лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Невикористана готівка повертається одержувачами бюджетних коштів безпосередньо на цей самий рахунок за відповідним документом, під час заповнення якого обов’язково вказують номер реєстраційного рахунка.
Надходження і видача готівки установами відображається у касовій книзі. Кожна установа, що є юридичною особою і має касу, для обліку готівкових операцій у національній валюті України веде одну касову книгу. На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.
Касова книга — це обліковий регістр, призначений для аналітичного обліку і контролю касових операцій, що ведеться у відомому студентам порядку. Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою підприємства та засвідчені підписами керівника підприємства та головного бух­галтера. Записи здійснюються у двох примірниках, перший примірник залишається в касовій книзі, другий має бути відривним і є звітом касира. За операціями з одержання або видавання готівки записи здійснюють за кожним прибутковим і видатковим касовим ордерами в день їх надходження або видачі. Готівка, видана за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями на виплати, пов’язані з оплатою праці, стипендії, інших виплат соціального характеру, відображається в касовій книзі після завершення термінів цих виплат. Записи до касової книги здійснюють шляхом уведення потрібної інформації з первинних касових документів на початку наступного робочого дня (із залишками на кінець попереднього дня), вони містять всі реквізити, передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги нумерують у порядку зростання. Виправлення в касовій книзі не допускаються, але якщо їх зроблено, то вони засвідчуються підписами касира та головного бухгалтера або особи, котра його заміщує.
Касова книга може вестися і в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведуть касову книгу, має забезпечувати візуальне відоб­раження і роздрук документів «Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира», які за формою і змістом відтворюють зміст касової книги в паперовій формі. Паралельно складається машинограма «Звіт касира». Машинограма «Зведена відомість оборотів за субрахунками» призначена для синтетичного обліку касових операцій.
Наприкінці робочого дня касові операції за день підсумовують, виводять залишок готівки в касі на початок наступного дня і передають із прибутковими і видатковими ордерами та підтверджувальними документами до бухгалтерії як звіт касира.
Правильність оформлення касових документів та їх обґрунтованість перевіряє бухгалтер, який проти кожного прибуткового чи видаткового документа проставляє шифр кореспондувальних рахунків.
Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або уповноважену керівником особу.
Документальне оформлення надходження і видавання грошових коштів бюджетних установ здійснюють на підставі належним чином оформлених прибуткових і видаткових касових ордерів.
Касові ордери — це документи, що засвідчують законність надходження грошових коштів до каси та їх витрачання за цільовим призначенням. Типові форми і порядок їх затверджено наказом
Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій».
Оприбутковування готівки проводять за касовим ордером № КО-1, підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи. Про приймання готівки видається відривна квитанція за підписом головного бухгалтера або відповідальної особи і касира, засвідчена печаткою (штампом) установи.
Видача готівки з каси установи проводиться за видатковими касовими ордерами № КО-2 або належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особами, які на це уповноважені. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є дозвільний надпис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.
Прибуткові та видаткові ордери і квитанції до них заповнюються бухгалтером лише чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів, які забезпечують належне збереження цих записів упродовж установленого для зберігання документів терміну.
У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи.
Видання прибуткових і видаткових касових ордерів і докумен­тів на руки особам, котрі вносять або одержують готівку, забороняється. Приймання і видачу готівки можна проводити лише у день їх складання. Прибуткові ордери або видаткові касові документи одразу після одержання або видачі за ними готівки підписує касир, а на доданих до них документах ставиться штамп або надпис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).
Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання їх до каси установи реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних відомостей на виплати, пов’язані з оплатою праці, реєструють після здійснення цих виплат.
Видачу готівки із каси здійснюють лише особі, зазначеній у видатковому документі. До того ж гроші можуть видаватися за дорученням, оформленим в установленому порядку.
Після видачі заробітної плати, стипендії за платіжними відомостями касир у платіжній відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, ставить штамп «Депоновано». Депоновані суми, що підлягають здаванню до банку, оформлюють видатковим касовим ордером із відображенням цієї операції в касовій книзі, підставою для цього є квитанція до заявки на внесення готівки до установи банку.
Цей документ складається з трьох частин:

  1. Верхня частина залишається в банку.
  2. Середня частина (квитанція) передається касирові.
  3. Нижня частина (ордер) також повертається із банку до установи разом із випискою банку після зарахування грошей на реєстраційні чи поточні рахунки.

Видача готівки з каси, не підтверджена підписом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається.
З метою контролю за збереження готівкових коштів в установах та організаціях проводять інвентаризацію кас. Для проведення інвентаризації каси за письмовим наказом керівника призначається комісія, яка по завершенні інвентаризації каси складає акт, в якому за наявності розбіжностей із даними обліку вказується сума нестачі або надлишків та обставини їх виникнення.
Щоденний звіт касира підлягає ретельній перевірці бухгалтером, до функціональних обов’язків якого належить перевірка звітів касира та ведення синтетичного обліку касових операцій. Бух­галтерські записи ведуться на підставі перевірених відривних
листків другого примірника касової книги і доданих до них доку­ментів та систематизуються в меморіальному ордері № 1 (Накопичувальна відомість за касовими операціями, форма № 380 бюджет). Якщо касові операції здійснюються в національній та іноземній валюті, тоді меморіальні ордери складають і нумерують відповідно № 1—1, № 1—2 тощо.
Для синтетичного обліку наявності та руху грошових коштів у касі призначений активний грошовий рахунок № 30 «Каса», який має два субрахунки: № 301 «Каса в національній валюті» та № 302 «Каса в іноземній валюті».
У накопичувальній відомості за касовими операціями за субрахунком № 302 «Каса в іноземній валюті» за кожним звітом касира записи здійснюються окремими рядками в національній та іноземній валюті, яку застосовували для касової операції. За кож­ним найменуванням валюти в обліку установи ведуться окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти. Курсова різниця на готівку, що зберігається в касі установи, відображається в кореспонденції із субрахунком 442 «Інша переоцінка».
Основні бухгалтерські проведення з обліку касових операцій наведено у табл. 2.6.
Таблиця 2.6
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ
З ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ


Зміст операцій

Кореспонденція
рахунків

Дебет

Кредит

1. Видано під звіт готівку працівникам на службові відрядження

362

301

2. Отримано в касу готівку із поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами

301, 302

313, 314,
321, 323,
324

3. Надійшли до каси кошти за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей у дитячих дошкільних закладах

301

364, 674

4. Виплачено заробітну плату працівникам установи

661

301

5. Внесено готівку із каси на реєстраційний рахунок

321

301

6. Повернуто із каси готівку за надлишково сплачені кошти за проживання в гуртожитку

364

301

7. Надійшла до каси плата за телефонні переговори та інші кошти, які, відповідно до чинного законодавства України, йдуть на відшкодування касових видатків

301

364, 801,
802—813

8. Повернуто підзвітною особою залишок авансу до каси установи

301

362

Для відображення операцій із готівкою в касі бюджетної установи призначені картки аналітичного обліку готівкових операцій, в яких готівкові операції відображають у розрізі кодів бюджетної класифікації і видів коштів, окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду. Також у розрізі кодів виводиться залишок готівки на початок і кінець дня. Картка відкривається щомісячно, записи в ній здійснюють на підставі кожного звіту касира.
Розпорядники бюджетних коштів за окремими напрямами витрат, установлених законодавством, можуть здійснювати розрахунки в іноземній валюті. Для здійснення таких операцій установи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно із вимогами нормативних актів Національного банку України.
Після відкриття в установах банків рахунка для обліку операцій в іноземній валюті бюджетна установа подає до відповідного органу Державного казначейства довідку банку про відкриття рахунка на її ім’я.
За необхідності здійснення розрахунків за зобов’язаннями, пов’язаними із міжнародною діяльністю, бюджетні установи узгоджують із Державним казначейством України питання щодо можливості переказу наявних на рахунках Державного казначейства України коштів в іноземній валюті чи необхідності здійснення її закупівлі. Під час погашення таких зобов’язань Державне казначейство України на підставі поданої заявки-доручення, виходячи із наявності коштів на валютних рахунках, відкритих на ім’я Державного казначейства, та потреби в іноземній валюті приймає рішення про переказ коштів із валютного рахунка на рахунок бюджетної установи, відкритий в установі банку, і готує платіжний документ на переказ коштів в іноземній валюті з рахунка Державного казначейства України на рахунок бюджетної установи, вказаний у заявці.
Якщо розрахунки бюджетних установ здійснюються за зобов’язаннями, які виникають за укладання угод, не пов’язаних із міжнародною діяльністю, такі бюджетні установи подають до органів Державного казначейства України заявку за встановленою формою та платіжне доручення на переказ коштів із відповідних рахунків у національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі. Разом із платіжним дорученням подають підтверджувальні документи в установленому порядку.
У разі можливості здійснення видатків в іноземній валюті за рахунок коштів, наявних на валютних рахунках, відкритих на ім’я Державного казначейства України в установах банків, установа подає до Державного казначейства України заявку-доручен­ня на здійснення видатків в іноземній валюті.
Проведення видатків бюджетних установ в іноземній валюті регулює Порядок обслуговування державного бюджету за видатками, затверджений наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 року № 89.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.