лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Основи побудови
бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
Роль бухгалтерського обліку в управлінні
бюджетними установами, його функції та завдання
Практичне заняття 1

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.

Виконання вправи: складання бухгалтерського балансу.
Практичне заняття 2

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.

Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: регламентація обліку в бюджетних установах).
2. Виконання вправи: складання бухгалтерського балансу.
Контрольні запитання

 1. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.
 2. Основні об’єкти обліку в бюджетних установах.
 3. Зміст облікової політики бюджетних установ.
 4. Зміст і побудова Плану рахунків бюджетних установ.
 5. Зміст і структура балансу бюджетних установ.
 6. Зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 7. Взаємозв’язок основних регістрів бухгалтерського обліку форми «Журнал-Головна».
 8. Організаційні форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 9. Функції та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 10. Основні нормативні документи, якими регулюється порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
 11. Взаємозв’язок балансу і Плану рахунків бюджетних установ.
 12. Основні принципи бухгалтерського обліку, що становлять методологічне підґрунтя його побудови в бюджетних установах.

Рекомендована література з теми

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40.
 2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37—38.
 3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ ГУДКУ від 10.12.1999 року № 114 зі змінами та доповненнями.
 4. Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку та відображення основних господарських операцій: Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 року № 61 // www.rada.gov.ua.
 5. Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 року № 68 // Все про бухгалтерський облік. — 2000. — № 21.
 6. Про затвердження форм карток, книг аналітичного обліку бю-
  джетних установ та порядку їх складання: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 року № 1000 // www.rada.gov.ua.
 7. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.
 8. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Д. Марко. — К.: Знання України, 2004. — 507 с.

Тема 2. Облік доходів і видатків
Практичне заняття 3

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Виконання вправ: економічна класифікація видатків, визначення касових і фактичних видатків.

Практичне заняття 4

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: аналітичний облік отриманих асигнувань).
 3. Виконання вправ: облік доходів і видатків загального фонду. Облік отриманих асигнувань.

Практичне заняття 5

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправа: облік доходів і видатків спеціального фонду).
 3. Виконання вправи: заповнення меморіального ордера № 15.

Практичне заняття 6

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання.
 3. Контрольна робота.

Контрольні запитання

 1. Розпорядники бюджетних коштів, їхні права й обов’язки.
 2. Класифікація доходів бюджетних установ.
 3. Склад і класифікація доходів спеціального фонду.
 4. Загальна класифікація видатків.
 5. Касові та фактичні видатки бюджетних установ.
 6. Бюджетна класифікація видатків.
 7. Класифікація видатків за економічними ознаками.
 8. Класифікація видатків за програмно-цільовим методом фор­мування бюджету.
 9. Поточні видатки бюджетних установ.
 10. Капітальні видатки бюджетних установ.
 11. Кошторис бюджетних установ, його значення.
 12. Порядок відкриття реєстраційних рахунків.
 13. Облік доходів загального фонду.
 14. Обліково-економічна характеристика субрахунків № 311, 321, 701, 702.
 15. Регістри синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів і доходів загального фонду.
 16. Облік доходів спеціального фонду.
 17. Обліково-економічна характеристика субрахунків № 313, 314, 316, 323, 324, 326.
 18. Обліково-економічна характеристика субрахунків № 711, 712, 713, 714, 715, 716.
 19. Облік касових видатків.
 20. Облік фактичних видатків.
 21. Обліково-економічна характеристика субрахунків № 801, 802, 811, 812, 813.
 22. Регістри аналітичного обліку касових і фактичних видатків.
 23. Облік зобов’язань бюджетних установ.

Рекомендована література з теми

 1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37—38.
 2. Про державний бюджет на 2005 рік: Закон України від 23.12.2004 року № 2285-V.
 3. Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 року № 659.
 4. Про затвердження роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2004 року № 194.
 5. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2002 року № 228.
 6. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками: Наказ ДКУ від 25.05.2004 року № 89 (зі змінами і доповненнями).
 7. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
Практичне заняття 7

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання.
 3. Виконання вправ: облік розрахунків із підзвітними особами в національній валюті; облік розрахунків із підзвітними особами в іноземній валюті.

Практичне заняття 8

 1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу шляхом усного опитування.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання (вправи: запов­нення меморіальних ордерів № 1, 4, 6, 8; облік розрахунків у порядку планових платежів).
 3. Виконання вправ: облік розрахунків із відшкодуванням зав­даних збитків; облік операцій із централізованого постачання.

Контрольні запитання

 1. Принципи та форми грошових розрахунків.
 2. Сфера застосування готівкових розрахунків.
 3. Сфера застосування безготівкових розрахунків.
 4. Призначення і порядок ведення картки аналітичного обліку готівкових операцій.
 5. Особливості отримання готівки бюджетними установами.
 6. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 1.
 7. Облік курсових різниць за операціями з іноземною валютою.
 8. Основні бухгалтерські проведення з обліку інших коштів.
 9. Обліково-економічна характеристика рахунків № 30, 318, 33.
 10. Порядок видачі авансів у підзвіт.
 11. Видатки за службовими відрядженнями і порядок їх відшкодування.
 12. Звіти про витрачання коштів на відрядження, порядок їх подання.
 13. Побудова і порядок ведення меморіального ордера № 8.
 14. Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків.
 15. Облік розрахунків за податками і платежами до бюджету.
 16. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.
 17. Обліково-економічна характеристика рахунків № 36, 64, 675.
 18. Побудова і порядок ведення меморіальних ордерів № 4, 6.
 19. Облік списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості.
 20. Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

 Рекомендована література з теми
  • Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року № 89.
  • Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного бан­ку України від 19.02.2001 року № 72.
  • Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного бан­ку України від 29.03.2001 року № 135.
  • Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ ДКМУ від 26.12.2003 року
   № 242.
  • Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 481 с.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.