лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 2.12
БАЗА ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ТА РОЗМІРИ
СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ І СТРАХОВИХ ТАРИФІВ


Категорії
страхувальників

База для нарахування
страхових внесків

Розмір страхових внесків (тарифів), % на:

ЗДСС у
зв’язку з
непраце­здатністю

ЗДСС на
випадок
безробіття

ЗДСС від нещас­ного випадку

Бюджетна
установа

Сума фактичних витрат на оплату праці найма­них працівників, що включають витрати на виплату основної й до­даткової заробітної пла­ти, інші заохочувальні й компенсаційні випла­ти, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до нормативно-право­вих актів, прийнятих від­повідно до Закону Украї­ни «Про оплату праці» і оприбутковуються податком із громадян

2,9

1,6

Від 0,2 % до 13 % залежно від класу професійного ризи­ку виробництва (ст. 1—5 Зако­ну про тарифи). Бюджетні уста­нови — 0,2

Закінчення табл. 2.12

Категорії
страхувальників

База для нарахування
страхових внесків

Розмір страхових внесків (тарифів), % на:

ЗДСС у
зв’язку з
непраце­здатністю

ЗДСС на
випадок
безробіття

ЗДСС від нещас­ного випадку

Наймані працівники

Які мають зарплату менше 150 грн

Сума оплати праці, що включає основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні й компенса­ційні виплати, у тому числі в натуральній фор­мі, що оприбутковують­ся податком із грома­дян

0,5

0,5

?

Які мають зарплату понад 150 грн

1,0

Установлений нині максимальний розмір фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників, на підставі яких розраховують страхові внески, становить 4100 грн.
Нараховані внески до цільових фондів бюджетною установою від­носять на фактичні видатки за загальним чи спеціальним фондами.
Для обліку розрахунків зі страхування призначений рахунок № 65 «Розрахунки зі страхування» та його субрахунки.
Бюджетні установи як страхувальники та платники внесків зобов’язані зареєструватися в органах відповідних фондів і в установлені терміни подавати звітність.
Розглядаючи питання обліку розрахунків зі стипендіатами, слід звернути увагу, що постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 затверджений Порядок призначення і виплати стипендій, в якому змінено не тільки розмір стипендій, а й наведено нову класифікацію їх, що враховує соціальну та стимулювальну функції стипендій.
Згідно із цим Порядком, перелік осіб, яким може призначатися стипендія, не змінився. Особам, зазначеним у цьому Порядку, можуть призначатися академічні або соціальні стипен­дії, а окремим категоріям цих осіб можуть одночасно призна­чатися академічні та соціальні стипендії. Академічними стипендіями є:

 • стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
 • іменні або персональні стипендії навчального закладу;
 • ординарні (звичайні) академічні стипендії.

Соціальні стипендії призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія.
Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з урахуванням типу навчального закладу, умов та порядку навчання, успішності стипендіата. Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законом для таких категорій громадян.
Мінімальний розмір одержаної (звичайної) академічної стипен­дії становить (відсотків від прожиткового мінімуму):

 • для учнів — 20;
 • для студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 25;
 • для студентів вищих навчальних закладів ІІІ—ІV рівня, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — 30.

Відповідно встановлені розміри іменної або персональної стипендії навчального закладу у відсотках до прожиткового мінімуму (30; 38; 42).
Студентам слід пам’ятати, що стипендії не належать до фонду заробітної плати, на них не нараховуються внески на соціальні потреби. Зі стипендії не сплачується податок із доходів, якщо впродовж звітного податкового місяця її розмір не перевищує суми прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.
Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків зі стипендіатами наведено в табл. 2.13.

Таблиця 2.13
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТИПЕНДІАТАМИоперації

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано академічні та соціальні стипендії

801

662

2

Нараховано додаткові соціальні стипендії учням і студентам, які мають свідоцтво потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС

673

662

3

Утримано зі стипендії:

 • податок із доходів фізичних осіб
 • профспілкові внески
 • за проживання в гуртожитку
 • за виконавчими листами
 • суми до виплати, які належать перерахуванню банку-емітенту

662
662
662
662
662

641
666
675
668
664

4

Виплачено стипендії з каси

662

301

5

Депоновано стипендії

662

671

Матеріалом, який не висвітлений в основній літературі, рекомендованій для студентів спеціальності 6106 «Облік та аудит», є питання обліку розрахунків із грошового забезпечення військовослужбовців, тому спинімося на ньому докладніше.
Військова служба у Збройних Силах України є державною службою особливого характеру. Збройні сили України комплектуються:

 • військовослужбовцями строкової військової служби;
 • солдатами і матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками і мічманами за контрактом;
 • особами кадрового офіцерського складу, зарахованими до Збройних Сил України та інших військових формувань до запровадження військової служби за контрактом;
 • курсантами вищих військових навчальних закладів за контрактом.

Військовослужбовцям присвоюється військове звання і нараховується не заробітна плата, а грошове забезпечення. Джерелом фінансування потреб у коштах на його виплату є фонд грошового забезпечення, який створюється щорічно за рахунок бюджетних асигнувань, виділених на зазначені цілі. Грошове забезпечення військовослужбовців визначається залежно від посади, військового звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання, тривалості та умов військової служби.
Грошове забезпечення складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення.
До окладів грошового утримання належать оклади за військовими званнями та посадові оклади.
Додаткові види грошового забезпечення включають підвищення посадового окладу, надбавки і доплати (за вислугу років; за тривалу безперервну службу; за класну кваліфікацію; за знання й використання іноземної мови; за особливі умови праці; за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, тощо), одноразові й щомісячні винагороди, морське грошове забезпечення, матеріальні та грошові допомоги, премію. Слід зазначити, що підґрунтям для нарахування додаткових видів грошового забезпечення є оклади грошового утримання.
Нарахування грошового забезпечення здійснюють на підставі штатного розпису, норм грошового забезпечення, грошових атес­татів і роздавальних відомостей, які складаються у фінансово-економічному органі військової частини.
Таблиця 2.14
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИоперації

Зміст операцій

Кореспондентський рахунок

Дебет

Кредит

1

Нараховано грошове забезпечення військовослужбовцям

801, 811, 813

661/1

2

Утримано із грошового забезпечення військовослужбовців

661/1

363, 641, 663,
664, 667, 668, 674

3

Виплачено грошове забезпечення

661/1

301

4

Депоновано не отримані своєчасно суми грошового забезпечення

661/1

671

5

Нарахована щомісячна грошова ком­пенсація сум податку із доходів фі­зичних осіб, що утримуються з гро­шового забезпечення

801, 811,
813

661/3

6

Виплачена щомісячна грошова ком­пенсація сум податку із доходів фі­зичних осіб

661/3

301

Із грошового забезпечення військовослужбовців через фінансово-економічний орган здійснюються всі зазначені вище види утримань, крім внесків до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування. На грошове забезпечення не нараховують внесків до цих фондів.
Для обліку розрахунків із грошового забезпечення призначені субрахунки другого порядку:

 • № 661/1 «Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців»;
 • № 661/3 «Розрахунки зі щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців». Слід враховувати також те, що військовослужбовцям нараховується щомісячна грошова компенсація сум податку із доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення.

Основні бухгалтерські проведення з обліку нарахувань і виплат грошового забезпечення наведено в таблиці 2.14.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.