лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті регулюється Інструкцією про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.12.2003 року № 492 зі змінами від 04.04.2005 року.
Для відкриття валютних рахунків бюджетні установи подають до банків такі документи:

 1. заяву на відкриття рахунка, підписану керівником і голов­ним бухгалтером;
 2. копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально;
 3. копію статуту, засвідчену нотаріально;
 4. копію документа, що підтверджує взяття установи на подат­ковий облік, засвідчену податковим органом;
 5. картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства чи установчих документів установи, надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи.

Надходження валюти до бюджетних установ може здійснювати-
ся у вигляді цільового фінансування бюджету на зміцнення матеріаль­но-технічної бази, оплати нерезидентами наданих послуг, виконаних робіт за міжнародними програмами співпраці, оплати ліцензій на впровадження винаходів, новітніх технологій, оплати за навчання, стажування, лікування іноземних громадян, гуманітарної допомоги.
Порядок використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті одержувачами такої допомоги затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 року № 542, згідно з якою іноземна валюта, що надійшла як благодійна допомога, використовується винятково на цілі, визначені іноземним договором для:

 1. розрахунків із резидентами й нерезидентами за придбання товарів (виконання робіт чи надані послуги), відповідно до законодавства;
 2. продажу на міжбанківському валютному ринку для подаль­ших розрахунків із резидентами за придбання товарів (виконання робіт, надані послуги);
 3. переказу на власні рахунки в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках, фізичним та юридичним особам, які потребують гуманітарної допомоги і яким вона безпосередньо призначена.

Для здійснення розрахунків за придбання товарів (робіт, послуг) одержувач благодійної допомоги надсилає заяву й доручення на продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України із подальшим зарахуванням сум у гривнях на свій поточний рахунок.
Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються окремо за кожною валютою у переведенні на грошову одиницю України за офіційним обмінним курсом НБУ.
Використання готівкової іноземної валюти установами з власних поточних рахунків регулюється Постановою НБУ від 26.03.1998 року № 119 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України» з останніми змінами та доповненнями від 23.12.2003 року № 571. Відповідно до вказаних правил використання готівкової іноземної валюти бюджетним установам та організаціям дозволяється для забезпечення витрат працівників установ на відрядження за кордон (оплата добових, витрат, пов’язаних із найманням житлового приміщення, оплатою готелю, бронюванням місць у готелях, транспортних витрат). Порядок видачі готівкової валюти здійснюється згідно із чинним законодавством України про відшкодування витрат на відрядження за кордон (див. розділ 3.5 «Облік розрахунків із підзвітними особами»).
Облік коштів в іноземній валюті, які надходять і використовуються бюджетними установами, здійснюється згідно із вимогами, визначеними Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Державного казначейства України від 24.07.2001року № 126.
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетними установами здійснюють на тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій за субрахунками, встановленими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (табл. 2.7).
Облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку здійснюють на активному субрахунку № 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів у якому є виписки банків із валютних рахунків установи. Операції з руху коштів загального фонду державного бюджету в іноземній валюті оформлюють окремими меморіальними ордерами за видами валют — меморіальний ордер № 2, фор­ма № 381; за операціями руху коштів спеціального фонду в іноземній валюті — в меморіальному ордері № 3, форма № 382.
Таблиця 2.7
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ


Зміст господарської операції

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

Надійшло на розподільний валютний рахунок:

 1. фінансування із бюджету;
 2. валюти грантів за міжнародними проектами


318/1
318/1

681, 701, 702
712

Проведено банківською установою впродовж
5 днів перерозподілу коштів із розподільного валютного рахунка на основний валютний ра-
хунок

318

318/1

Нарахувано курсові різниці на залишок іноземної валюти на рахунках в установах банку

 1. у разі збільшення курсу
 2. у разі зменшення курсу

318
442

442
318

Отримано в касу готівки у валюті з валютного рахунка

302

318

Видано із каси іноземної валюти під звіт

362

302

Перераховано кошти на рахунок банку для придбання іноземної валюти відповідно до чинного законодавства

364

321, 313, 323

Зараховано кошти в іноземній валюті, придбані через банк

318

364

Перераховано банку за послуги з придбання валюти

801, 802, 811

321, 313, 323

Перераховано до Пенсійного фонду 1,5 % від суми придбання валюти

651

323, 321, 313,

Списано за рахунок винної особи суми боргу за несвоєчасне повернення залишку валютних коштів, отриманих для відрядження за кордон

363

362

Внесено до каси суму виявленої нестачі валюти в потрійному розмірі

301

363

Затверджені звіти про використання коштів та списані на видатки

801, 802,
813

362

Аналітичний облік операцій за кожною валютою ведуть на картках: форма № 292-а або в книгах ф. № 292.
Облік готівкової валюти в касі ведуть на активному субрахунку № 302 «Каса в іноземній валюті». Для аналітичного обліку наявності та руху валютної готівки відкривають окрему касову книгу, в якій обліковують кожну валюту окремо. Меморіальні ордери № 1, форма № 380 за касовими операціями за кожним видом валюти складають окремо.
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відображається в регістрах бухгалтерського обліку в національній валюті України шляхом переведення суми іноземної валюти за валютним курсом із одночасним відображенням операцій в іно­земній валюті (рис. 2.8).
Переведення операцій, здійснених в іноземній валюті, в національну валюту України проводять на дату здійснення операції. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншій установі або отримана від інших осіб, переводиться в національну валюту України за валютним курсом на дату одержання авансу чи попередньої оплати.
Статті балансу, що відображають грошові кошти в касі, на рахунках в установах банків, а також активи й зобов’язання, що будуть сплачені у фіксованій чи визначеній сумі грошей, — це
монетарні статті. Вони відображаються в національній валюті України за валютним курсом на звітну дату. Курсова різниця визначається на дату здійснення операції й на звітну дату.
Основні засоби, матеріали та інші статті (отримані безкоштов­но) — немонетарні статті, що пов’язані з операціями в іноземній валюті, у національну валюту України переводять за валютним курсом на дату визначення справедливої вартості.
Курсова різниця відображається у складі власного капіталу як результат переоцінок і фіксується в обліку на субрахунку № 442 «Інша переоцінка». Від’ємну суму курсової різниці відображають за дебетом вказаного рахунка, за кредитом субрахунка здійснюють бухгалтерський запис у разі збільшення
курсу.
Залишки коштів у бухгалтерському обліку за субрахунками рахунків № 31 і № 32 мають відповідати залишкам коштів за випискою органу Державного казначейства або установи банку із відповідного реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунка установи.
Рис. 2.8. Схема облікового процесу операцій
із іноземною валютою


До класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» належить також балансовий рахунок № 33 «Інші кошти». На рахунках цієї групи обліковуються оборотні активи бюджетних установ у формі еквівалентів грошових коштів, тобто коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин (смарт-картках), оплачених путівках до санаторіїв, будинків від-
починку, турбаз, пансіонатів, в оплачених проїзних документах, талонах на харчування, у повідомленнях на поштові перекази, поштових марках і марках держмита, облігаціях позик, у бланках трудових книжок і вкладишах до них, атестатів, дипломів, студент­ських та учнівських квитків, залікових книжок, бланках посвідчень і інших грошових документах. Також на рахунках цієї групи обліковують кошти в дорозі.
Цей рахунок активний, він розподіляється на чотири субрахунки:
№ 331 «Грошові документи в національній валюті»;
№ 332 «Грошові документи в іноземній валюті»;
№ 333 «Грошові документи в дорозі в національній валюті»;
№ 334 «Грошові документи в дорозі в іноземній валюті».
Студенти детальніше ознайомлюються з обліком операцій за рухом грошових документів у національній валюті. Передусім це стосується визначення поняття грошових документів. Грошовими документами вважаються документи, які перебувають в касі установи, прийом і видача яких через касу бюджетної установи оформлюється відповідно прибутковими і видатковими касовими ордерами, на яких ставиться штамп «Фондовий» або робиться такий само надпис від руки червоним чорнилом. Облік цих операцій ведеться окремо від грошових коштів. Реєстрація прибуткових і видаткових фондових ордерів ведеться в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих аркушах. Грошові документи зберігаються в касі установи у сейфах чи металевих шафах. Вимоги щодо збереження грошових документів ті самі, що й до грошових коштів у касі бюджетної установи.
Одним із видів грошових документів є акредитив. Акредитиви можуть застосовуватися установами за коштами як загального, так і спеціального фондів бюджету.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.