конструкторські роз­робки, що виконуються за рахунок бюд­жетних коштів

633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

635

Розрахунки із залученими співвиконав­цями для виконання робіт за госпо­дарськими договорами

64

Розрахунки
із податків
та платежів

641

Розрахунки за платежами і податками до бюджету

642

Інші розрахунки із бюджетом

65

Розрахунки
зі страхування

651

Розрахунки із пенсійного забезпечення

652

Розрахунки із соціального страхування

653

Розрахунки зі страхування на випадок безробіття

654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки
з оплати праці

661

Розрахунки із заробітної платі

662

Розрахунки зі стипендіатами

663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

664

Розрахунки із працівниками за безготів­ковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках

665

Розрахунки із працівниками за безготів­ковими перерахуваннями внесків за до­говорами добровільного страхування

666

Розрахунки з членами профспілки безго­тівковими перерахуваннями сум членсь­ких профспілкових внесків

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

668

Розрахунки за виконавчими документа­ми та інші утримання

669

Інші розрахунки за виконані роботи

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

67

Розрахунки
за іншими
операціями
і кредиторами

671

Розрахунки із депонентами

672

Розрахунки за депозитними сумами

673

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні
розрахунки

683

Внутрішні розрахунки за операціями із централізованого постачання за загаль­ним фондом

684

Внутрішні розрахунки за операціями із централізованого постачання за спеціаль­ним фондом

(Клас 6 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 67 (z 0516-00) від 27.07.2000 року, № 54 (z 0358-02) від 26.03.2002 року, № 237 (z 0015-03) від 23.12.2002 року, № 11 (z 0184-05) від 21.01.2005 року)
Клас 7. Доходи


70

Доходи
загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи
спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послугу

712

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

713

Доходи за іншими надходженнями спе­ціального фонду

714

Кошти батьків за надані послуги

715

Доходи, спрямовані на покриття дефі­циту загального фонду

716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від
реалізації
продукції, виробів
і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчаль­них) майстерень

722

Реалізація продукції підсобних (навчаль­них) сільських господарств

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

Продовження дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ

(Клас 7 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 67 (z 0516-00) від 27.07.2000 року, № 54 (z 0358-02) від 26.03.2002 року, № 180 (z 00880-03) від 15.09.2003 року, № 11 (z 0184-05) від 21.01.2005 року)

Клас 8. Витрати


80

Видатки
із загального фонду

801

Видатки із державного бюджету на утримання установи та інші заходи

802

Видатки із місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

81

Видатки
спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за плуги

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) май­стерень

822

Витрати підсобних (навчальних) сільсь­ких господарств

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

824

Витрати на виготовлення експеримен­тальних пристроїв

825

Витрати на заготівлю і переробку мате­ріалів

826

Видатки до розподілу

(Клас 8 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 67 (z 0516-00) від 27.07.2000 року, № 54 (z 0358-02) від 26.03.2002 року, № 180 (z 0880-03) від 15.09.2003 року, № 11 (z 0184-05) від 21.01.2005 року)
Закінчення дод. 1


Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки
Клас 0. Позабалансові рахунки


01

Орендовані необоротні активи

 

 

02

Активи на відповідальному зберігання

 

 

04

Непередбачені активи і зобов’язання

 

 

05

Гарантії та забезпечення

 

 

06

Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання

 

 

07

Списані активи та зобов’язання

 

 

08

Бланки суворого обліку

 

 

09

Призначення та зобов’язання

 

 

(Клас 0 зі змінами, внесеними згідно із Наказом Державного казначейства № 91 (z 0505-02) від 27.05.2002 року, № 237 (z 0015-03) від 23.12.2002 року, № 180 (z 0486-04) від 26.03.2004 року)

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
10.07.2000 № 61 (у редакції наказу
Державного казначейства України
від 14.02.2005 № 28 (z 0288-05)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2000 року за № 497/4718
ІНСТРУКЦІЯ
про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установз/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

1. Облік необоротних активів

1.1

Оприбуткування земельних ділянок будинків та споруд, машин і обладнання білизни, постільних речей, одягу взуття, транспорт­них засобів, інструментів, виробничого (включ­но із пристроями) і господарського інвента­рю, робочих і продуктивних тварин малоцін­них необоротних матеріальних активів, мате­ріалів тривалого використання з науковою метою, книг, що включаються до бібліотеч­ного фонду, програм для електронних обчис­лювальних машин та інших необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі — ПДВ) та сум без копійок):
що сплачені шляхом попередньої оплати
що сплачені після їх отримання
Водночас роблять інший запис (сума без ПДВ):
за оплати коштами загального фонду
за оплати коштами спеціального фонду
Сума ПДВ:
за оплати коштами загального фонду
за оплати коштами спеціального фонду
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту
якщо ПДВ включено до податкового кредиту

 

 

 

 

 

 


101—122
101—122

801, 802
811—813

801, 802

811—813
641

 

 

 

 

 

 


364
675

401
401

364, 675

364, 675
364, 675

1.2

Списання сум копійок із придбаних необорот­них активів

801, 802
811—813

364, 675

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

1.3

Безоплатне отримання необоротних активів крім централізованого постачання матеріальних цін­ностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів)
Водночас роблять інший запис

101—122812

364401,
131—133

1.4

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпоряд­ника бюджетних коштів

101—122

401,
131—133

1.5

Отримання необоротних активів установою-замовником, придбаних за операціями з
централізованого постачання, які проводять­ся за рахунок власних надходжень спеціаль­ного фонду кошторису, коли установа-заку­півельник є бюджетною установою
Водночас роблять інший запис

104—122


811, 812

684


401

1.6

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпоряд­ника бюджетних коштів

401,
131—133

101—122

1.7

Реалізація будинків, споруд
На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до державного бюджету України

131—401
364, 675
811

103
711
642

1.8

Зміна вартості необоротних активів: після проведення індексації, дооцінки
уцінки

101—122
401,
131—133

401
131—133
101—122

1.9

Списання необоротних активів, які стали непридатними на підставі виправдних доку­ментів, та в разі реалізації

401,
131—133

103—122

1.10

Списання необоротних активів унаслідок неста­чі, установленої під час інвентаризації, тощо
Водночас робиться другий запис, на суму вартості відшкодування збитків, яка відне­сена на рахунок винних осіб

401,
131—133

363

104,
122

711

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

1.11

Списання нестач необоротних активів, уста­новлених під час інвентаризації
Водночас роблять інший запис, коли винних осіб не встановлено

401,
131—133
05

104—122

1.12

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103—122
811

711
401

1.13

Відображення сум за не введеними в експлуа­тацію об’єктами капітального будівництва

141—143

402

1.14

Прийняття в експлуатацію об’єктів капіталь­ного будівництва на підставі акта
Водночас здійснюють списання сум за неза­вершеним капітальним будівництвом

103—122

402

401

141—143

1.15

Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня

401

131—133

2. Облік запасів

2.1

Оприбуткування виробничих запасів, мате­ріалів і продуктів харчування, у тому числі за операціями із централізованого постачання установою-закупівельником (вартість без ПДВ):
що сплачені шляхом попередньої оплати рахунка
що сплачені після їх отримання

 

 

201—218
231—239
201—218,
231—239

 

 

361, 362,
364
675

Сума ПДВ із виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за раху­нок коштів загального фонду

801, 802

361, 362,
364, 675

Сума ПДВ із виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за раху­нок коштів спеціального фонду:

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811—813

361, 362,
364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

361, 362,
364, 675

2.2

Отримані установою-замовником виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, ме­дикаменти та інші запаси від установи-заку­півельника за операціями із централізовано­го постачання

201—218,
231—239

683, 684

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

2.3

Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтверджувальних документів, крім отриманих за операціями із централізованого постачання

801, 802,
811—813

201—218,
231—236,
238, 239

2.4

Передані виробничі запаси, матеріали, про­дукти харчування, медикаменти та інші запа­си, закуплені шляхом централізованого поста­чання з балансу установи-закупівельника на баланс установи-замовника

683, 684

201—218,
231—239

2.5

Списуються використані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикамен­ти та інші запаси установою-замовником, придбані за операціями з централізованого постачання. Акти про списання передаються установі-закупівельнику

683, 684

201—218,
231—239

2.6

Згідно із отриманими актами від установи-за­мовника на фактичні видатки відносять суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупівельником

801,
802, 813

683, 684

2.7

Отримання матеріалів і продуктів харчуван­ня як гуманітарної допомоги

231—236,
238, 239

364

2.8

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених під час інвентаризації

231—236,
238, 239

711

2.9

Відображена вартість сум переоцінки вироб­ничих запасів, матеріалів і продуктів хар­чування:
дооцінка201—218, 231—236 238, 239441

уцінка

441

201—218,
231—236
238, 239

2.10

Списання нестач виробничих запасів, матеріа­лів та продуктів харчування у межах установле­них норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придба­них у поточному році, у минулих роках, за розрахунками із централізованого постачання

801,
802,
811—813,
431,
432,
683,
684

201,
204,
205,
231—236,
238,
239

Продовження дод. 2

                         


з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

2.11

Списання виявлених нестач і втрат виробни­чих запасів, матеріалів та продуктів харчу­вання, придбаних у поточному році, у мину­лих роках, за розрахунками із централізова­ного постачання

801,
802,
811—813,
431, 432,
683, 684

231—236,
238, 239

Водночас роблять інший запис:
на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

коли винних осіб не встановлено, справи перебувають в слідчих органах

05

2.12

Оприбуткування малоцінних і швидко­зношуваних предметів (вартість без ПДВ):
що сплачені шляхом попередньої оплати


221361, 362,
364

що сплачені після їх отримання

221

675

Водночас роблять інший запис
(сума без ПДВ)

801, 802
811—813

411

Сума ПДВ із малоцінних і швидкозношува­них предметів:

 

 

придбаних за рахунок коштів загального фонду

801, 802

361, 362,
364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту811—813361, 362,
364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

361, 362,
364, 675

2.13

Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупівельника, придбані за операціями із централізованого постачання, які проводять­ся за рахунок коштів загального фонду кош­торису або за рахунок інших надходжень спе­ціального фонду кошторису, якщо установа-закупівельник є бюджетною установою

221—222

411

2.14

Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупівельника, придбані за операціями із централізованого постачання, які проводять­ся за рахунок власних надходжень спеціаль­ного фонду кошторису, якщо установа-заку­півельник є бюджетною установою.
Водночас роблять інший запис

221—222


811, 812

684


411

Продовження дод. 2з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

2.15

Оприбуткування малоцінних і швидкозношу­ваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога
Водночас роблять інший запис

221


812

364


411

2.16

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів:
вартість до 10 грн включно за одиницю (комплект)
вартість понад 10 грн за одиницю (комплект)

411

221/2

221/1

221/1

2.17

Оприбуткування лишків малоцінних та швид­козношуваних предметів, виявлених під час інвентаризації

221
811

711
411

2.18

Реалізація лишків малоцінних і швидкозно­шуваних предметів, що не використовуються установою

411

221

На суму коштів від реалізації роблять запис

364, 675

711

2.19

Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, які стали непридатними

411

221

2.20

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання не­оборотних активів, малоцінних і швидкозно­шуваних предметів, які залишені для ремон­ту та інших потреб установи

231,
234,
235,
238,
239

7112.21

Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, установлених під час інвентариза­ції нестач і втрат

411

221

Водночас роблять інший запис на суму, яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

2.22

Списання нестач малоцінних і швидкозно­шуваних предметів, установлених під час ін­вентаризації

411

221

Водночас роблять інший запис, коли винних осіб не встановлено

05

2.23

Придбання тварин для відгодівлі:
за попередньою оплатою
за оплатою після отримання тварин

212

212

313, 323,
364
313,
323, 675

Продовження дод. 2

                               


з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

2.24

Оприбуткування приросту і приплоду молод­няка за плановою собівартістю

211

711, 822

2.25

Списання за рахунок установи загиблого молодняка і тварин на відгодівлі

711, 822

211, 212

2.26

Оприбуткування м’ясних продуктів у разі забою тварин за плановими цінами

251

211—218

3. Облік операцій із грошовими коштами

3.1

Отримання асигнувань із загального фонду:
установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету

311, 321

701

установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету

311, 321

702

3.2

Отримання асигнувань зі спеціального фон­ду (крім власних надходжень)

316, 326

713

3.3

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня

701,
702, 713

311, 312,
316, 321,
322, 326

3.4

Списання з рахунків залишків коштів, виді­лених асигнувань, не витрачених у поточно­му році

701,
702, 713

311, 312,
316, 321,
322, 326

3.5

Надходження на поточні, спеціальні реєстра­ційні рахунки установи сум, що належать до плати за надані послуги, оренду та реаліза­цію майна відповідно до чинного законо­давства України

313, 323

364, 674

3.6

Отримання спонсорських, благодійних внес­ків та іншої гуманітарної допомоги

301,
302,

712

(в т. ч. надходження у натуральній формі)

314,
318, 324

 

3.7

Витрачання спонсорських та благодійних внесків

364, 675

314, 318,
324

3.8

Перерахування частини отриманих доходів відповідно до чинного законодавства Украї­ни установі нижчого рівня

711, 712

313, 314,
318, 323,
324

Продовження дод. 2

                 


з/п

Зміст операції

Номери субрахунків

за
дебетом

за
кредитом

3.9

Перерахування сум постачальникам згідно із пред’явленими рахунками за матеріальні цін­ності та надані послуги, за електричну енер­гію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продук­тів харчування тощо:

 

 

у порядку планових платежів

361

311, 313,
314, 316,
318, 319,
321, 323,
324, 326

шляхом попередньої оплати

364

311, 313,
314, 316,
318, 319,
321, 323,
324, 326

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг

675

311, 313,
314, 316,
318, 319,
321, 323,
324, 326

3.10

Перерахування до державного бюджету Украї­ни податків та інших платежів відповідно до чинного законодавства України

641, 642

311, 313,
321, 323

3.11

Перераховані кошти установі-закупівель­нику за матеріальні цінності за операціями із централізованого постачання, які здійсню­ють за рахунок власних надходжень спеці­ального фонду кошторису, коли установа-за­купівельник є бюджетною установою

684

313, 314
323, 324

3.12

Перераховані кошти для проведення операцій з централізованих закупівель матеріальних цін­ностей за власними надходженнями устано­вою-замовником установі-закупівельнику, ко­ли остання є госпрозрахунковою установою

364, 675

313, 314,
323, 324

3.13

Послуги із замовлення транспорту на достав­ку матеріалів і продуктів харчування, списа­ні на фактичні видатки

801,
802,
811—813

361, 364,
675

 

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.