лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Вступ .............................................................................................  3
Розділ 1. Основи побудови бухгалтерського
обліку в бюджетних установах
.........................................  5
1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні
бюджетними установами та його задачі...................................... 5
1.2. Бухгалтерський баланс ...............................................................  7
1.3. План рахунків бухгалтерського обліку .....................................  12
1.4. Форми бухгалтерського обліку .................................................  15
1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку .......................  17
Контрольні завдання до розділу 1 ...................................................  20
Розділ 2. Облік грошових коштів, доходів
і видатків загального фонду
..........................................  21
2.1. Облік фінансування і надходження грошових коштів ...............  21
2.1.1. Принципи і порядок фінансування бюджетних установ .........  21
2.1.2. Облік фінансування за відомчою структурою ........................  25
2.1.3. Облік фінансування через органи Державного казначейства ..  30
2.2. Облік видатків .........................................................................  36
2.2.1. Склад і класифікація видатків ...............................................  36
2.2.2. Облік касових видатків .........................................................  42
2.2.3. Облік фактичних видатків .....................................................  44
2.2.4. Контроль за формуванням видатків .......................................  46
2.3. Облік касових операцій ...........................................................  47
2.4. Облік операцій з іноземною валютою ......................................  53
2.5. Облік інших коштів .................................................................  58
Тести до розділу 2 ..........................................................................  60
Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці,
страхування та стипендій
.............................................  64
3.1. Праця і заробітна плата в бюджетних установах
і задачі їх обліку ......................................................................  64
3.2. Оперативний облік персоналу ..................................................  65
3.3. Облік використання робочого часу і виробітку .........................  67
3.4. Форми та системи оплати праці ...............................................  71
3.5. Нарахування заробітної плати ..................................................  77
3.5.1. Нарахування заробітної плати при почасовій оплаті праці .....  77
3.5.2. Нарахування заробітної плати при відрядній оплаті праці .....  85
3.5.3. Надбавки і доплати до заробітної плати ................................  86
3.5.4. Нарахування виходячи з середньої заробітної плати ..............  89
3.6. Утримання із заробітної плати працівників .............................  92
3.7. Порядок оформлення розрахунків з працівниками та виплати
заробітної плати ......................................................................  97
3.8. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати
і пов’язаних з нею розрахунків ................................................. 100
3.9. Облік розрахунків із страхування ............................................ 107
3.10. Облік розрахунків зі стипендіатами ....................................... 111

Тести до розділу 3 ......................................................................... 118

Розділ 4. Облік грошових розрахунків ........................................ 122
4.1. Принципи і форми грошових розрахунків .............................. 122
4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами ............................... 129
4.3. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами ........... 134
4.3.1. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків ........... 134
4.3.2. Облік розрахунків за платежами і податками в бюджет ........ 137
4.3.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами ........ 141
4.3.4. Облік розрахунків у порядку планових платежів .................. 142
4.3.5. Порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості       143
Тести до розділу 4 ......................................................................... 144
Розділ 5. Облік необоротних активів ........................................... 146
5.1. Облік основних засобів ........................................................... 146
5.1.1. Склад, класифікація, оцінка і задачі обліку основних засобів 146
5.1.2. Облік наявності та надходження основних засобів ................ 152
5.1.3. Облік зносу і ремонтів основних засобів .............................. 158
5.1.4. Облік вибуття основних засобів ........................................... 160
5.2. Облік інших необоротних матеріальних активів ...................... 163
5.3. Облік нематеріальних активів ................................................. 166
Тести до розділу 5 ......................................................................... 168
Розділ 6. Облік матеріалів, продуктів харчування і МШП ........ 171
6.1. Матеріали, їх класифікація, оцінка і задачі обліку ................... 171
6.2. Документація та оперативний облік надходження матеріалів ... 175
6.3. Документація та оперативний облік відпускання і витрачання матеріалів            177
6.4. Облік матеріалів на складах та його зв’язок з обліком
у бухгалтерії ........................................................................... 178
6.5. Синтетичний облік матеріалів ................................................. 183
6.6. Облік продуктів харчування .................................................... 185
6.7. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів
медичного призначення (лікувальних засобів) ........................ 189
6.7.1. Облік лікувальних засобів в аптеках установ ........................ 189
6.7.2. Облік лікувальних засобів у відділеннях (кабінетах) установ 191
6.7.3. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи ................. 192
6.8. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних
предметів ............................................................................... 193
Тести до розділу 6 ......................................................................... 196
Розділ 7. Облік доходів і видатків спеціального фонду ............... 198
7.1. Склад, класифікація і задачі обліку позабюджетних коштів ..... 198
7.2. Облік спеціальних коштів ....................................................... 201
7.3. Облік сум за дорученнями ....................................................... 206
7.4. Облік депозитних сум ............................................................. 207
7.5. Облік інших позабюджетних коштів........................................ 208
7.6. Облік витрат на науково-дослідні роботи ................................ 212
7.6.1. Особливості наукового виробництва і задачі обліку витрат
на НДР за договорами із замовниками ................................. 212
7.6.2. Порядок укладання господарських договорів і
відповідальність сторін за їх виконання ............................... 213
7.6.3. Склад і класифікація витрат на НДР ..................................... 215
7.6.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання
собівартості НДР .................................................................. 219
7.6.5. Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями
за виконані НДР .................................................................. 222
Тести до розділу 7 ......................................................................... 225
Література  ............................................................................... 227
Додатки ..................................................................................... 231

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.