лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 4. Облік розрахунків
із оплати праці, грошового забезпечення,
страхування і стипендій
Практичне заняття 9

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: нарахування заробітної плати науково-педагогічним працівникам).
 3. Виконання вправ: нарахування заробітної плати державним службовцям; нарахування грошового забезпечення військово-
  службовцям та заробітної плати працівникам.

Практичне заняття 10

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: нарахування заробітної плати медичним працівникам).
 3. Виконання вправи: розрахунок Фонду оплати праці та запов­нення меморіального ордера № 5.
 4. Контрольна робота.

Практичне заняття 11

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: облік розрахунків зі стипендіатами).
 3. Виконання вправи: нарахування на підставі середньої заробітної плати.
 4. Проведення модульного контролю.

Контрольні запитання

 1. Праця та заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку.
 2. Оперативний облік персоналу.
 3. Облік використання робочого часу.
 4. Організація табельного обліку та використання його даних.
 5. Нормування робочого часу працівників бюджетних установ.
 6. Почасова форма оплати праці та її системи.
 7. Відрядна форма оплати праці та її системи.
 8. Штатний розпис, його зміст, порядок складання, затвердження та значення.
 9. Фонд заробітної плати та його складові.
 10. Контроль за використанням фонду заробітної плати.
 11. Нарахування заробітної плати за почасової форми оплати праці.
 12. Нарахування заробітної плати за відрядної форми оплати праці.
 13. Доплати і надбавки до заробітної плати.
 14. Нарахування заробітної плати на підставі середньої заробітної плати.
 15. Організація оплати праці державних службовців.
 16. Організація грошового забезпечення військовослужбовців.
 17. Види утримань із заробітної плати та характеристика їх.
 18. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати.
 19. Прогресивні форми виплати заробітної плати та грошового забезпечення.
 20. Синтетичний облік заробітної плати і пов’язаних з нею розрахунків.
 21. Обліково-економічна характеристика рахунка № 66 «Розрахунки з оплати праці».
 22. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці.
 23. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 5.
 24. Облік розрахунків зі страхування.
 25. Обліково-економічна характеристика рахунка № 65 «Розрахунки зі страхування».
 26. Облік розрахунків зі стипендіатами.
 27. Контроль за витрачанням стипендіального фонду.

Рекомендована література з теми

 1. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 року № 889-ІV.
 2. Про впорядкування умов уплати праці працівників установ, закладів та організацій, окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 року № 829.
 3. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298.
 4. Про грошове забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 року № 829.
 5. Порядок призначення і виплати стипендій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882.
 6. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року № 5.
 7. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.
 8. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Ю. Марко. — К.: Знання України, 2004. — 507 с.

Тема 5. Облік необоротних активів
Практичне заняття 12

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправи: класифікація необоротних активів; первинний та аналітичний облік надходження необоротних активів; первинний облік вибуття необоротних активів).
 3. Виконання вправ: синтетичний облік надходження необорот­них активів; синтетичний облік вибуття необоротних активів.

 Контрольні запитання
 1. Визначення і склад необоротних активів.
 2. Класифікація необоротних активів.
 3. Оцінка необоротних активів.
 4. Завдання обліку необоротних активів.
 5. Індексація та переоцінка необоротних активів.
 6. Інвентарний облік необоротних активів.
 7. Облік надходження і наявності необоротних активів.
 8. Первинна документація з надходження необоротних активів.
 9. Обліково-економічна характеристика рахунків № 10 «Основ­ні засоби»; № 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; № 12 «Не­матеріальні активи».
 10. Основні бухгалтерські проведення з обліку необоротних активів.
 11. Особливості обліку нематеріальних активів.
 12. Облік зносу необоротних активів.
 13. Облік ремонтів необоротних активів.
 14. Обліково-економічна характеристика рахунка № 13 «Знос необоротних активів».
 15. Облік вибуття необоротних активів.
 16. Документація з вибуття необоротних активів.
 17. Інвентаризація необоротних активів.
 18. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 9.

Рекомендована література з теми

 1. Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Наказ Державного казначей-
  ства України від 17.07.2000 року № 64.
 2. Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 2.12.1997 року № 125/70.
 3. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181.
 4. Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Наказ та ГУДКУ від 30.10.1998 року № 90.
 5. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.
 6. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Ю. Марко. — К.: Знання України, 2004. — 507 с.

Тема 6. Облік запасів
Практичне заняття 13

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправи: облік надходження та вибуття запасів; облік продуктів харчування).
 3. Виконання вправи: облік надходження та витрачання лікувальних засобів.

Практичне заняття 14

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправи: запов­нення меморіального ордера № 13; облік операцій з централізованого постачання запасів).
 3. Виконання вправ: облік малоцінних та швидкозношуваних предметів; інвентаризація запасів.
 4. Контрольна робота.

Контрольні запитання

 1. Склад і класифікація запасів.
 2. Оцінка запасів.
 3. Завдання обліку запасів.
 4. Документальне оформлення та оперативний облік надходження запасів.
 5. Документальне оформлення та оперативний облік відпуску і витрачання запасів.
 6. Організація складського обліку запасів.
 7. Характеристика методів сортового обліку запасів.
 8. Обліково-економічна характеристика рахунків ІІІ класу «Запаси» (№ 20, 21, 23, 24, 25).
 9. Синтетичний облік запасів.
 10. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 13.
 11. Особливості обліку продуктів харчування.
 12. Основні бухгалтерські проведення з обліку продуктів харчування.
 13. Побудова і порядок ведення меморіальних ордерів № 11, 12.
 14. Склад і класифікація лікувальних засобів.
 15. Облік лікувальних засобів в аптеках установ.
 16. Облік лікувальних засобів у відділеннях установ.
 17. Предметно-кількісний облік медикаментів.
 18. Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів.
 19. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 20. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 10.

Рекомендована література з теми

 1. Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 року.
 2. Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1919 (зі змінами і доповненнями).
 3. Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 08.02.2000 року № 125.
 4. Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання: Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 року № 130.
 5. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181.
 6. Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання: Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001 року № 141.
 7. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги: Наказ ГУДКУ від 10.12.1999 року № 113.
 8. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.
 9. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Ю. Марко. — К.: Знання України. 2004. — 507 с.

Тема 7. Облік виробничих витрат
Практичне заняття 15

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: класифікація витрат на НДР).
 3. Виконання вправи: облік витрат на НДР.
 4. Захист рефератів.

Контрольні запитання

 1. Особливості наукового виробництва та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку.
 2. Завдання обліку витрат на НДР за договорами із замовниками.
 3. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання.
 4. Склад і класифікація витрат на НДР.
 5. Облік прямих витрат.
 6. Облік і розподіл накладних витрат.
 7. Організація аналітичного обліку витрат.
 8. Калькулювання собівартості НДР.
 9. Оцінка та облік незавершеного виробництва НДР.
 10. Обліково-економічна характеристика субрахунків № 823, 826.
 11. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР.
 12. Обліково-економічна характеристика субрахунків № 351, 634, 635, 723.
 13. Облік витрат і продукції виробничих майстерень.
 14. Об’єкти обліку витрат виробничих майстерень, об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці.
 15. Методика калькулювання собівартості продукції виробничих майстерень.
 16. Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств.
 17. Об’єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання продукції підсобних сільських господарств і калькуляційні одиниці.
 18. Обліково-економічна характеристика рахунків № 21, 241, 251, 721, 722, 821, 822, 826.
 19. Методика калькулювання освітніх послуг.
 20. Методика калькулювання медичних послуг.

 Рекомендована література з теми
 1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37—38.
 2. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659.
 3. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.

Тема 8. Облік власного капіталу
Практичне заняття 16

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: облік фондів).
 3. Виконання вправи: облік результатів виконання кошторису.
 4. Проведення модульного контролю.

Контрольні запитання

 1. Поняття та склад власного капіталу бюджетних установ.
 2. Завдання обліку власного капіталу.
 3. Облік фонду в необоротних активах.
 4. Облік фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
 5. Обліково-економічна характеристика рахунків № 40, 41.
 6. Облік результатів виконання кошторису за загальним
  фондом.
 7. Облік результатів виконання кошторису за спеціальним фондом.
 8. Обліково-економічна характеристика рахунка № 43.
 9. Економічна сума залишку рахунка № 43 та порядок його відображення в балансі.
 10. Основні бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання кошторису.

 Рекомендована література з теми
 1. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 року № 889-ІV.
 2. Про впорядкування умов уплати праці працівників установ, закладів та організацій, окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 року № 829.
 3. Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298.
 4. Про грошове забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2000 року № 829.
 5. Порядок призначення і виплати стипендії: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882.
 6. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року № 5.
 7. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.
 8. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Ю. Марко. — К.: Знання України, 2004. — 507 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.