лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Виробничі витрати цих господарств обліковують окремо за галузями сільськогосподарського виробництва — рослинництва і тваринництва. За галуззю рослинництва обліковують окремо витрати з рільництва, овочівництва, садівництва тощо, а в разі потреби — за окремими культурами. За галуззю тваринництва обліковують окремо витрати з утримання великої рогатої худоби, птиці, молодняка тварин, вівчарства, свинарства, конярства тощо.

Таблиця 2.27

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИТРАТ
І ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧИХ (НАВЧАЛЬНИХ) МАЙСТЕРЕНЬоперації

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату:

 • виробничим робітникам
 • адміністративно-обслуговуючому персоналу

821
826

661
661

2

Нараховано збори до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування на фонд сплати праці:

 • виробничих робітників
 • адміністративно-господарського персоналу821
826651—654
651—654

3

Видано зі складу матеріали на виробництво продукції

821

234, 235
238, 239

4

Списано на витрати виробництва вартість енергоносіїв

821

675

5

Списано та розподілено накладні витрати

821

826

6

Оприбутковано готові вироби, що передані на склад установи

241

821

7

Пред’явлено рахунки замовникам за виготовлені вироби

633

721

8

Отримано кошти від реалізації продукції виробничих майстерень

232

633

9

Визначено результат від реалізації продукції виробничих майстерень

721

432

Слід зазначити, що сільськогосподарське виробництво має низку особливостей, які впливають на побудову обліку витрат і методику калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції:

 • сезонний характер виробництва;
 • вплив погодних чинників;
 • отримання від виробництва основної та побічної продукції;
 • необхідність калькулювання собівартості продукції у певній послідовності — спочатку продукції землеробства, а потім — тваринництва.

Для відображення операцій із виробництва сільськогосподарської продукції призначені субрахунки:

 • № 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;
 • № 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств»;
 • № 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств»;
 • № 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) господарств»;
 • № 826 «Витрати до розподілу».

Об’єктами обліку витрат є, як правило, галузі рослинництва і тваринництва.
Об’єктами калькулювання собівартості продукції підсобних господарств виступають різнорідні культури землеробства та різні види основної продукції тваринництва. Калькуляційними одиницями є один центнер продукції рослинництва, один центнер молока, одна голова приплоду тощо.
Аналітичний облік витрат підсобних господарств здійснюють в багатографних картках (форма № 283), які відкривають на кожне найменування сільськогосподарських культур чи на кожну групу тварин за статтями витрат (заробітна плата, насіння, мінеральні добрива та інші витрати).
Витрати сільськогосподарського виробництва включають витрати, що здійснені під врожай майбутнього року (підготовка парів, парників і теплиць, вирощування мальків у рибоводстві тощо). Зазначені витрати переходять у складі витрат підсобних господарств на наступний рік як незавершене виробництво.
Розподіл витрат між окремими культурами та видами продукції здійснюють пропорційно до відпускних цін чи планової собівартості цієї продукції.
Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат підсобних сільських господарств наведено в табл. 2.28.

Таблиця 2.28

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИТРАТ
І ПРОДУКЦІЇ ПІДСОБНИХ СІЛЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВоперації

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату:

 • виробничим працівникам
 • адміністративно-управлінському персоналу

822
826

661
661

2

Проведено нарахування до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування на фонд оплати праці:

 • виробничих працівників
 • адміністративно-управлінського персоналу822
826651—654
651—654

Закінчення табл. 2.28операції

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

3

Витрачено матеріали (насіння, мінеральні добрива, корми) на виробництво продукції

822

239

4

Проведено інші прямі витрати

822

364, 675

5

Списано та розподілено накладні витрати

822

826

6

Оприбутковано продукцію підсобних сіль­ських господарств

251

822

7

Оприбутковано приріст і приплід молодняку і тварин на відгодівлі

211

822

8

Передано готову продукцію підсобних сільських господарств на потреби установи

232, 239

251

9

Передано закупівельній організації рахунок на оплату продукції

633

722

10

Списано реалізовану продукцію підсобних сільських господарств

722

251

Вивчаючи питання методики калькулювання послуг, що надаються бюджетними установами, передусім необхідно ознайомитися з економічною сутністю результатів діяльності бюджетних установ — нематеріальною послугою та її собівартістю, а також поглибити знання управлінського обліку та його категорійного апарату (об’єктів обліку витрат, їхнього складу, об’єктів калькулювання, калькуляційних одиниць тощо).
Складові методу обліку витрат і калькулювання послуг бюджетних установ наведено на рис. 2.23.
Бюджетні установи залежно від профілю надають різні послуги, зокрема платні. Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Наприклад, вищі навчальні заклади можуть надава­ти такі освітні послуги платного характеру:

 • навчання іноземних і вітчизняних студентів понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийняття (за контрактом із фізичними та юридичними особами);


Рис. 2.23. Складові методу обліку витрат
і калькулювання послуг бюджетних установ

 • здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста;
 • післядипломна освіта понад державне замовлення;
 • підготовка працівників різних професій понад державне замовлення;
 • навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів;
 • переведення з одного до іншого навчального закладу та поновлення навчання студентів;
 • повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін із подальшим складанням іспитів;
 • підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;
 • прийняття кандидатських іспитів;
 • навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі, стажування їх;
 • плата за наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію спеціаліста;
 • довузівська підготовка;
 • консультації для різних категорій населення;
 • інші види освітніх послуг.

Під час ознайомлення із переліком послуг, що надаються медичними закладами, слід розрізняти поняття «медична допомога» та «медичні послуги», які об’єднано в три групи:

 • лікувально-профілактичного характеру (косметично-хірур­гічна допомога, лікування від тютюнопаління та хворих на алкоголізм, лікування сексопатологічних хворих та лікування безплід­ності; лікувальна гімнастика, масаж та мануальна терапія; опе-
  рації зі штучного переривання вагітності; профілактичні медичні огляди; гігієнічна експертиза; медичні огляди для отримання посвідчення водія, для отримання дозволу на право придбання та носіння зброї; зубне, вушне та очне протезування дорослого населення тощо);
 • іншого характеру (доставка ліків хворим додому, надання додаткової медичної інформації за проханням громадян, пов’я­заної з медичною діяльністю; атестація робочих місць на замовлення підприємств і організацій тощо);
 • освітньо-супутного характеру, що надаються вищими медичними закладами (здобуття другої вищої освіти; навчання вітчизняних та іноземних студентів за контрактом; поглиблене вивчення окремих дисциплін; прийняття кандидатських іспитів у осіб, які не працюють у вищому навчальному закладі; надання послуг щодо легалізації документів про освіту тощо).

Військові частини Міністерства оборони України можуть
надавати транспортні послуги; послуги, пов’язані з діяльністю
санаторно-курортних і лікувальних закладів; послуги з різних
видовищних заходів та іншої діяльності у сфері відпочинку та
розваг.
У плануванні та обліку витрат, пов’язаних із наданням послуг, важливим є розподіл витрат на прямі та накладні (як і в сфері матеріального виробництва). До прямих витрат на освітні послуги належать заробітна плата професорсько-викладацького складу, нарахування на заробітну плату, матеріали для навчальних цілей та інші.
Надання медичних послуг супроводжується низкою прямих витрат: заробітна плата медичного персоналу та нарахування на неї, лікувальні засоби, продукти харчування тощо.
Для обліку витрат і доходів із надання платних послуг у Плані рахунків бухгалтерського обліку призначені такі вже відомі субрахунки:

  • № 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»;
  • № 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.