лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ


Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка цілком утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів.
Бюджетне асигнування — повноваження, надане розпорядникові бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів із конкретною метою в процесі виконання бюджету.
Бюджетне зобов’язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом цього чи іншого періоду в майбутньому.

Відкриті асигнування — право, надане головним розпорядником та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня щодо розподілу виділених асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету підвідомчим установам та використання бюджетних асигнувань з урахуванням прийнятих зобов’язань. Відкриті асигнування забезпечуються ресурсами у порядку, визначеному Державним казначейством України.

Дебіторська заборгованість — фінансовий актив установи, що виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди, має право на отримання платежів, товарів, робіт та послуг.

Касові видатки — усі суми, проведені органом Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків.
Нематеріальні активи — активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості, використовуються установою в процесі виконання основних функцій більш як рік.

Основні засоби — матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) становить понад рік і вартість яких без ПДВ та інших платежів перевищує 1000 грн за одиницю (комплект).

Підзвітна сума — кошти, видані працівникові установи на витрати, пов’язані зі службовими відрядженнями та/або на адміністративно-господарські витрати.

Реєстраційні рахунки — рахунки які відкриваються розпорядниками коштів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій із виконання загального фонду бюджету.

Смарт-картка — пластикова картка із мікропроцесором, який містить інформацію про суму грошових коштів у файлі на рахунку.
Спеціальні реєстраційні рахунки — рахунки, які відкриваються розпорядником коштів бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій із виконання спеціального фонду.


 


ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОКОВО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

 

У процесі вивчення курсу «Облік у бюджетних установах» проміжний контроль оцінювання знань студентів здійснюють у два етапи, що розподіляють курс на два модулі:
Перший модуль — за темами:

 • Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання.
 • Облік доходів і видатків.
 • Облік фінансово-розрахункових операцій.
 • Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій.

Другий модуль — за темами:

 • Облік необоротних активів.
 • Облік запасів.
 • Облік виробничих витрат.
 • Облік власного капіталу.

Приклад типового модульного завдання

 • Обліково-економічна характеристика статей І розділу активу балансу «Необоротні активи».
 • Тест. Яка форма розрахунків переважає у бюджетних установах:

а) платіжними вимогами;
б) платіжними вимогами-дорученнями;
в) платіжними дорученнями;
г) розрахунковими чеками;
д) акредитивами.

 • Задача. За наведеною господарською операцією «Списано на видатки спеціального фонду суми за затвердженими звітами про використання коштів на відрядження» скласти бухгалтерське проведення і дати характеристику рахунків за побудовою і призначенням.
 • Розрахункова задача. Скласти розрахунок утримань із заробітної плати працівника до Пенсійного фонду, інших фондів соціального страхування і податку з доходів фізичних осіб за такими даними:
 • сума нарахованої заробітної плати за відпрацьовані дні місяця — 420 грн;
 • допомога за тимчасовою непрацездатністю за 4 дні хвороби — 80 грн.

Приклад іспитового завдання

 • Об’єкти, функції та завдання обліку в бюджетних установах.
 • Побудова, порядок ведення і призначення меморіальних ордерів № 1, 2, 3.
 • Використання безготівкової форми розрахунків із працівниками та військовослужбовцями.
 • Тест.

Доберіть із правого стовпчика господарські операції до бухгал­терських проведень:


Дебет 821 Кредит 661
Дебет 241 Кредит 821
Дебет 721 Кредит 431
Дебет 821 Кредит 65

 

А) проведено нарахування на заробітну плату безпосередніх виконавців робіт;
Б) оприбутковано готову продукцію;
В) визначається результат від реалізації продук­ції;
Г) нараховано заробітну плату безпосереднім виконавцям робіт.

 • За наведеною господарською операцією «Нараховано знос основних засобів» скласти бухгалтерське проведення і дати харак­теристику рахунків за побудовою і призначенням.
 • Визначити результат виконання кошторису за спеціальним фондом за такими даними:
 • передбачено видатків за кошторисом — 50 000 грн;
 • отримано власних надходжень — 43 000 грн;
 • фактичні видатки за рік — 49 000 грн.

 


ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

 

Проміжний контроль оцінювання знань студентів здійснюють з огляду на:

 • систематичність та активність роботи на практичних заняттях;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання;
 • виконання модульних завдань.

За контролю систематичності й активності роботи на практичних заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований під час відповідей на практичних заняттях; активність у процесі обговорення питань, винесених на практичні заняття; результати виконання контрольних робіт.
За контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюють: виконання завдань для самостійної роботи (розв’язання задач з обліку касових і фактичних видатків та написання і захист рефератів).
За виконання модульних завдань оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.
Для студентів денної та вечірньої форми навчання
Кожен студент упродовж семестру може отримати максималь­ну кількість балів — 40, які складаються з: оцінки за перше та друге модульне завдання — по 10 балів, оцінки систе-
матичності й активності роботи на практичних заняттях —
10 балів, виконання завдань для самостійного опрацювання —
10 балів.
Для студентів заочної форми навчання:
Кожен студент виконує два модульні завдання — по одному з першого та другого модулів згідно із розподілом за номером залікової книжки:


Остання цифра номера залікової книжки

Варіанти завдань

 

Модуль 1

Модуль 2

0

1

6

1

2

7

2

3

8

3

4

9

4

5

10

5

1

10

6

2

9

7

3

8

8

4

7

9

5

6

Приклад вибору варіантів завдань: якщо останні цифри номера залікової книжки 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 — студент виконує третій варіант першого модулю і восьмий варіант другого модулю.
Кожне теоретичне питання, тест, задача оцінюється в 0 або 5 балів. Максимальна кількість балів за результатами виконання модульних завдань — 40.
Оцінку виявлених під час поточного контролю знань здійснюють за відповідними критеріями. Диференціацію балів проводять за шкалою: 10, 5, 0.
1. Критерії оцінювання відповідей
на теоретичні питання
Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, має відповідати таким вимогам:

 • розгорнутий, вичерпний виклад змісту порушеної у питанні проблеми;
 • повний перелік необхідних для висвітлення змісту питання обліково-економічних категорій;
 • правильна і повна обліково-економічна характеристика бух­галтерських рахунків та їх кореспонденції.

Відповідь оцінюється на 5 балів, якщо у відповіді на найвищий бал не висвітлено один чи два з пунктів, указаних вище.
Відповідь на питання оцінюють у 0 балів, якщо під час висвітлення змісту питання зокрема правильно, за зазначеними вимогами припущено грубих, недопустимих помилок, що свідчать про нерозуміння засадових облікових категорій і понять облікової підсистеми обліку бюджетних установ;
2. Критерії оцінювання відповіді на завдання
Кожне завдання зараховується й оцінюється в 10 балів, якщо має:

 • правильну арифметичну відповідь на поставлене завдання;
 • правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідного розрахунка;
 • правильно зроблені бухгалтерські проведення;
 • правильно і повно заповнені облікові регістри;
 • характер відповідей на поставлені питання дає підстави стверджувати, що студент самостійно виконав завдання.

Завдання зараховується й оцінюється у 5 балів, якщо виконано 3 із перелічених 4 пунктів попереднього критерію.
Завдання не зараховують в разі невиконання двох із чотирьох пунктів першого критерію.
3. Критерій оцінювання відповідей на тести
Усі правильні відповіді — 10 балів.
Неточна відповідь через вибір неправильного варіанта відповіді — 5 балів.
Неправильна відповідь — 0 балів.
Підсумковий контроль знань студентів із дисципліни «Облік у бюджетних установах» здійснюють під час складання іспиту. Кожен екзаменаційний білет містить 6 запитань (4 теоретичні запитання і дві задачі). В процесі письмового іспиту студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками тощо. Відповіді студентів оцінюють у балах. Максимальна сума балів за відповіді на всі 6 запитань — 60 балів. Кожне запитання оцінюють окремо за 10-бальною системою, яка, своєю чергою, передбачає диференціацію балів за шкалою: 10, 5, 0 балів.
Відповідь оцінюють у 10 балів за умови, якщо студент дав у роботі повну й аргументовану письмову відповідь на запитання білету. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними й практичними положеннями, які висвітлюють сутність і структуру запитання, зокрема, має включати:

 • розгорнутий і вичерпний виклад сутності та змісту теоретич­ного запитання;
 • повне розв’язання практичних завдань і викладення аналітич­них висновків;
 • критичну оцінку чинної організації і методики обліку та зазначення напрямів подальшого вдосконалення їх;
 • уміння використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетними організаціями.

Оцінку 5 балів ставлять за відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • часткові недоліки у висвітленні змісту економічних категорій;
 • незнання базових підходів, тлумачень вузлових проблем звіт­ності;
 • несуттєві помилки під час розв’язання задач або відсутність самостійних висновків.

Крім перелічених недоліків, на зниження оцінки впливає також порушення логіки викладання матеріалу з конкретного запитання, а також орфографічні помилки.
Відповідь вважається незадовільною (0 балів), якщо виклад матеріалу має безсистемний характер і не розкриває сутності запитання або грубо перекручує його зміст і недбало викладений, якщо не розв’язано практичних завдань, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Облік у бюджетних установах».
Якщо відповіді студента оцінено менш як у 30 балів (0, 5, 10, 20, 25), він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів).
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (якщо студент набрав 30 балів і більше). До залікової екзаменаційної відомості заносять сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загаль­ну підсумкову оцінку).
Якщо відповіді студента оцінені менш як у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю (від 0 до 40 балів).
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюють у такому порядку:


Оцінка за шкалою
ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується у КНЕУ

Оцінка за національною
шкалою

A

85—100

5 (відмінно)

B

80

4 (добре)

C

65—75

D

60

3 (задовільно)

E

50—55

FX

20—45

2 (незадовільно) з мож­ливістю повторного складання

F

0—15

2 (незадовільно) з обо­в’язковим повторним вивченням дисципліни

До відомості обліку поточної та підсумкової успішності записують сумарні результати у балах поточного контролю та іспиту.


 


Список літератури

 • Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37—38.
 • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40.
 • Про державний бюджет на 2005 рік: Закон України від 23.12.2004 року № 2285-У.
 • Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 року № 1490-ІІІ.
 • Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 року № 889-IV.
 • Порядок призначення і виплати стипендій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882.
 • Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 року № 829.
 • Про грошове забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 року № 829.
 • Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659.
 • Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1919 (зі змінами та доповненнями).
 • Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2002 року № 228.
 • Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298.
 • Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року № 89.
 • Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 08.02.2000 року № 125.
 • Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ ДКУ від 26.12.2003 року № 242.
 • Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ Державного казначей-
  ства України від 17.07.2000 року № 64 (зі змінами та доповненнями).
 • Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року № 5.
 • Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного бан­ку України від 29.03.2001 року № 135.
 • Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій: Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 року № 61 // www.rada.gov.ua.
 • Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання: Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001 року № 141.
 • Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 року № 68 // Все про бухгалтерський облік. — 2000. — № 21.
 • Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637.
 • Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 року № 89 (зі змінами та доповненнями).
 • Про затвердження роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2004 року № 194.
 • Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання: Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 року № 130.
 • Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181.
 • Про затвердження форм карток, книг аналітичного обліку бюд­жетних установ та порядку їх складання: Наказ Державного казначей-
  ства України від 06.10.2000 року № 100 // www.rada.gov.ua.
 • Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 року № 90.
 • Про затвердження Плану Рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 року № 114 зі змінами та доповненнями.
 • Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 року № 113.
 • Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.1997 року № 125/70.
 • Про порядок здійснення річних заключних оборотів: Лист Державного казначейства України від 02.01.2002 року № 07-04/3-5.
 • Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.
 • Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Ю.Марко: Посібник. — К.: Знання України, 2004. — 507 с.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.