лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

З. Є. ШЕРШНЬОВА
С. В. ОБОРСЬКА
Ю. М. РАТУШНИЙ

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ
2001

 

Рецензенти:
С. В. Марченко, канд. екон. наук, доц. (Київ. держ. ун-т технології та дизайну)
Б. Г. Тучинський, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. (НДІ вітроприладів НАНУ)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-160 від 20.02.2001

Шершньова З. Є., Оборська С. В., Ратушний Ю. М.
Ш 50      Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 232 с.
ISBN 966—574—234—5

Посібник є доповненням до навчального посібника «Стратегічне управління» (К.: КНЕУ, 1999). Він містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні вказівки з вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання та індивіду-
альні завдання для виконання на матеріалах конкретних організацій, теми рефератів тощо), завдання для перевірки знань, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, список літератури.
Для студентів економічної спеціальності «Менеджмент організацій» вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

ББК 65.290-2

Навчальне видання

ШЕРШНЬОВА Зоя Євгенівна
ОБОРСЬКА Світлана Валентинівна
РАТУШНИЙ Юрій Миколайович

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Т. Мизгаєва. Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Л. Денисенко. Верстка Н. Коломієць
 © З. Є. Шершньова, С. В. Оборська,
Ю. М. Ратушний, 2001
ІSBN  966—574—234—5                                        © КНЕУ, 2001

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.