лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Фінансування закладів охорони здоров’я
Тест 5.1. Які показники покладено в основу складання кошторису видатків лікарень?
1) Рівень захворюваності в районі.
2) Число лікарських посад.
3) Кількість ліжок і ліжко-днів.
4) Структура штатного персоналу.
5) Число днів функціонування ліжка кожного профілю.
Тест 5.2. Які показники покладено в основу складання кошторису амбулаторно-поліклінічного закладу?
1) Число лікарських посад.
2) Кількість лікарських відвідувань.
3) Число працівників закладу.
4) Контингент медичного персоналу.
5) Чисельність населення в районі діяльності закладу.
6) Рівень захворюваності в районі.
Тест 5.3. Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні?
1) Сума кількості ліжок на початок і кінець планового року, поділена на два.
2) Сума кількості ліжок на початок планового року і половини наново введених ліжок.
3) Сума кількості ліжок на початок планового року і середньорічної кількості наново введених ліжок (обчислюється діленням на 12 кількості введених нових ліжок, помножених на число місяців їх функціонування).
4) З суми кількості ліжок на початок планового року і середньорічної кількості наново введених ліжок віднімається середньорічна кількість ліжок, що вибувають.
5) До кількості ліжок на початок року, помножених на число місяців їх функціонування, додається кількість ліжок на кінець року, помножених на число місяців їх функціонування, і отримана сума ділиться на 12.
Тест 5.4. Який показник характеризує забезпеченість населення стаціонарними лікувальними закладами?
1) Число лікарень на даній території.
2) Рівень госпіталізації населення.
3) Число лікарів у лікарнях на 1 000 населення.
4) Число лікарняних ліжок на 1 000 населення.
Тест 5.5. Який показник використовується у плануванні амбулаторно-поліклінічної мережі?
1) Лікарська посада.
2) Лікарське відвідування.
3) Норма прийому хворих на годину.
4) Забезпеченість лікарями на 1 000 населення.
Тест 5.6.Який показник лежить в основі планування видатків лікарні на харчування і медикаменти?
1) Лікарська посада.
2) Одиниця медичного персоналу.
3) Ліжко.
4) Ліжко-день.
Тест 5.7. Яким чином розраховується число лікарських відвідувань по поліклініці за рік?
1) Множенням числа лікарських посад на число календарних днів і норму прийому хворих на день.
2) Множенням числа лікарських посад на число робочих днів і норму прийому хворих на день.
3) Множенням середньорічної кількості лікарських посад на число робочих днів і норму прийому хворих на день.
Тест 5.8. Яким чином розраховується середня ставка заробітної плати лікаря?
1) Місячний фонд заробітної плати по закладу ділиться на число лікарів.
2) Місячний фонд заробітної плати по закладу ділиться на число лікарських посад.
3) Місячний фонд заробітної плати по групі лікарів ділиться на число лікарських посад.
4) Місячний фонд заробітної плати (з урахуванням усіх доплат) по групі лікарів ділиться на число лікарів.
Тест 5.9. За якими принципами нормуються видатки на харчування?
1) В однаковому розмірі на всі ліжка.
2) Диференційовано за видами ліжок.
3) Диференційовано за профілем ліжок.
4) Диференційовано залежно від підпорядкованості лікарні.
5) Диференційовано залежно від місцезнаходження лікарні.
Тест 5.10. Які види грошових ресурсів держави використовуються для фінансування видатків медичних установ держави?
1) Бюджетні асигнування.
2) Прибуток підприємства.
3) Кредити банку.
4) Частина коштів заохочувальних фондів підприємств та організацій.
5) Кошти населення.
Тест 5.11. Від чого залежить ставка заробітної  плати лікаря?
1) Посада, кваліфікаційна категорія.
2) Освіта.
3) Кількість відвідувань.
4) Посада, кваліфікаційна категорія, місцезнаходження лікарні.
5) Специфічні умови праці.
6) Кількість населення в районі функціонування закладу.
7) Робота у вихідні та святкові дні.
Тест 5.12. Яким чином визначається чисельність посад лікарів в амбулаторно-поліклінічному закладі?
1) Виходячи з нормативу кількості ліжок на одного лікаря, який диференційовано в розрізі відділень.
2) Виходячи з чисельності населення в районі діяльності закладу та кількості наявних медичних закладів.
3) Виходячи з кількості лікарських відвідувань у розрізі спеціалістів і встановлених нормативів прийому на одного лікаря.
4) Виходячи з норм бюджетного фінансування.
5) Виходячи з чисельності посад середнього і молодшого медичного персоналу.
Тест 5.13. Яким чином визначається чисельність посад лікарів у лікарні?
1) Виходячи з чисельності населення в районі діяльності закладу та кількості наявних медичних закладів.
2) Виходячи з норм бюджетного фінансування.
3) Виходячи з кількості лікарських відвідувань у розрізі спеціалістів і встановлених нормативів прийому на одного лікаря.
4) Виходячи з нормативу кількості ліжок на одного лікаря, який диференційовано в розрізі відділень.
5) Виходячи з чисельності посад середнього і молодшого медичного персоналу.
Тест 5.14. Яким чином розраховується чисельність посад середнього і молодшого медичного персоналу у лікарні?
1) Відповідно до кількості посад лікарів.
2) Відповідно до профілю відділення.
3) Відповідно до кількості цілодобових постів, виходячи з нормативу кількості ліжок на один пост.
4) Відповідно до кількості цілодобових постів, виходячи з числа днів функціонування ліжка кожного профілю.
Тема 6. Фінансування закладів освіти
Тест 6.1. Джерела державного фінансування видатків на освіту:
1) бюджетні асигнування;
2) виручка від реалізації продукції та послуг;
3) кошти заохочувальних фондів підприємств та організацій;
4) кошти населення;
5) кошти колективних і кооперативних підприємств та громадських організацій.
Тест 6.2. Види кошторисів, що складаються у закладах освіти:
1) зведений, індивідуальний;
2) загальний, зведений;
3) індивідуальний, видатків на централізовані заходи;
4) індивідуальний; загальний.
Тест 6.3.Які показники покладено в основу складання кошторису загальноосвітньої школи?
1) Кількість класів.
2) Кількість класів і контингент учнів.
3) Кількість класів, контингент учнів, число педагогічних ставок.
4) Кількість класів, контингент учнів, число годин за навчальним планом.
5) Контингент учнів і число педагогічних ставок.
Тест 6.4. Яким чином можна визначити кількість педагогічних ставок, що припадають на один клас?
1) Діленням загальної суми оплати навчальних годин на кількість класів.
2) Множенням кількості годин педагогічного навантаження (з урахуванням освіти і кваліфікаційної категорії) на норму педагогічного навантаження.
3) Діленням нормативу педагогічного навантаження на кількість класів.
4) Діленням загальної кількості годин педагогічного навантаження на норматив навантаження.
5) Діленням загальної кількості педагогічних ставок на кількість класів.
Тест 6.5. Для розрахунку оплати навчальних годин вчителя необхідно:
1) добуток кількості годин педагогічного навантаження і нормативу за перевірку зошитів поділити на норму педагогічного навантаження;
2) добуток ставки заробітної плати і кількості годин педагогічного навантаження на тиждень поділити на норму педагогічного навантаження на тиждень;
3) поділити загальну кількість годин педагогічного навантаження по групі класів на норматив навантаження;
4) добуток кількості педагогічних ставок по даній групі і середньої ставки зарплати.
Тест 6.6. Види додаткових оплат вчителя включають:
1) перевірку зошитів зі спеціалізованих предметів, класне керівництво, завідування навчальним кабінетом;
2) класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, дослідними майстернями, завідування бібліотекою, ведення позакласної фізкультурної роботи;
3) звання «Заслужений учитель»;
4) кваліфікаційну категорію (вчитель, вчитель-методист);
5) освітній рівень (вища, неповна вища, середня спеціальна освіта).
Тест 6.7. Педагогічна ставка в загальноосвітній школі — це:
1) ставка заробітної плати;
2) середня ставка заробітної плати, визначена виходячи з тарифікаційного списку;
3) умовна розрахункова ставка, що відповідає нормативу педагогічного навантаження;
4) ставка заробітної плати встановлена залежно від освіти та кваліфікації;
5) кількість навчальних годин за певною групою класів.
Тест 6.8. Ставка заробітної плати вчителя залежить від:
1) освіти і кваліфікаційної категорії;
2) стажу педагогічної роботи;
3) фактично відпрацьованих згідно з навчальним планом годин занять;
4) предмету, що викладається;
5) групи класів (1–4, 5–9, 10–11), де проводяться заняття.
Тест 6.9. Фонд заробітної плати вчителів визначається як:
1) добуток кількості педагогічних ставок по даній групі і середньої ставки заробітної плати;
2) сума заробітної плати педагогічного, адміністративно-уп­равлінського та обслуговуючого персоналу;
3) добуток середньої ставки зарплати і кількості класів;
4) сума оплати навчальних годин, доплат за перевірку зошитів, додаткової оплати.
Тест 6.10. Визначити середню ставку заробітної плати вчителя на місяць можна, якщо:
1) поділити загальний фонд заробітної плати по школі на число викладачів;
2) поділити загальний фонд заробітної плати, обчислений за тарифікацією, на загальне число викладачів;
3) поділити місячний фонд заробітної плати вчителів, обчислений за тарифікацією, на загальну кількість педагогічних ставок;
4) поділити фонд основної заробітної плати вчителів (включаючи надбавки за перевірку зошитів), обчислений за тарифікацією в розрізі груп класів, на кількість педагогічних ставок за відповідною групою класів;
5) поділити фонд основної заробітної плати вчителів (без урахування надбавок за перевірку зошитів), обчислений за тарифікацією в розрізі груп класів, на кількість педагогічних ставок за відповідною групою класів.
Тема 7. Фінансування культурно-просвітницьких закладів
Тест 7.1. Який показник лежить в основі складання кошторису бібліотеки?
1) Кількість відвідувань читального залу.
2) Обсяг бібліотечних фондів.
3) Кількість посад.
4) Загальна кількість відвідувачів за рік.
5) Середня вартість книг у читальному залі.
Тест 7.2. Яким чином визначається обсяг державної дотації театру?
1) Виходячи з потреб утримання установи.
2) У розмірі витрат, що не покриваються власними доходами.
3) Виходячи з кількості місць і витрат на постанову.
4) У розмірі кошторису.
5) Згідно з розрахованими нормативами на розвиток соціально-культурної сфери країни.
Тест 7.3. Який показник лежить в основі визначення чисельності працівників музею?
1) Загальна площа музею.
2) Норматив музейних фондів.
3) Норматив середньостатистичного відвідування.
4) Розмір кошторису.
5) Кількість днів функціонування музею (на місяць).
Тема 8. Фінансування соціального захисту
та соціального забезпечення

Тест 8.1. Які заклади належать до системи соціального забезпечення?
1) Дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями здоров’я), дитячі заклади-інтернати профільні (спортивні, мовні), будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів.
2) Дитячі дошкільні заклади, притулки для неповнолітніх.
3) Будинки-інтернати для пристарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх, дитячі заклади-інтернати (для дітей з різними відхиленнями здоров’я).
4) Санаторії та профілакторії.
5) Заклади охорони здоров’я.
Тест 8.2. Житлова субсидія — це:
1) щорічна адресна безготівкова грошова допомога на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
2) щомісячна адресна безготівкова грошова допомога на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
3) щомісячна адресна безготівкова грошова допомога на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на поворотній основі;
4) щомісячна адресна готівкова грошова допомога на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Тест 8.3. Розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг визначається як:
1) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм споживання та обов’язкової частки плати;
2) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм споживання і річного сукупного доходу;
3) різниця загального місячного розміру плати фактичного споживання та обов’язкової частки плати;
4) різниця загального місячного розміру плати в межах норм споживання та обов’язкової частки плати;
5) інше.
Тест 8.4. Розмір субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначається як:
1) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм споживання та річного сукупного доходу;
2) різниця розміру плати на календарний рік у межах норм споживання та добутку середньорічного сукупного доходу та обов’язкового до сплати процента;
3) різниця загального місячного розміру плати в межах норм споживання та добутку середньомісячного сукупного доходу і обов’язко­вого до сплати процента;
4) різниця розміру плати на календарний рік у розмірі фактичного споживання та добутку середньорічного сукупного доходу і обов’язко­вого до сплати процента;
5) інше.
Тест 8.5. Повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих за призначеними субсидіями, проводиться у випадках:
1) виявлення свідомого подання документів з неправильними відомостями; неправильних відомостей у довідках про доходи, виданих юридичними особами;
2) зміни кількості прописаних протягом періоду виплати субсидії;
3) виявлення неправильних відомостей у довідках про доходи, виданих юридичними особами; помилки в розрахунку розміру призначеної субсидії; свідомого подання документів з неправильними відомостями;
4) зміни кількості прописаних протягом періоду виплати субсидії; зміни розміру плати за скраплений газ, паливо та житлово-комунальні послуги впродовж періоду виплати субсидії;
5) виявлення помилки в розрахунку розміру призначеної субсидії; зміни кількості прописаних протягом періоду виплати субсидії; зміни розміру плати за скраплений газ, паливо та житлово-комунальні послуги впродовж періоду виплати субсидії;
6) інше.
Тема 9. Видатки бюджету на національну
оборону та управління

Тест 9.1. Які групи видатків включаються до видатків бюджету на національну оборону?
1) Утримання Збройних Сил, правоохоронна діяльність і за-
безпечення безпеки держави, закупівля озброєння і військової техніки.
2) Утримання Збройних Сил, закупівля озброєння і військової техніки, капітальне будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструк­торські роботи.
3) Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави.
4) Утримання Збройних Сил, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха.
5) Капітальне будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструк­торські роботи.
6) Фундаментальні дослідження.
Тест 9.2. Ставка заробітної плати (розмір грошового утримання) військовослужбовців залежить від:
1) кількості підлеглих і строку служби (стажу);
2) посади та строку служби;
3) військового звання та посади;
4) посади, військового звання, відзнак;
5) військового звання, строку служби, посади.
Тест 9.3. До видатків бюджету на управління належать:
1) державне управління, культура і мистецтво, правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави;
2) засоби масової інформації;
3) державне управління, міжнародна діяльність, правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави;
4) поповнення державних запасів і резервів;
5) правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави, купівля озброєння та військової техніки;
6) купівля озброєння та військової техніки.
Тест 9.4. До видатків бюджету на державне управління належать:
1) функціонування законодавчої і виконавчої влади; утримання Президента України та його апарату; інші видатки на загальнодержавне управління;
2) утримання фінансових і фіскальних органів; загальне планування та статистичні служби; функціонування законодавчої влади; функціонування виконавчої влади; утримання Президента України та його апарату; інші видатки на загальнодержавне управління;
3) утримання Головного управління урядового зв’язку; утримання Президента України та його апарату; функціонування законодавчої і виконавчої влади; інші видатки на загальнодержавне управління;
4) утримання фінансових і фіскальних органів; загальне планування та статистичні служби; функціонування законодавчої і виконавчої влади; утримання Президента України та його апарату; утримання Головного управління урядового зв’язку; інші видатки на загальнодержавне управління;
5) функціонування законодавчої влади; утримання Конституційного суду; функціонування виконавчої влади; утримання Президента України та його апарату; утримання Головного управління урядового зв’яз­ку; інші видатки на загальнодержавне управління.
Тема 10. Державний кредит і видатки бюджету
на обслуговування державного боргу

Тест 10.1. В основі планування видатків бюджету на обслуговування державного боргу лежить:
1) обсяг валового внутрішнього продукту на одного жителя;
2) співвідношення між сумою боргу й сумою його обслуговування та бюджетом;
3) сума заборгованості бюджету по внутрішніх позиках;
4) обсяг експортних надходжень та обсяг валового внутрішнього продукту;
5) обсяг золотовалютного запасу країни;
6) обсяг поточного державного боргу.
Тест 10.2. За характером виплати доходу державні позики поділяються на:
1) виплати по кредитах урядам інших країн, міжнародним організаціям та фінансовим інститутам;
2) короткострокові, середньострокові та довгострокові;
3) фіксовані та плаваючі;
4) дисконтні, виграшні та процентні;
5) знеособлені та цільові.
Тест 10.3. Які існують способи коригування позикової політики?
1) Мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів.
2) Управління зовнішнім і внутрішнім боргами.
3) Уніфікація, консолідація, конверсія, мінімізація вартості позики, відстрочка погашення, анулювання.
4) Уніфікація, консолідація, конверсія, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання.
5) Уніфікація, консолідація, конверсія, обмін за регресивним співвідношенням, анулювання.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.