лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ВСТУП

 

 

 

Курс «Облік у бюджетних установах» є складовою блоку вибіркових навчальних дисциплін із підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік та аудит». Процес навчання має комплексний характер і включає лекційні та практичні заняття. Крім того, передбачено відповідну кількість годин на індивідуальну підготовку та самостійну роботу студентів.
Мета цього курсу полягає в засвоєнні слухачами теорії та практики обліку в бюджетних установах із використанням різноманітних методів навчання та контролю. Відповідно до мети визначено коло завдань курсу, а саме:
вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах;
засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;
опанування механізму логічного складання бухгалтерських проведень;
ознайомлення з особливостями обліку витрат і методики калькулювання послуг бюджетних установ;
визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв’язання.
Предметом бухгалтерського обліку в бюджетних установах є наявність і рух бюджетних коштів у процесі надання нематеріаль­них послуг.
Після опанування цього курсу студент має знати:

  1. економічну сутність об’єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації;
  2. зміст нормативно-правових документів, які регламентують облік у бюджетних установах.

Студент має вміти:

  1. складати специфічні первинні бухгалтерські документи;
  2. заповнювати бухгалтерські регістри;
  3. робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку;
  4. складати типові бухгалтерські проведення.

Для досягнення названих цілей важливе значення має самостійна робота студентів, якій сприятиме цей навчально-методич­ний посібник.
До кожної теми подано методичні вказівки із її вивчення, акцент зроблено на зміни в нормативному забезпеченні обліку із посиланням на нові інструктивні матеріали. Посібник також містить навчальні завдання, перелік програмних питань, які необхідно вивчити, рекомендовану літературу, типові тести та завдання для поточного і підсумкового контролю.
У підготовці посібника брали участь:
Р. Т. Джога (керівник авторського колективу) — програма дисципліни, методичні поради до тем 1, 4, 5, 6, 7.
Л. М. Сінельник — методичні поради до тем 2, 3, 8.
І. О. Кондратюк — плани практичних занять, навчальні завдання до тем 1—8.
В. В. Петруніна — типові завдання до блоково-модульного контролю.


 

 


Програма курсу
«Облік у бюджетних установах»
Тема 1. Основи побудови бухгалтерського
обліку в бюджетних установах
Статус бюджетних установ як юридичних осіб.
Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ:

  1. функціонування на правах державної чи комунальної форми власності;
  2. належність до неприбуткових організацій;
  3. нематеріальний характер надаваних послуг;
  4. залежність фінансового стану від своєчасності та повноти надходження асигнувань.

Господарські засоби і джерела їх утворення як об’єкти бухгалтерського обліку.
Предмет бухгалтерського обліку в бюджетних установах, його функції: управлінська, інформаційна і контрольна.
Бухгалтерський баланс бюджетних установ. Розділи балансу: необоротні активи, оборотні активи, витрати, власний капітал, зобов’язання, доходи. Характеристика статей активу і пасиву. Значення балансу.
План рахунків бухгалтерського обліку та його взаємозв’язок із балансом. Побудова Плану рахунків. Економічна характеристика класів рахунків. Класифікація рахунків.
Форми бухгалтерського обліку. Схема побудови форми «Журнал-Головна». Меморіальні ордери-накопичувальні відомості, їх побудова і призначення. Особливості організації бухгалтерського обліку. Нормативні документи з організації бухгалтерського обліку. Державне управління бухгалтерським обліком у бюджетних установах. Регламентація облікового процесу. Функції Державного казначейства України, Держкомстату України, галузевих міністерств.
Організаційні форми бухгалтерського обліку. Реформування бух­галтерського обліку в бюджетних установах. Принципи побудови
бухгалтерського обліку. Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Облікова політика бюджетних установ, її зміст.
Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах силових міністерств.
Тема 2. Облік доходів і видатків
Система розпорядників коштів і завдання обліку їхніх доходів і видатків.
Бюджетні установи в особі керівників як розпорядники бюджетних коштів. Розпорядники коштів I, II і III рівня, їхні права та обов’язки. Завдання бухгалтерського обліку доходів і видатків.
Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду (плата за послуги, інші джерела власних надходжень, доходи за іншими надходженнями).
Класифікація видатків за різними ознаками. Видатки загального фонду і видатки спеціального фонду. Касові та фактичні видатки. Бюджетна класифікація видатків: функціональна, відомча, програмно-цільова, економічна. Поточні та капітальні видатки. Коди економічної класифікації видатків. Видатки за захищеними статтями бюджету.
Планування видатків. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису. Лімітна довідка, план асигнувань.
Облік доходів загального фонду. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету через органи Державного казначейства України. Відкриття реєстраційних рахунків.
Облік грошових коштів і доходів загального фонду. Обліково-економічна характеристика рахунків № 31, 32, 70. Основні бухгал­терські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 2. Аналітичний облік отриманих асигнувань. Облік доходів спеціального фонду. Обліково-економічна характеристика рахунків № 711—716; № 313—326. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і призначення меморіальних ордерів № 3, 14, 15.
Облік касових видатків. Основні бухгалтерські проведення. Аналітичний облік касових видатків.
Облік фактичних видатків. Обліково-економічна характеристика рахунків № 80, 81. Аналітичний облік фактичних видатків. Поперед­ній, поточний і подальший контроль за формуванням видатків.
Облік зобов’язань (фінансових зобов’язань). Регістри з обліку зобов’язань.
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
Принципи та форми грошових розрахунків. Готівкова та безготівкова форми розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, акредитивами, чеками, платіжними вимогами.
Облік касових операцій. Касова дисципліна. Первинні документи з обліку касових операцій.
Порядок ведення касової книги. Обліково-економічна характеристика рахунка № 30. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 1.
Інвентаризація каси.
Облік операцій з іноземною валютою. Монетарні та немонетарні статті. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Обліково-економічна характеристика субрахунка № 318. Курсові різниці за операціями з іноземною валютою та порядок їх обліку. Облік інших коштів. Облік грошових документів. Обліково-еконо­мічна характеристика рахунка № 33. Основні бухгалтерські проведення з обліку інших коштів. Аналітичний облік інших коштів.
Облік розрахунків із підзвітними особами. Порядок видачі авансів у підзвіт. Службові відрядження в межах України та за кордон. Видатки за службовими відрядженнями, порядок їх відшкодування. Звіти про витрачання коштів на відрядження та порядок їх подання. Обліково-економічна характеристика субрахун­ка № 362. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 8.
Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами. Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків. Облік розрахунків за податками і платежами до бюджету. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. Облік розрахунків у порядку планових платежів. Облік списання простроченої дебіторської й кредиторської заборгованості. Обліково-економічна характеристика рахунків № 36, 64, 675. Побудова і порядок ведення меморіальних ордерів № 4, 6, 7. Основні бухгалтерські проведення.
Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці,
грошового забезпечення, страхування та стипендій
Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку. Праця як цілеспрямована діяльність працівників бюджетних установ. Оперативний облік персоналу. Штатний розпис. Поділ пер­соналу бюджетних установ. Штатний і нештатний склад персоналу.
Облік використання робочого часу. Табельний облік. Контроль виходу на роботу та уходу з роботи. Нормування робочого часу. Форми та системи оплати праці. Почасова та відрядна форми. Штатно-окладна і погодинна системи оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата. Фонд заробітної плати. Контроль за використанням фонду заробітної плати.
Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці. Особливості в різних галузях. Доплати й надбавки до заробітної плати. Нарахування на підставі середньої заробітної плати. Грошове забезпечення військовослужбовців.
Утримання із заробітної плати працівників. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної
плати. Платіжні та розрахунково-платіжні відомості. Депонування заробітної плати. Виплата заробітної плати через банкомати.
Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати й пов’яза­них із нею розрахунків. Обліково-економічна характеристика рахунка № 66. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 5.
Облік розрахунків зі страхування. Бюджетні установи як страхувальники. Обліково-економічна характеристика рахунка № 65. Основні бухгалтерські проведення.
Облік розрахунків зі стипендіатами. Порядок нарахування стипендій. Контроль за витрачанням стипендіального фонду. Обліково-економічна характеристика субрахунка № 662. Основні бухгалтерські проведення з обліку стипендій.
Особливості обліку розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців.
Тема 5. Облік необоротних активів
Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів. Класифікація необоротних активів (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, незавершене капітальне будівництво). Оцінка необоротних активів. Види оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і переооцінка необоротних активів. Облік надходження й наявності необоротних активів. Інвентарний облік. Первинні документи з надходження необоротних активів.
Обліково-економічна характеристика рахунків № 10, 11, 12, 14. Основні бухгалтерські проведення з обліку необоротних активів. Облік зносу та відновлення необоротних активів. Економічна сутність зносу. Норми зносу та порядок його нарахування. Обліково-економічна характеристика рахунка № 13. Основні бухгалтерські проведення з обліку зносу. Капітальний і поточні ремонти. Порядок відображення в обліку. Облік незавершеного капі­тального будівництва.
Облік вибуття необоротних активів. Ліквідація, реалізація й безоплатне передавання. Документація з вибуття необоротних активів. Інвентаризація необоротних активів.
Тема 6. Облік запасів
Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку запасів. Оцінка в поточному обліку. Види оцінки: первісна, справедлива та відновлювальна вартість. Переоцінка запасів. Документація та оперативний облік надходження запасів. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів. Облік запасів на складах та його зв’язок із обліком у бухгалтерії. Методи сортового обліку запасів. Синтетичний облік запасів. Обліково-економіч­на характеристика рахунків № 20, 21, 23, 24, 25. Основні бухгалтерські проведення з обліку руху запасів. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 13. Облік продуктів харчування. Первинні документи з обліку продуктів харчування. Меню-вимога. Обліково-економічна характеристика субрахунка № 232. Основні бухгалтерські проведення з обліку продуктів харчування. Меморіальні ордери № 11, 12. Облік медикаментів, перев’язу­вальних засобів і виробів медичного призначення. Класифікація лікувальних засобів. Облік лікувальних засобів в аптеках установи. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи. Предметно-кількісний облік медикаментів. Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів.
Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). Особливості передавання в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. Обліково-економічна характеристика рахунка № 22. Основні бухгалтерські проведення з обліку МШП. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 10. Інвентаризація запасів і порядок відображення її результатів в обліку. Особливості обліку військового майна.
Тема 7. Облік виробничих витрат
Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами. Особ­ливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами із замовниками. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання.
Склад і класифікація витрат на НДР. Прямі й накладні витрати. Порядок списання та розподілу накладних витрат. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР. Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат на НДР. Організація аналітичного обліку витрат.
Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за  виконані роботи.
Обліково-економічна характеристика рахунків № 323, 635, 634, 351, 723.
Облік витрат і продукції виробничих майстерень. Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств. Методика калькулю­вання продукції підсобних господарств. Обліково-економічна характеристика рахунків № 21, 822, 722, 721, 251, 241, 821, 826.
Основи обліку витрат і калькулювання послуг. Облік витрат і методика калькулювання освітніх послуг.
Облік витрат і методика калькулювання медичних послуг.
Тема 8. Облік власного капіталу
Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку. Облік фонду в необоротних активах. Облік фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах. Основні бухгалтерські проведення.
Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціаль­ним фондами. Основні бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання кошторису.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.