лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Система національних рахунків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерствомосвіти і науки України

 

 

Київ 2001

 

 

Рецензенти:
П. А. Нагірняк, канд. екон. наук
(НДІ статистики Держкомстату України)
В. Г. Швець, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/72 від 12.01.01

 

 

Моторин Р. М., Моторина Т. М.
М 85Система національних рахунків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 336 с.
ІSBN 966-574-278-7
У навчальному посібнику розглянуто базові концепції, поняття, категорії та принципи побудови системи національних рахунків (СНР) — міжнародного стандарту в галузі сучасної економічної статистики. Особлива увага приділяється останній версії СНР ООН, затвердженій статистичною комісією ООН 1993 року, яка впроваджується в практику України.
Подається характеристика національних рахунків України, розкривається методологія їхньої побудови та напрями аналізу. Спеціальний розділ присвячено питанням оцінки тіньової економіки в національних рахунках України. Описано методологію міжнародних зіставлень показників СНР.
Для ґрунтовнішого засвоєння теоретичного матеріалу додаються вправи, задачі та завдання для тестування, а також глосарій.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями: статистика, макроекономіка, міжнародні економічні відносини, менеджмент, маркетинг, облік, фінанси. Навчальний посібник буде корисним також і для працівників аналітичних під-
розділів органів державного управління, аналітичних центрів, підприємців,
викладачів та аспірантів економічних вузів.

ББК 65.051

  a Р. М. Моторин,
Т. М. Моторина, 2001
ІSBN 966-574-278-7                                                                       a КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

МОТОРИН Руслан Миколайович

МОТОРИНА Тетяна Михайлівна

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л. Маслова
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.