лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Тема 5. Облік необоротних активів


Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:

 • Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів.
 • Облік надходження і наявності необоротних активів.
 • Облік зносу та ремонтів необоротних активів.
 • Облік вибуття необоротних активів.
 • Інвентаризація необоротних активів.

Вивчаючи питання обліку необоротних активів у наведеній вище послідовності, слід керуватися Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 року № 64 зі змінами (далі — Інструкція № 64).
Особливістю необоротних активів є багаторазове використання їх у процесі господарської діяльності, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) впродовж періоду, який перевищує рік. Необоротні активи класифікують за різними ознаками. Це загальні ознаки, що уможливлюють виокремлення їх у складі інших активів. За видами необоротні активи поділяють на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незакінчене капітальне будівництво.
Студентам слід пам’ятати, що основні засоби бюджетних установ у складі необоротних активів мають вартісний параметр (понад 500 грн за одиницю (комплект), а від 1 січня 2005 року — понад 1000 грн за одиницю (комплект).
До основних засобів належать також незалежно від вартості сільськогосподарські машини та знаряддя; будівельний механізований інструмент; робочі та продуктивні тварини; всі види засобів пересування для перевезення людей і вантажів, а також документація з типового проектування. До основних засобів належать також сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 грн за одиницю.
Не належать до основних засобів такі матеріальні цінності незалежно від вартості:

 • форменний одяг, призначений для видачі працівникам;
 • спеціальний одяг, спеціальне взуття;
 • постільні речі;
 • тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів;
 • молодняк тварин і тварини на відгодівлі.

Студенти детально вивчають розподіл основних засобів за такими ознаками:

 • використанням;
 • належністю;
 • функціональним призначенням.

У межах кожної класифікаційної групи слід визначити об’єкт класифікації, який покладено в основу інвентарного обліку.
До інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ належить решта необоротних активів, які не ввійшли до переліку основних засобів, а саме:

 • музейні цінності, експонати зоопарків, виставок;
 • бібліотечні фонди;
 • малоцінні необоротні матеріальні активи;
 • білизна, постільні речі, одяг та взуття;
 • тимчасові нетитульні споруди;
 • природні ресурси;
 • інвентарна тара;
 • матеріали тривалого користування для наукових цілей.

Остання група є специфічною у складі інших необоротних матеріальних активів. До цієї групи належать матеріали, отримані зі складу лабораторією чи іншими структурними підрозділами на-
уково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для на-
уково-дослідних робіт. Ці матеріали використовуються неодноразово або тривалий час, а також є об’єктами наукових досліджень (наприклад в установах культури до них належать вартісні матеріали, отримані зі складу для реставрації й ремонту творів мистецтва, музейних цінностей, пам’яток архітектури тощо).
Активи, що не мають фізичної або матеріальної форми і використовуються бюджетною установою понад рік, належать до
нематеріальних активів, які розподіляються на дві групи:

 • Авторські та суміжні з ними права.
 • Інші нематеріальні активи.

Першу групу становлять права бюджетної установи на літературні та музичні твори, програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо. Слід пам’ятати, що програмне забезпечення, яке використовуватиметься у господарській діяльності бюджетних установ понад рік (із дати введення в експлуатацію) і вартість якого перевищує 1000 грн, тепер обліковують у складі основних засобів.
До другої групи належать нематеріальні активи із розподілом за такими підгрупами:

 • права користування природними ресурсами;
 • права користування майном;
 • права на знаки для товарів і послуг;
 • права на об’єкти промислової власності;
 • інші нематеріальні активи.

Наказом Державного казначейства України від 21.02.2005 року № 30 внесено зміни до Інструкції № 64, згідно з якими у складі необоротних активів обліковують незавершене капітальне будівництво.
Ознайомлення студентів із розглянутою класифікацією необоротних активів дає можливість перейти до вивчення питання їх оцінювання та побудови синтетичного обліку на рахунках класу 1 «Необоротні активи».
Оцінка необоротних активів бюджетних установ має певні особливості. Вартість, за якою необоротні активи відображають у бухгалтерському обліку, поділяються на:

 • балансову вартість;
 • первісну вартість;
 • відновлювальну вартість.

Балансова вартість — це вартість, за якою необоротні активи включають до балансу після вирахування суми нарахованого зносу. Первісна вартість — це вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення необоротних активів. При цьому студенти мають пам’ятати, що:
1) суми податку на додану вартість, транспортні та інші витрати не збільшують вартості цих об’єктів, а списуються на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації;
2) витрати на капітальний ремонт не відносять на збільшення вартості необоротних активів, а списують на видатки за відповідними кодами економічної класифікації;
3) облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів тривалого використання для наукових цілей тощо) здійснюють у повних гривнях без копійок;
4) для необоротних активів, отриманих бюджетною установою безоплатно, первісною вартістю є справедлива вартість.
Відновлювальна вартість — це первісна вартість, змінена після переоцінки.
Студентам слід звернути особливу увагу на порядок індексації необоротних активів, зокрема на:

 • визначення коефіцієнта інфляції за відповідною формулою;
 • відображення результатів індексації у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

Зміна вартості необоротних активів після проведення індексації не є підставою для переведення їх на інший субрахунок і не належить до доходів установи.
Чинну увагу під час вивчення оцінювання необоротних активів приділяють питанню переоцінки їх у тих випадках, якщо вар­тість окремих видів необоротних активів після індексації значно відрізняється від аналогічних нових зразків. (Склад комісії з переоцінки, функції комісії, оформлення результатів переоцінки.)
Необоротні активи надходять до бюджетних установ шляхом придбання за рахунок коштів загального чи спеціального фондів за системою тендерних торгів, капітального будівництва, у вигляді гуманітарної допомоги, централізованого постачання. Документальне оформлення надходження необоротних активів не має жодних відмінностей від аналогічних операцій у сфері підприємницької діяльності. У відомому студентам порядку здійснюється інвентарний облік в інвентарних картках (типові форми № 03—6 (бюджет), № 03—8 (бюджет), № 03—9 (бюджет). Аналогічно ведуть також «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» (форма № 03—10 (бюджет) та інвентарні списки (типова форма № 03—11 (бюджет).

Для синтетичного обліку необоротних активів Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено такі рахунки:

 • № 10 «Основні засоби»;
 • № 11 «Інші необоротні матеріальні активи»;
 • № 12 «Нематеріальні активи»;
 • № 14 «Незавершене капітальне будівництво».

До кожного із цих рахунків відкривають субрахунки в розрізі груп необоротних активів. Цим активним рахункам протистоять пасивні рахунки № 13 «Знос необоротних активів» і № 40 «Фонд у необоротних активах». Регулювальний рахунок № 13 призначений для обліку зносу необоротних активів, а фондовий рахунок № 40 — для обліку вартості тієї частини майна, яка є джерелом утворення необоротних активів. Основні бухгалтерські проведення з обліку надходження необоротних активів наведено в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ
З НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


№ опе­рації

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Придбано необоротні активи за рахунок коштів загального фонду:

 • на первісну вартість (вартість придбання без ПДВ)

Водночас на зазначену суму робиться інший запис

 • на суму ПДВ

101—122

801, 802
801, 802

364, 675

401
364, 675

2

Придбано необоротні активи за рахунок коштів спеціального фонду:

 • на первісну вартість (вартість придбання) без ПДВ

Водночас на зазначену суму робиться інший запис

 • на суму ПДВ:
 • якщо ПДВ включено до податкового кредиту
 • якщо ПДВ не включено до податкового кредиту
101—122

811—813

641

811—813
364, 675

401

364, 675

364, 675

3

Безкоштовно отримано необоротні активи
Водночас робиться інший запис

101—122
812

364, 401,
131—133

4

Списано суми копійок із придбаних необоротних активів

801, 802,
811—813

364, 675

5

Оприбутковано необоротні активи, виготовлені господарським способом:
на суму фактичної собівартості
Водночас робиться інший запис

104—119
801,
811—813

821, 824,
825
401

6

Відображення суми за не введеними в експлуатацію об’єктами капітального будівництва

141—143

402

Схему обліку надходження необоротних активів відображено на рис. 2.15.


Рис. 2.15. Схема обліку надходжень необоротних активів
Під час вивчення питання обліку зносу необоротних активів варто звернути увагу на такі моменти:
1) на необоротні активи бюджетних установ не нараховується амортизація, а лише знос;
2) необоротні активи зношуються як фізично, так і морально;
3) нарахування морального зносу у вартісному вираженні в системі бухгалтерського обліку не передбачене;
4) на низку об’єктів необоротних активів знос не нараховують (наприклад земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель, будинки і споруди, які є пам’ятками архітектури та мистецтва, продуктивна та племінна худоба; бібліотечні фонди, білизна, постільні речі, одяг і взуття тощо);
5) знос нараховується в останній робочий день грудня за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані або побудовані) відповідно до встановлених норм;
6) нарахований знос розміром у 100 % вартості на об’єкти, придатні для подальшого використання, не може бути підставою для їх списання;
7) знос нараховується прямолінійним методом;
8) для нарахування зносу необоротні активи розподіляють на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки (а не на 4, як стосовно суб’єктів підприємницької діяльності).
Для підтримання необоротних активів у робочому стані до моменту їх списання, а також з метою запобігання передчасному вибуттю їх через непридатність, у бюджетних установах періодично здійснюють технічне обслуговування, а в разі необхідності провадяться ремонтні роботи, які залежно від складності та характеру їх обслуговування поділяють на поточні, середні та капітальні. Витрати, пов’язані із проведенням ремонтів необоротних активів, незалежно від способу виконання робіт, відносять на видатки установи, а витрати з реконструкції та модернізації об’єктів зарахо­вують на збільшення їх первісної вартості (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

№ операції

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано знос на необоротні активи відповідно до встановлених норм

401

131—133

2

Списано витрачені на ремонт необоротних активів ремонтні матеріали, запасні частини, паливно-мастильні матеріали тощо

801,
811—813

234, 235,
238, 239

3

Нарахована заробітна плата працівникам за виконані ремонтні роботи з відрахуванням відповідних сум до Пенсійного та інших державних цільових фондів

801,
811—813

661,
651—654

4

Списано суми видатків з капітального ремонту необоротних активів, проведеного підрядною організацією

801,
811—813

364, 675

5

Прийняті від підрядної організації вико­нані роботи з реконструкції (модерні­зації необоротних активів)
Водночас робиться інший запас

103—105,
113

801

401


631

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.