лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В РЕКЛАМІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Глосарій

 

Анімізм — олюднення навколишнього середовища, прояв соціальної сутності людини, перенесення на сторонні об’єкти її орієнтації на конкретних живих чи уявлюваних людей, моделювання їхніх відносин, оцінок, переживань.
Асоціація — зв’язок між об’єктами, явищами, подіями, почуттями або уявленнями, за якого сприйняття або спогади про одне з них спричиняє спогади або уявлення про інше.
Атракція — психологічне поняття, зміст якого — «притягання» однієї людини до іншої, виникнення привабливого образу й довіри.
Афект — дуже сильний, але досить короткочасний емоційний стан.

 

Бажання — переживання, що відбиває потребу, яка перейшла в дієву думку про можливість чим-небудь володіти або що-небудь здійснити.
Бренд — популярний товарний знак, що знайшов популярність завдяки вдалим маркетинговим процедурам.
Брендинг — діяльність зі створення довгострокової переваги товару, заснована на спільному посиленому впливі на споживача товарного знаку, упаковки, рекламних звертань, матеріалів і заходів «сейлз промоушн», а також інших елементів рекламної діяльності, об’єднаних певною ідеєю і характерним уніфікованим оформленням, що вирізняють товар серед конкурентів і створюють
його образ.
Бренинг — технологія створення моди.
Брифінг — зустріч офіційних осіб із представниками ЗМІ, на якій коротко викладається позиція з певного питання.

 

Вибірка — соціологічний термін, що означає формування уявлень про аудиторію (електорат) як репрезентативну частину цілого.
Відчуття — відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу під час їх безпосереднього впливу на органи почуттів.
Гасло — чітке, ясне і стисле формулювання рекламної ідеї, що легко сприймається і запам’ятовується.
Гіпноз — особлива форма штучно викликаного сну, що припускає три стадії, які характеризують його глибину (сонливість, каталепсію і сомнамбулізм), а також можливість постгіпнотичних компульсивних вчинків і амнезію.

 

«Дзеркальне відображення» («підстроювання») — встановлення зі співрозмовником тісного контакту (у теорії НЛП).
Директ-маркетинг — персональне систематичне інформування цільової споживчої аудиторії в діалоговому режимі, тобто з установленням постійного «зворотного» зв’язку між виробником і споживачем.
Домінанта — стійке вогнище підвищеної збудливості у корі і підкірці головного мозку; об’єктивно наявний механізм людського мислення і поведінки.

 

Емоції — психічні процеси, в яких людина безпосередньо особисто переживає своє ставлення до тих чи інших явищ навколишньої дійсності або в яких отримують своє суб’єктивне відображення різні стани організму людини.
Емоційні реакції — почуття й емоції, що викликаються стимулом (рекламою).
Емпатія — здатність людини «стати на точку зору» партнера, відчути його емоційний стан, уміння співчувати тощо.
«Ефект співвіднесення із самим собою» — положення, що ми обробляємо інформацію про себе краще, ніж інформацію про будь-що інше.
Ефективний імідж товару — відображення явища (у т. ч. товару), під час якого ракурс сприйняття навмисно зміщується, навмисно акцентується сприйняття суворо визначених сторін явища (чи товару).

 

Зараження — несвідома, мимовільна схильність індивіда до певних психічних станів. Воно виявляється не через усвідомлене прий-
няття якоїсь інформації чи зразків поведінки, а через передачу певного емоційного стану.
Засоби масової інформації (масової комунікації) — організаційно-технічні комплекси, що забезпечують швидку передачу і масове тиражування словесної, образної, музичної інформації.

 

Ідентифікація — явище, коли споживач думкою ставить себе на місце зображеного в рекламі персонажа і при цьому хоче бути на нього схожим.
Ілюзія — перекручене сприйняття.
Імідж — образ, вигляд; вироблене враження; грамотно вигаданий і вміло створений образ товару, що впливає на очікування і процес прийняття рішення про купівлю або надання переваги в процесі вибору товару (послуги).
Іміджмейкерство — створення іміджу політичному діячеві (політичній партії).
Інтерес — забарвлене позитивними емоціями зосередження уваги на певному предметі.

 

«Конгруентність» — у теорії НЛП означає повну відповідність вимовлених слів та інших складових комунікаційного процесу, таких як міміка, поза або інтонація.

 

Лінгвістичне (мовне) маніпулювання — використання особливостей мови і правил її вживання з метою прихованого впливу на адресата в потрібному для того, хто говорить, напрямі.

 

Маніпулювання — приховане управління поведінкою соціальних груп і індивідів проти волі з метою одержання маніпулятором однобіч­них переваг.
Маніпулювання суспільною свідомістю — складно організована маніпулятивна діяльність, як правило, групи людей (уряду, партій та ін.) чи особистостей (лідерів політичних партій, релігійних сект та ін.), що виражають думку і бажання якоїсь соціальної групи.
Маркетингові дослідження — система збирання та оброблення маркетингової інформації, сукупність статистичних, соціологічних, психологічних методик.
Маркетингові комунікації — сукупність технологій просування (promotion) товарів або послуг, до яких прийнято відносити рекламу, прямий маркетинг, стимулювання збуту, суспільні відносини (public relation). Деякі теоретики пропонують більший перелік складових, виокремлюючи види маркетингових комунікацій виставки, брендинг і т. ін.
Мас-медіа — друковані й електронні засоби масової інформації.
Масова комунікація — систематичне поширення повідомлень (через пресу, радіо, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис і інші канали передачі інформації) серед чисельно великих розосереджених аудиторій з метою інформування і надання ідеологічного, політичного, економічного, психологічного чи організаційного впливу на оцінки, думки і поведінку людей.
Ментальність (mentality) — сукупність етнокультурних, суспільних навичок і духовних установок, стереотипів.
«Мета-модель» — процес, у ході якого в комунікації виявляються неточні вислови, а потім за допомогою системи запитань і відповідей трактується їх справжнє глибинне значення (у теорії НЛП).
«Мета-програми» і «мета-моделі» — терміни, які застосовуються для позначення стратегії і принципів сортування людиною власного досвіду і його організації.
Метод рекламних шоу — комплекс психологічних прийомів, об’єднаних добре продуманим сценарієм.
Мислення — узагальнене відображення у свідомості людини предметів і явищ у їхніх закономірних зв’язках і відносинах.
Мішені впливу — потреби і бажання споживача, на які впливає рекламіст, щоб підштовхнути до ухвалення рішення про купівлю.
Моніторинг — процес відстеження, аналізу й оцінки розміщення реклами у ЗМІ.
Мотив — будь-яке психологічне явище, що стає спонуканням до дій, цілеспрямованої активності; потреба, настійність якої є достатньою, щоб спрямувати людину на її задоволення.
Мотивація — психологічні передумови, зумовлені усвідомленими і неусвідомленими потребами споживачів.

 

Навіювання (або сугестія) — прямий і неаргументований вплив однієї людини (сугестора) на іншу (сугерента) або на групу. Під час навіювання здійснюється процес впливу, заснований на некритичному сприйнятті інформації.
Наслідування — не просте прийняття зовнішніх рис поведінки іншої людини, а й відтворення індивідом рис і зразків спеціально демонстрованої ким-небудь поведінки.
«Неконгруентність» — непогодженість (у теорії НЛП) компонентів спілкування (слів, виразу обличчя, пози, інтонації), що призводить в остаточному підсумку до порушення контакту зі співрозмовником.

 

Особисті продажі («персонал сейлінг») — найбільш психологізована галузь рекламної діяльності, в якій процес рекламування відбувається в безпосередньому контакті продавця і покупця.

 

Паблік рілейшнз (PR) — суспільні відносини; система заходів, спрямованих на формування сприятливого образу фірми.
Паблісіті — створення інформаційних приводів з метою збільшення популярності в комерційній, політичній сфері; неособистісне стимулювання попиту на товар; публічність, гласність, популярність.
«Перцептивна карта реальності» — модель сприйняття кожної людини, що є результатом її попереднього досвіду, у «правильності» і «очевидності» якого вона твердо переконана.
Позиціонування — маркетингова операція, що передбачає пошук і розроблення чіткої відмінності товару/послуги від товару /послуги конкурентів. Створення і підтримка іміджу товару /послуги. У політичному маркетингу є частиною виборчої кампанії з висування кандидата і визначення його індивідуальності.
Позиція особистості — ієрархічно організована система відношення особистості до окремих аспектів її життєдіяльності, що визначає сенс і зміст цієї життєдіяльності, характер і спрямованість активності.
Потреба — об’єктивний нестаток у чому-небудь.
Почуття — суто людські переживання, що характеризують ставлення до потреб, задоволення яких викликає позитивні чи негативні емоції.
Принади — це те, що полегшує рекламісту досягнення його мети. Принада допомагає привернути увагу покупця до вигідної для нього сторони справи. Принада забезпечує також виконання необхідної умови прихованого керування — нерозуміння клієнтом того, що їм керують.
Пристрасть — сильне тривале почуття, що захоплює людину і може домінувати над мисленням.
Приховане управління — замаскований керуючий вплив з боку його ініціатора на адресата, за якого справжня мета приховується від адресата. При цьому на перший план висувається інша мета, приваблива для останнього, у результаті чого адресат самостійно приймає рішення чи робить дії, що і є справжньою метою ініціатора.
Пропаганда — метод психологічного впливу на населення за допомогою засобів масової інформації та комунікації.
Психологічна установка — стійка схильність індивіда до певної форми реагування.
Психологія рекламної діяльності — галузь соціальної психології, що вивчає психічні процеси в умовах комунікації рекламіста і споживача, а також вплив реклами на суспільство.

 

Реіфікація — постійна тенденція мислення, що полягає в складанні спрощених образів абстрактної дійсності.
Рейтинг — спроба експертів упорядкувати досліджуване явище за якою-небудь ознакою. Для кожного рейтингу має бути чітко прописаний критерій рейтингування.
Реклама (від лат. «reclamare» — викрикувати) — мистецтво чинити спрямований вплив на людей з метою стимулювання збуту товарів (послуг) і одержання прибутку.
Рекламна діяльність — складна багаторівнева система комунікацій, що утворює універсальний системний механізм регуляції соці-
ально-економічних відносин у суспільстві.
Рекламна діяльність, чи реклама, — вид діяльності людини, групи осіб чи організацій, основна мета яких полягає в наданні особливої ціннісної значущості деяким об’єктам або інформації порівняно з аналогічними.
«Репрезентативна система» — система, що кодує в нашій свідомості сенсорну інформацію, яка надходить до нас через органи зору, слуху, дотику, смаку і нюху.
Репутація — суспільна оцінка, одна з основних іміджевих характеристик, заснована на створенні думки про переваги або недоліки чого- чи кого-небудь.
«Рефреймінг» — зміна рамок, що включають у себе яке-небудь вислов­лення чи подію, для надання їм нового значення.

 

Самоефективність — оцінка людиною своїх здібностей виконати яке-небудь завдання, досягти якої-небудь мети чи перебороти яку-небудь перешкоду.
Сегментація — виділення в рамках ринку груп споживачів, об’єднаних за якою-небудь спільною ознакою.
Сейлз промоушн — діяльність з реалізації комерційних і творчих ідей, що стимулюють продажі виробів чи послуг рекламодавця.
Слоган — рекламний девіз у вигляді емоційно зарядженої фрази, що використовується як елемент ідентифікації фірми. На відміну від рекламного заголовка покликаний виражати не конкретні переваги товару, а скоріше ідеологію фірми, що робить товари, послуги.
Соціальна ідентичність — спосіб, яким люди формують уявлення про самих себе.
Соціальна мода — вибір суб’єктом засобів самореклами або реклами відповідно до найбільш популярних у важливих для нього суб’єктів цінностей і норм у той чи інший період часу.
Соціальна психологія — галузь науки, що вивчає природу й причини людської поведінки і мислення в соціальних ситуаціях.
Соціальне порівняння — порівняння суб’єктом себе з іншими суб’єктами з метою вибору (пошуку) оригінальних засобів (способів) самореклами чи реклами; поняття, що означає порівняння суб’єктом деяких своїх власних характеристик з характеристиками іншого суб’єкта на основі певної прийнятої їм системи цінностей.
Соціальні орієнтації — комплекси знань і уявлень, що систематизовані щодо потреб людей та наявних способів-умов їх задоволення.
Соціальні оцінки та самооцінки — орієнтація суб’єктів на оцінки один одного, прагнення відповідати високим оцінкам.
Споживчі потреби — потреби людини, які можна задовольнити за допомогою тієї чи іншої покупки.
Сприйняття — відображення в корі головного мозку предметів і явищ, що діють на аналізатори людини. Людина пізнає не окремі властивості предметів і явищ, а предмети і явища навколишнього світу в цілому.
Стереотип — стійкі емоційно забарвлені уявлення про навколишню дійсність з відтінком спрощення. Часто сировиною для створення стереотипів є різні упередження; поширене за допомогою мови або образу в певних соціальних групах стійке уявлення про факти
дійсності, що призводять до дуже спрощених і перебільшених
оцінок і суджень з боку індивідів; спрощене, заздалегідь прийняте уявлення, що не випливає з власного досвіду.

 

Теорія залежності — одна з теорій комунікації, відповідно до якої люди схильні цілком покладатися на ЗМІ в питаннях, про які не можуть одержати інформацію безпосередньо.
Теорія «постановки порядку денного» — одна з теорій комунікації, відповідно до якої ЗМІ можуть штучно маніпулювати масовою свідомістю, відбираючи і показуючи події, тим самим формально уникаючи диктату, але здійснюючи «підказку».
Тип особистості людини — унікальна сукупність психологічних ха-
рактеристик, якими визначаються стійкі і повторювані реакції
людини на чинники навколишнього середовища.
Тривіалізація — зменшення важливості установок чи поведінки.

 

Увага — психічний процес, що виявляється в особливій формі активності людини, яка виражається в спрямованості свідомості на важливі для неї явища і її зосередженості на зовнішніх предметах або внутрішніх переживаннях.
Установка — сприятлива чи несприятлива оцінна реакція на що-небудь чи кого-небудь, що виражається в думках, почуттях і цілеспрямованій поведінці.
УТП (унікальна торгова пропозиція) — ефективна система впливу на споживача.

 

Фірмовий стиль — комплекс комбінованих елементів для ідентифікації, створення певного керованого іміджу, системи корпоративної культури.
Фокус-група — якісний метод соціально-психологічних досліджень, що застосовується у маркетингових і рекламних процедурах.
«Фрейм» — певний контекст або спосіб тлумачення висловлення, події чи поведінки.
Харизма — природні чи штучно створені властивості особистості, що викликають масове преклоніння перед нею.

 

Цільова аудиторія — цільова група рекламного впливу, найбільш перспективна група споживачів, виділена на основі соціологічних процедур.

 

«Я»-концепція — організована сукупність переконань і почуттів стосов­но самого себе. Це особлива структура, що визначає, яким чином людина обробляє інформацію про соціальний світ, включаючи інформацію про себе — наприклад, свої мотиви, емоційні стани, самооцінку, здібності і багато чого іншого.
«Якорі» — особлива форма психологічних установок чи установок рефлексів, за допомогою яких виробляється зміна деяких психологічних структур людини, усунення недоліків і розвиток переваг.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.