лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетна система

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. Тестовий контроль

 

 

 

Тема 1. Сутність, призначення
та роль бюджету держави

Тест 1.1. Бюджет за економічним змістом — це:
1) план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими органами самоврядування;
2) загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування;
3) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави;
4) загальне можливе обчислення майбутніх видатків та очікуваних для покриття їх доходів держави з підведеним балансом для певного майбутнього періоду часу.
Тест 1.2. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк:
1) з 1 квітня по 31 березня;
2) з 1 липня по 30 червня;
3) з 1 січня по 31 грудня;
4) з 1 вересня по 31 серпня.
Тест 1.3. Бюджет держави є складова ланка:
1) загальнодержавних фінансів;
2) місцевих фінансів;
3) державних фінансів;
4) міжнародних фінансів;
5) державного кредиту.
Тест 1.4. Які основні функції бюджету держави?
1) Перерозподіл валового внутрішнього продукту, державне регулювання і стимулювання економіки, бюджетний контроль, фінансове забезпечення соціальної політики.
2) Контроль за формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів.
3) Фінансове забезпечення соціальної політики.
4) Фінансування національної економіки.
5) Державне регулювання і стимулювання економіки.
6) Забезпечення виплати заробітної плати працюючим у вироб­ничій сфері.
Тест 1.5. Бюджет як фінансовий план — це:
1) встановлений нормами закону, прийнятого Верховною Радою, або рішеннями місцевих Рад, план формування і використання децентралізованого фонду коштів, необхідного для здійснення їх завдань і функцій держави в цілому та органів місцевого самоврядування;
2) розпис доходів і видатків держави, який затверджується органами законодавчої і представницької влади у вигляді закону;
3) план формування централізованого фонду коштів та його використання, що відображає економічну, соціальну, оборонну та міжнародну політику держави;
4) плановий документ, в якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний і поквартальний розподіли;
5) план формування централізованих та децентралізованих фондів коштів та їх використання.
Тест 1.6. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану?
1) Профіцит; баланс; надлишок; дефіцит.
2) Бюджетний дефіцит; баланс бюджету; профіцит; надлишок.
3) Бюджетна рівновага; дефіцит; надлишок.
4) Рівновага доходів і видатків бюджету; бюджетний дефіцит; перевищення доходів над видатками.
5) Баланс бюджету; бюджетний дефіцит; надлишок.
Тест 1.7. Як розрізняється бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву?
1) Активний, пасивний.
2) Вимушений, свідомий.
3) Відкритий, прихований.
4) Негативний, позитивний.
Тест 1.8. Які є джерела покриття бюджетного дефіциту?
1) Державний кредит, податки, прибуток, інвестиції.
2) Державна позика, грошова емісія.
3) Надзвичайний податок, комерційний кредит, амортизаційні відрахування.
4) Міжнародний кредит, валютний фонд держави, монетарні метали.
5) Євровалюта, промислове золото, діаманти, національний дохід.
Тест 1.9. Бюджетні асигнування — це форма:
1) колективного капіталу;
2) покриття витрат за рахунок позичених коштів;
3) покриття витрат за рахунок власних коштів;
4) державного фінансового забезпечення;
5) державного кредитування.
Тест 1.10. Яким чином поділяються бюджетно-правові норми з урахуванням часу дії?
1) Матеріальні і процесуальні.
2) Постійні та періодичні.
3) Юридичні і процесуальні.
4) Періодичні та фінансові.
5) Попередні, поточні і наступні.
Тема 2. Бюджетний устрій та побудова
бюджетної системи України
Тест 2.1. В яких розрізах розглядається структура бюджету держави?
1) Бюджетний устрій та бюджетна система.
2) Бюджетний процес та бюджетний устрій.
3) Горизонтальний і вертикальний.
4) Склад і питома вага.
Тест 2.2. Які є види бюджетів?
1) Державний бюджет і місцеві бюджети.
2) Центральні та місцеві бюджети.
3) Централізовані та децентралізовані бюджети.
4) Державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети.
Тест 2.3. Які бюджети входять до складу бюджетів місцевого самоврядування?
1) Бюджети територіальних громад міста, селища, села та їх об’єднань.
2) Обласні, районні, міські бюджети, бюджети районів у містах, селищ і сіл.
3) Централізовані та децентралізовані бюджети.
4) Республіканський бюджет АР Крим, обласні, районні, міські бюджети, бюджети районів у містах, селищ і сіл.
Тест 2.4. Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами?
1) Функціональний, економічний і відомчий.
2) Відомчої підпорядкованості і територіального розташування об’єктів фінансування.
3) Поточний і розвитку.
4) Поточний і капітальний.
Тест 2.5. На які групи поділяються доходи бюджету від загальнодержавних податків і зборів у процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи?
1) Податкові і неподаткові надходження.
2) Податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти.
3) Закріплені і регулюючі доходи.
4) Загальнодержавні податки та місцеві податки і збори.
Тест 2.6. Які є види бюджетного субсидіювання?
1) Субсидія, субвенція, дотація, вилучення коштів.
2) Субсидія, субвенція, дотація, вилучення коштів, бюджетна позичка.
3) Субсидія, субвенція, дотація, взаємні розрахунки.
4) Бюджетна субвенція, державна субсидія, державна дотація.
5) Бюджетна субвенція, бюджетна дотація, бюджетна субсидія.
Тест 2.7. До бюджетної системи України належать:
1) Державний бюджет України, місцеві бюджети і бюджети місцевого самоврядування;
2) центральні та місцеві бюджети;
3) Державний бюджет України, Республіканський бюджет АР Крим та місцеві бюджети;
4) центральний і регіональні бюджети.
Тест 2.8. Як поділяються місцеві бюджети відповідно до адміністративно-територіального поділу?
1) Обласні, міські, районні бюджети, бюджети селищ і сіл.
2) Обласні, районні, міські бюджети, бюджети районів у містах, селищ і сіл.
3) Централізовані та децентралізовані місцеві бюджети.
4) Республіканський бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Тест 2.9. Що таке бюджетна позичка?
1) Безпроцентне, безстрокове надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на проведення цільових заходів.
2) Надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття дефіциту відповідного бюджету.
3) Передача коштів з одного бюджету до іншого на поворотній основі з метою збалансування бюджету.
4) Надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття тимчасового касового розриву.
5) Передача коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою надання фінансової допомоги.
Тема 3. Система доходів бюджету
Тест 3.1. Які використовуються методи формування доходів бюджету?
1) Вилучення доходів з державного сектора економіки; одержання доходів від державних угідь; податковий.
2) Отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків; залучення позик.
3) Отримання доходів від державної власності; фіскальний; залучення позик.
4) Пряме вилучення доходів з державного сектора; отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків та зборів; залучення позик.
Тест 3.2. Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету?
1) Міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід.
2) Створений валовий внутрішній продукт і національне багатство.
3) Валовий національний продукт, державний кредит, емісійний дохід.
4) Податкові та неподаткові надходження.
Тест 3.3. Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету?
1) Доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні штрафи та санкції; плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах; інші надходження.
2) Надходження від штрафів та фінансових санкцій; доходи від власності та підприємницької діяльності; інші неподаткові надходження.
3) Доходи від власності та підприємницької діяльності; доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від сплати штрафних санкцій; інші неподаткові надходження.
4) Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; доходи від власності та підприємницької діяльності; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження.
Тест 3.4. Яким чином поділяються доходи бюджету від операцій з капіталом?
1) Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна; доходи Державного комітету України по матеріальних резервах; надходження від продажу землі.
2) Надходження коштів від реалізації майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави; надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від продажу землі.
3) Надходження від продажу основного капіталу; надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів.
4) Надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від реалізації безхазяйного майна і майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів.
Тест 3.5. Яким чином поділяються відповідно до джерел доходи бюджету, що мають вигляд офіційних трансфертів?
1) Поточні та капітальні офіційні трансферти.
2) Натуральні та грошові трансферти.
3) Дотації та субвенції, одержані з Державного бюджету України; з недержавних джерел; з-за кордону.
4) Від органів державного управління інших рівнів; з недержавних джерел; з-за кордону.
Тест 3.6. Якими методами можуть залучатися зовнішні джерела доходів?
1) Аналітичний, нормативний, прямого рахунку, балансовий.
2) Пряме вилучення доходів з державного сектора, податковий, позичковий, отримання доходів від державних угідь, перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків.
3) Міжнародний кредит, оподаткування експортно-імпортної діяльності, прямий перерозподіл, ціновий механізм, валютне регулювання.
4) Створений валовий внутрішній продукт, національне багатство.
Тема 4. Система видатків бюджету
Тест 4.1. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету?
1) Роль у відтворенні виробництва; суспільне призначення; цільове призначення.
2) Галузі економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування.
3) Суспільне і цільове призначення; роль у відтворенні виробництва; галузі економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування.
4) Роль у процесі відтворення; суспільно-цільове призначення; галузі національної економіки; рівні бюджетної системи; форми бюджетного фінансування.
Тест 4.2. Як поділяються видатки бюджету за формами бюджетного фінансування?
1) Постатейне, глобальне та змішане фінансування.
2) Проектне та кошторисне фінансування.
3) Бюджетні кредити та бюджетні трансферти.
4) Проектне і кошторисне фінансування, бюджетні трансферти.
5) Бюджетні кредити, бюджетні трансферти, проектне і кошторисне фінансування.
Тест 4.3. Як поділяються видатки бюджету за суспільним призначенням?
1) Виробничі і невиробничі.
2) Економічні, соціальні, управлінські.
3) Обслуговування державного боргу, економічні, соціальні, управлінські.
4) Соціальні, управлінські, економічні, оборонні.
Тест 4.4. Які є групи видатків бюджету за економічною структурою?
1) Поточні видатки і видатки розвитку.
2) Поточні і капітальні видатки.
3) Видатки на товари і послуги; виплата відсотків; субсидії і поточні трансфертні виплати; створення державних запасів і резервів; придбання землі і нематеріальних активів.
4) Сукупні, поточні і капітальні видатки, нерозподілені видатки, кредитування з вирахуванням погашення.
Тест 4.5. Що відображає функціональна класифікація видатків бюджету?
1) Поточні і капітальні видатки.
2) Поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.
3) Поточні видатки і видатки розвитку.
4) Функції держави.
Тест 4.6. Що відображає відомча класифікація видатків бюджету?
1) Фактичне використання міністерствами і відомствами бюджетних коштів.
2) Розподіл бюджетних асигнувань між безпосередніми отримувачами коштів з бюджету.
3) Фінансування поточного утримання міністерств і відомств.
4) Розподіл бюджетних коштів між ланками міністерств і відомств на поточні потреби.
Тест 4.7. Що відображає економічна класифікація видатків бюджету?
1) Поточні видатки і видатки розвитку.
2) Поточні і капітальні видатки.
3) Статті та підстатті видатків, елементи цільових витрат.
4) Поточні і капітальні видатки, кредитування з вирахуванням погашення.
Тест 4.8. Кошторис — це:
1) бюджетні асигнування, розподілені поквартально і постатейно;
2) плановий документ, в якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний і поквартальний розподіли;
3) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом;
4) плановий документ з переліком бажаних витрат і можливих надходжень певної бюджетної установи, їх постатейний і поквартальний розподіли.
Тест 4.9. Які існують види кошторисів?
1) Поточний, капітальний, зведений, загальний.
2) На централізовані заходи, особовий, загальний, поквартальний.
3) Індивідуальний, зведений, на централізовані заходи, загальний.
4) Постатейний та поквартальний.
Тест 4.10. Норми витрат групуються:
1) на основі фізіологічних потреб, на основі статистичних спостережень;
2) за базою, характером використання, методом обчислення;
3) на обов’язкові і факультативні;
4) на виробничі і загальні.
Тест 4.11. Обсяги фінансування кошторису визначаються:
1) загальними потребами бюджетної установи та її можливими доходами;
2) оперативно-сітьовими показниками та нормативами видатків;
3) кількістю одиниць за штатним розписом;
4) фізіологічними потребами і статистичними спостереженнями.
Тест 4.12. Назвіть види норм за економічним змістом:
1) матеріальні, факультативні, обов’язкові;
2) матеріальні, фінансові, бюджетні;
3) матеріальні, індивідуальні, комбіновані;
4) фінансові, комбіновані, укрупнені;
5) бюджетні, індивідуальні, факультативні.
Тест 4.13. Відмінності бюджетних норм від фінансових:
1) жодних;
2) за величиною;
3) за джерелами забезпечення;
4) бюджетна норма менша за фінансову;
5) фінансова норма поряд з бюджетними асигнуваннями забезпечується також іншими джерелами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.