лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний ризик: ігрові моделі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА ................ 9
Розділ 1. Невизначеність, конфлікт і теоретико-ігрові моделі економічного ризику 13
1.1. Невизначеність, конфлікт і зумовлений ними ризик ..... 13
1.1.1. Невизначеність — фундаментальна характеристика економічних процесів 13
1.1.2. Конфліктність в економіці ........................ 17
1.1.3. Альтернативність .............................. 23
1.1.4. Психологічна теорія рішень ....................... 27
1.1.5. Ризик як методологія подолання невизначеності та конфлікту     29
1.2. Теоретико-ігрова модель .......................... 31
1.3. Класифікація інформаційних ситуацій ................ 34
1.4. Інгредієнт функціонала оцінювання. Функція ризику .... 36
1.5. Зведення економічних колізій до ігрових задач ......... 38
1.5.1. Скінченні ігри з нульовою сумою .................. 38
1.5.2. Дилема ув’язненого та олігопольні ринки ............ 43
1.5.3. Гра у «старі» та «нові» товари ..................... 44
1.5.4. Планування структури посівних площ ............... 45
1.5.5. Інвестування капіталу ........................... 48
1.5.6. Ігрова модель задачі побудови портфеля активів ....... 50
1.5.7. Формування валютного кошика .................... 53
1.5.8. Формування портфеля інвестиційних проектів ........ 54
1.6. Контрольні запитання і теми для обговорення .......... 55
1.7. Приклади та завдання для самостійної роботи .......... 57
1.8. Додаток до розділу І ............................. 61
1.8.1. Зведення антагоністичної гри з нульовою сумою до задачі лінійного програмування      61
1.8.2. Графічно-аналітичний метод розв’язання гри та визначення активних чистих стратегій   64
1.9. Позначення, використовувані в розділі 1.............. 71
Розділ 2. Якісний і кількісний аналіз економічного ризику. Кількісна оцінка міри ризику   75
2.1. Основні засади якісного аналізу ризику ............... 76
2.1.1. Елементи класифікації ризику ..................... 76
2.1.2. Деякі види ризику у спектрі економічних проблем ..... 76
2.1.3. Якісний аналіз ризику ........................... 78
2.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику ......... 79
2.3. Система кількісних оцінок міри економічного ризику .... 81
2.3.1. Міра ризику як векторна величина ................. 81
2.3.2. Показники допустимого, критичного та катастрофічного ризиків 84
2.3.3. Імовірність як один із показників кількісної оцінки ступеня ризику      87
2.3.4. Оцінка ступеня ризику в абсолютному вираженні ...... 88
2.3.5. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні ....... 98
2.3.6. Ризик ліквідності та його моделі .................. 104
2.3.7. Систематичний та несистематичний ризики активів ... 105
2.4. Оцінка ступеня портфельного ризику ................ 108
2.4.1. Портфель активів .............................. 108
2.4.2. Фінансовий ризик портфеля активів ............... 109
2.4.3. Оцінка міри ризику ліквідності портфеля активів ..... 109
2.4.4. Оцінка міри загального ризику портфеля активів ..... 110
2.4.5. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) ......... 113
2.5. Теми рефератів ................................. 120
2.6. Завдання для самостійного виконання ............... 120
2.7. Додаток до розділу 2 ............................ 127
2.7.1. Властивості математичного сподівання ............. 127
2.7.2. Властивості дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коваріації    128
2.7.3. Властивості коефіцієнта кореляції ................. 129
2.7.4. Правила визначення знака інгредієнта .............. 131
2.7.5. Рівняння ринкової лінії цінних паперів ............. 132
2.8. Позначення, використовувані в розділі 2.............. 134
Розділ 3. Моделювання економічного ризику:
Концепція теорії гри
........................ 137
3.1. Прийняття рішень за заданого розподілу ймовірності .... 139
3.1.1. Критерій Байєса та його модифікації ............... 139
3.1.2. Критерії мінливості (варіації) значень елементів функціонала оцінювання 147
3.2. Прийняття рішень за невідомого розподілу ймовірності.. 152
3.2.1. Принцип максимальної невизначеності Гіббса—Джейнса 152
3.2.2. Друга інформаційна ситуація..................... 155
3.2.3. Третя інформаційна ситуація..................... 156
3.2.4. Четверта інформаційна ситуація................... 160
3.3. Критерії прийняття рішень за наявності протидії економічного середовища  161
3.3.1. Критерій Вальда............................... 162
3.3.2. Лінійне перетворення функціонала оцінювання. Критерій Севіджа 164
3.4. Шоста інформаційна ситуація...................... 165
3.5. Критерій Паретто. Активні чисті стратегії............. 165
3.6. Розв’язання статистичної гри у змішаних стратегіях..... 166
3.6.1. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях у полі першої інформаційної ситуації  167
3.6.2. Критерії прийняття рішень у змішаних стратегіях за невідомого розподілі ймовірності   171
3.6.3. Критерій прийняття рішень у змішаних стратегіях у випадку протидії економічного середовища 173
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення ........ 176
3.8. Приклади та завдання для самостійної роботи ......... 177
3.9. Додаток до розділу 3 ............................ 183
3.9.1. Розв’язання задачі визначення оптимальної змішаної стра­тегії суб’єкта прийняття рішень у матричній формі .............................................. 183
3.9.2. Доведення теорем ............................. 185
3.9.3. Метод множників Лангранжа. Матриця Гессе......... 189
3.10. Позначення, використовувані в розділі 3............. 192
Розділ 4. Багатокритеріальні ігрові моделі.............. 196
4.1. Сутність проблеми прийняття багатокритеріальних рі-
шень............................................... 196
4.2. Формальна постановка багатокритеріальної задачі....... 198
4.3. Концептуальні проблеми, пов’язані з розв’язанням багатокритеріальних задач     199
4.3.1. Визначення області компромісу................... 200
4.3.2. Вибір схеми компромісу та відповідного їй принципу оптимальності     201
4.3.3. Нормалізація критеріїв.......................... 201
4.3.4. Урахування пріоритету.......................... 202
4.4. Способи нормалізації............................ 202
4.4.1. Зміна інгредієнта.............................. 203
4.4.2. Нормалізація зі збереженням одиниць вимірювання (абсолютна нормалізація)    204
4.4.3. Відносна нормалізація.......................... 204
4.4.4. Природна нормалізація.......................... 206
4.4.5. Нормалізація Севіджа........................... 206
4.5. Способи відображення пріоритету................... 208
4.5.1. Ряд пріоритету................................ 209
4.5.2. Ряд бінарних відношень пріоритету................ 209
4.5.3. Вектор вагових коефіцієнтів пріоритету............. 210
4.6. Урахування пріоритету........................... 212
4.6.1. Принцип жорсткого врахування пріоритету.......... 212
4.6.2. Принципи гнучкого урахування пріоритету.......... 212
4.7. Прийняття багатокритеріальних рішень............... 213
4.7.1. Побудова та геометрична інтерпретація області компромі­сів у просторі критеріїв  213
4.7.2. Апроксимація області компромісу................. 215
4.7.3. Схеми компромісу............................. 219
4.7.4. Компроміси за жорсткого врахування пріоритету...... 219
4.7.5. Компроміси за гнучкого врахування пріоритету....... 225
4.7.6. Принцип рівномірності......................... 226
4.7.7. Принцип справедливої поступки (знижки)........... 235
4.7.8. Ієрархічна модель прийняття одноцільових багатокритеріальних рішень у полі однієї інформаційної ситуації............................................ 240
4.7.9. Ієрархічна модель прийняття багатокритеріальних рішень у полі кількох інформаційних ситуацій 249
4.7.10. Критерій мінімальної відстані між інформаційними матрицями  252
4.8. Контрольні запитання та теми для обговорення......... 255
4.9. Теми рефератів................................. 256
4.10. Приклади та завдання для самостійної роботи......... 257
4.11. Додаток до розділу 4............................ 259
4.11.1. Інваріантність рівняння опорної гіперплощини...... 259
4.11.2. Сумарна відносна поступка (знижка) як оцінка приросту мультиплікативної функції    261
4.12. Позначення, використовувані в розділі 4............. 263
Розділ 5. Багатоцільові багатокритеріальні
моделі
.................................... 267
5.1. Система цілей і багатоцільова багатокритеріальна мо-
дель ............................................... 267
5.2. Приклади багатоцільових задач прийняття рішень ...... 269
5.2.1. Прийняття рішення на множині цілей .............. 269
5.2.2. Задача розподілу ресурсів ....................... 269
5.2.3. Задача оптимізації на множині умов функціонування .. 270
5.2.4. Урахування динаміки .......................... 270
5.2.5. Ієрархічні моделі .............................. 271
5.3. Теоретико-ігровий підхід з урахуванням множини цілей . 272
5.4. Критерій мінімальної відстані між інформаційними ку-
бами .............................................. 273
5.5. Ієрархічна модель прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень    275
5.6. Аналіз ієрархій: теоретико-ігровий підхід ............ 280
5.6.1. Психологічні аспекти використання методу аналізу
ієрархії ............................................ 280
5.6.2. Принцип ідентичності та декомпозиції ............. 281
5.6.3. Принцип дискримінації та порівняльних суджень ..... 282
5.6.4. Принцип синтезування ......................... 285
5.6.5. Оцінка узгодженості суджень .................... 288
5.6.6. Оцінка узгодженості ієрархії ..................... 290
5.6.7. Урахування (суджень) кількох експертів ............ 290
5.6.8. Вибір і прогнозування забезпечення банківського кре-
диту............................................... 294
5.6.9. Ігровий підхід до методу аналізу ієрархій ........... 305
5.7. Контрольні запитання та теми для обговорення ........ 308
5.8. Теми для досліджень і рефератів .................... 309
5.9. Приклади та завдання для самостійного виконання ..... 310
5.10. Додаток до розділу 5 ........................... 312
5.10.1. Hаближене обчислення головного власного вектора матриці     312
5.11. Позначення, використовувані в розділі 5............. 313
Розділ 6. Теоретико-ігровий підхід у теорії портфеля ...... 317
6.1. Портфельна теорія: етапи розвитку, підходи, припущення 317
6.1.1. Етапи розвитку інвестиційної теорії ............... 317
6.1.2. Підходи до вибору портфеля цінних паперів ......... 320
6.1.3. Диверсифікація, її цілі.......................... 322
6.1.4. Припущення сучасної теорії портфеля.............. 323
6.2. Портфель цінних паперів: числові характеристики, стра-
тегії ............................................... 324
6.2.1. Норма прибутку та її обчислення .................. 324
6.2.2. Числові характеристики активів та їх обчислення ..... 329
6.2.3. Статистичні оцінки числових характеристик активів... 336
6.2.4. Види портфельних стратегій ..................... 338
6.3. Вибір структури портфеля з наперед заданими характеристиками   341
6.3.1. Класична модель Марковіца ...................... 342
6.3.2. Концептуальні підходи до побудови множини портфелів 346
6.4. Теоретико-ігрова концепція вибору портфеля .......... 351
6.4.1. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля при заданому розподілі ймовірності 352
6.4.2. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля за невідомого розподіліу ймовірності      354
6.4.3. Теоретико-ігрова модель вибору структури портфеля у випадку протидії економічного середовища ................................................... 364
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення ........ 368
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи ......... 370
6.7. Додаток до розділу 6............................. 373
6.7.1. Доведення теорем.............................. 373
6.8. Позначення, використовувані у розділі 6.............. 377
Розділ 7. Ігровий підхід до управління валютним ризиком . 380
7.1. Валютний ризик ................................ 380
7.2. Види валютного ризику .......................... 384
7.3. Управління валютними ризиками .................. 387
7.4. Формування «валютного кошика» .................. 392
7.5. Визначення обсягу авансової виплати ............... 394
7.6. Контрольні запитання та теми для обговорення ........ 397
7.7. Теми рефератів ................................. 397
7.8. Приклади та завдання для самостійної роботи ......... 398
7.9. Позначення, використовувані у розділі 7 ............. 399
Розділ 8. Урахування ризику в управлінні на базі концепції теорії гри       401
8.1. Вибір управлінських рішень в економіці та підприєм-
ництві ............................................. 401
8.2. Ієрархічні ігри у проблемах управління організаційними системами. Розподіл ресурсів     407
8.2.1. Постановка задачі розподілу ресурсів .............. 407
8.2.2. Механізм прямих пріоритетів .................... 409
8.2.3. Механізм зворотних пріоритетів .................. 412
8.2.4. Механізм відкритого управління .................. 415
8.3. Управління активними системами .................. 417
8.3.1. Модель активної системи ........................ 417
8.3.2. Пріоритети учасників активної системи ............. 420
8.3.3. Моделі поводження у теоретико-ігровій постановці .... 422
8.3.4. Загальна постановка задачі управління активними системами     425
8.3.5. Класифікація задач управління активними системами .. 427
8.3.6. Активні системи з імовірнісною невизначеністю. Елементи теорії контрактів     429
8.4. Контрольні запитання та теми для обговорення ........ 432
8.5. Теми рефератів ................................. 433
8.6. Приклади та завдання для самостійної роботи ......... 434
8.7. Позначення, використовувані в розділі 8 ............. 434

Перелік символів (кванторів, операторів), використовуваних у посібнику      438

Література ...................................... 439

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.