лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

14.6. Комплексна система управління
діяльністю підприємства ГАЛАКТИКА
Корпоративна інформаційна система ГАЛАКТИКА розроблена корпорацією «Галактика», до якої входять ряд фірм Росії, Білорусі, України та Казахстану. На ринок програмних засобів ГАЛАКТИКА вийшла в квітні 1995 р. і до теперішньго часу уста­новлена більше як на 4000 підприємствах. Ця багатокористувацька комплексна система управління організацією (корпорацією) відповідає наступним основним вимогам:

 • Адаптивність щодо профілю діяльності підприємства (орга­нізації) будь-якої форми власності.
 • Наявність достатньої кількості параметрів, що дозволяють настроїти систему під специфічні особливості господарської, фінансової і виробничої діяльності організації-користувача.
 • Чітке розмежування оперативно-управлінських і бухгалтерсько-облікових задач, у разі повної їх інтеграції на рівні єдиної бази даних.
 • Обхват всього спектра типових виробничо-економічних фун­кцій.
 • Дотримання одноманітного для всіх задач призначеного для користувача інтерфейсу, що вирішуються.
 • Надання користувачам простого інструментарію для самостійного розвитку системи.
 • Підтримка розподілених баз даних для забезпечення інфор­маційної взаємодії багатоофісних корпорацій і територіально від­далених філій, підрозділів.
 • Використання рішень, що не вимагають тривалої спеціальної підготовки системних адміністраторів, котрі відповідають за експлуатацію системи.

Рішення всього комплексу задач, на який зорієнтована система ГАЛАКТИКА,забезпечується чотирма контурами: Контур адміністративного управління, Контур оперативного управління, Кон­тур управління виробництвом, Контур бухгалтерського обліку.

Контур адміністративного управління

Управління маркетингом. Під терміном «маркетинг» прий­нято розуміти одну з систем управління підприємством, що базується на комплексному обліку і прогнозуванні процесів, що відбувається на ринку, і направлену на отримання максимального прибутку від виробництва та збуту товарів і послуг.
Основні можливості модуля «Управління маркетингом»:

 • ведення розширеної інформації про товари, типові послуги;
 • реєстрація і обробка контактів з потенційними постачальниками;
 • управління каналами збуту;
 • аналіз ринку рекламних послуг, планування рекламних компаній, розміщення реклами, аналіз ефективності рекламних вкладень;
 • збір і обробка незалежних відгуків;
 • ведення досьє на фірми-конкуренти і товари-аналоги;
 • аналіз ринку пропозицій, управління ціновою політикою;
 • контроль «життєвого» циклу товарів, аналіз сегментів ринку;
 • реєстрація «серійного» продажу, облік рекламацій, гарантій;
 • маркетинговий аналіз збуту за каналами збуту, товарами, групами товарів (послуг), напрямками реалізації.

Фінансове планування. Модуль «Фінансове планування» є базовим модулем для організації інституту фінансового менеджменту на підприємстві і використовується як інструмент підтрим­ки інформаційної бази технології розробки, підтримки актуальності, контролю і оцінки виконання різних бюджетів підприєм­ства (передусім бюджету прибутків і витрат, бюджету руху грошових коштів, різних операційних бюджетів (продажу, виробництва, витрат, запасів, прямих матеріальних витрат, прямих витрат труда). Крім того, система дозволяє розробити і проводити моніторинг кредитного та інвестиційного плану, бюджету науково-дослідних робіт, бюджету технічної реконструкції виробництва, бюджету податкових виплат.
На базі модуля можна провести порівняльний аналіз прибутковості і рентабельність продукції на основі використання методу калькулювання по скорочених витратах, аналіз операційної діяльності в порівнянні з альтернативними вкладеннями сум, що інвестуються під операційну діяльність, наприклад до банку при заданій ставці.
Модуль дозволяє провести розробку різних схем проведення комерційних операцій (проектів), аналіз їх впливу на бюджети підприємства, порівняльний аналіз бюджетів при різних схемах проведення операцій (проектів), аналіз впливу різних чинників (курсу валюти, що прогнозуються, сезонності продажу, зростання оплати труда і т. д.) на бюджети підприємства.
Передбачається така схема використання модуля:
1. Розробка структури бюджетів підприємства (ієрархія статей надходжень і витрат).
2. Складання бюджетів підприємства за напрямками діяльності.
3. Проведення детального аналізу складеного плану у напрямах діяльності і за підрозділами за весь період планування або за вибраний відрізок часу на базі отриманих текстових і графічних звітів.
4. Узагальнення фінансових планів для окремих напрямів діяльності у єдиний фінансовий план підприємства.
5. Проведення аналізу того, як впливає зміна курсу базової валюти і прогнозована зміна витрат і надходжень за статтями фінансового плану, на базі таблиці прогнозу курсу базової валюти і таблиці прогнозу змін витрат та надходжень по статтях фінплану.
6. Реєстрація ходу виконання фінансового плану і розподіл надходжень і витрат у напрямах діяльності і за підрозділами.
7. Контроль ходу виконання фінплану за минулий період на базі отримання звітів типу «план/факт» з урахуванням впливу реальної зміни курсу базової валюти на раніше заплановані суми.
8. Аналіз ходу виконання складеного плану у напрямах діяльності і по підрозділах на базі отримання множини текстових і графічних звітів.
Господарське планування, управління проектами. Програмний модуль «Господарське планування, управління проектами» призначений для рішення задач управління діяльністю підприємства з використанням комп’ютерної мережі шляхом прове­дення планування робіт над проектами з подальшим контролем виконання затверджених планів.
Задачі, що вирішуються модулем:
1. Складання планів підрозділів і окремих виконавців в розрізі напрямів діяльності в режимі мережевого багатокористувацького використання системи.
2. Планування необхідних ресурсів для виконання намічених планів.
3. Узагальнення планів у єдиний господарський план підприємства, корпорації.
4. Зведення робіт в єдиний календарно-сітковий графік.
5. Формування планів робіт по виконавцях на будь-який період.
6. Реєстрація ходу виконання планів, ведення журналу здійснених заходів.
7. Контроль виконання планів адміністрацією.
8. Ведення документообігу в розрізі структури господарського плану.
Важливі властивості даного модуля:

 • багатоплановість, об’єднання декількох планів в єдиний календарно-сітковий графік, підтримка ієрархії планів, ведення єди­ного плану корпорації і здійснення контролю його виконання при наявності віддалених філіалів, управління територіально-розпо­діленими проектами;
 • розмежування доступу на рівні окремих планів або їх частин, можливість рознесення за окремими робочими місцями мережі питань складання планів, реєстрації і контролю ходу їх виконання;
 • планування ресурсів для виконання плану загалом і його окремих пунктів, отримання графіка розподілу потреб в ресурсах, необхідних для виконання господарського плану за періодами планування.

Фінансовий план і структура господарського плану формуються в головній фірмі. При цьому в плані закладається схема фінансування і схема повернення коштів за періодами планування, календарно-сітковий графік проектів.
У фірмі-філії формуються плани виконання тих частин загального проекту, якими займається фірма-філіал, проводиться реєстрація ходу виконання робіт.
Зв’язок баз даних здійснюється із застосуванням утиліти Согро. Як засіб доставки інформації використовується електронна пош­та, модем або магнітний носій інформації. Після оновлення бази даних, періодичність якого визначається керівником проекту, у головній фірмі бачать загальний календарно-мережний графік виконання проекту. Отримуючи звіти про хід виконання господарського плану, керівник може контролювати реалізацію проекту і оперативно реагувати на відхилення в термінах виконання окремих робіт, відстежувати витрати і надходження.
Фінансовий аналіз. Реалізація програмного модуля «Аналіз фінансової і господарської діяльності» в контурі адміністративного управління системи ГАЛАКТИКА переслідує мету забезпечити керівника набором наочних графічних і текстових звітів для швидкого огляду господарсько-фінансового становища підприємства (групи консолідованих підприємств) і прийняття управлінських рішень.
Дані для аналізу — результати роботи оперативних підрозділів, що пройшли бухгалтерську обробку (синтетична і аналітична інформація за рахунками бухгалтерського обліку). Нагромаджена інформація розглядається в динаміці з можливістю обліку індексу цін. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства проводиться на основі типових форм («Баланс підприємства», «Звіт про фінансові результати» і інших), показників ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства і внутріш­ніх звітів підприємства.
Програмний модуль орієнтований, передусім, на фінансового директора, головного бухгалтера, фінансового менеджера/ана­літика, співробітників відділу планування підприємства. При бажанні можна створювати звіти для податкових органів, потенційних партнерів і інвесторів. Основні можливості модуля:

 • вертикальний аналіз (структура) типових форм звітності в будь-якому з нагромаджених моментів часу;
 • горизонтальний аналіз (динаміка) типових форм звітності в будь-якому з накопичених моментів часу;
 • вертикальний і горизонтальний аналіз типових форм звітності відносно вибраного базового моменту часу;
 • аналіз динаміки і структури показників господарсько-фінан­сової діяльності підприємства (оцінка майнового положення, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, положення підприємства на ринку цінних паперів);
 • аналіз динаміки перевищення або заниження показниками господарсько-фінансової діяльності рекомендованих значень дозволяє зробити висновок про можливе погіршення або поліпшення господарсько-фінансового становища підприємства, показує небезпечне або нераціональне співвідношення господарсько-фі­нансових засобів підприємства;
 • розрахунок проводиться по вибраному консолідованому звіту, тобто по підгрупі підприємств, що входить до повної групи консолідованих підприємств;
 • набір розрахункових форм відповідає вибраному плану рахунків і, таким чином, може задовольнити всіх споживачів аналітичної інформації, включаючи іноземних партнерів;
 • всі розраховані значення представляються і в текстових і в графічних звітах;
 • аналіз проводиться з тим ступенем деталізування, який підтримують інші контури корпоративної інформаційної системи ГАЛАКТИКА;
 • розрахунки проводяться у всіх валютах, інформацію по курсах яких має у своєму розпорядженні ГАЛАКТИКА, причому суми всіх операцій перераховуються по курсу відповідної валюти на день операції;
 • створення і перегляд звітів, похідних від типових форм, дозволяє групувати і співвідносити розраховані значення практично за будь-якою методикою фінансового менеджменту;
 • розробка будь-яких внутрішніх звітів підприємства в термінах мови проектування бухгалтерських і економічних розрахунків ГАЛАКТИКА дозволяє скористатися всіма вище переліченими можливостями модуля з метою отримання управлінської інформації.

Облік і управління кадрами. Програмний модуль «Облік і управління кадрами» призначений для:

 • автоматизації процесу ведення особистих справ співробіт­ників;
 • планування і управління штатним розкладом і резервом на заміщення посад;
 • планування і обліку робочого часу співробітників;
 • для отримання звітів з кадрової інформації про співробітників підприємства.

Особиста справа співробітника складається з 9 розділів, що містять в сумі біля 150 показників. Розділ «Анкетні дані» дозволяє сформувати анкету з необхідним набором питань. Окрім того, до особистої справи можна «підшити» довільну кількість додатків, що містять текстову (автобіографія, характеристики і т. ін.), графічну (фото...) та іншу необхідну інформацію.
Управління штатами забезпечує складання штатного розкладу підприємства з вказівкою основних характеристик робочих місць. При необхідності можна завести додаткові характеристики, склад яких визначається користувачем (вимоги до кваліфікації, освіти, віку, посадові інструкції, оснащення робочого місця і т. д.). Усі призначення і переміщення виконуються згідно зі штат­ним розкладом. Один співробітник може займати декілька ставок, в тому числі неповних. За кожним робочим місцем можна скласти список співробітників, що входять до резерву на заміщення даної посади.
Облік робочого часу забезпечує ведення планового і фактичного табелів обліку робочого часу інтегровано з відпустками, лікарняними, призначеннями і переміщеннями. На одного співробітника може вестися декілька табелів одночасно — по одному на кожну ставку, що займається.
Засоби підготовки звітів пропонують можливість гнучкої настройки вихідних документів на потребі конкретного підприємства. Створення звіту включає в себе визначення правил відбору співробітників в звіт, порядок їх сортування і вибір форми вихідного документа. Користувач може створити свій власний звіт в доповнення до тих, що вже є, і включити його до списку стандарт­них звітів для подальшого використання.
Модуль обліку і управління кадрами дає гнучкі засоби для адаптації до самих різних вимог:

 • склад і структура каталогів повністю визначаються потребами підприємства, користувач може створювати власні каталоги для заповнення анкет і додаткових характеристик робочих місць;
 • анкета дозволяє вводити довільні, не передбачені програмою, дані про співробітника і використати їх під час добору й сор­тування записів, що виводяться у звіт;
 • додатки дозволяють зберігати довільну додаткову інформацію про співробітника як текстову, так і графічну;
 • склад наявних звітів легко розширяється завданням правил відбору співробітників в звіт і порядку їх сортування. Форми вихідних документів проектуються за допомогою текстового редактора.

Модуль обліку і управління кадрами може бути встановлений як в локальному варіанті, коли вся робота виконується на одному комп’ютері, так і в мережевому варіанті, коли робота з одними і тими самими даними може виконуватися на кількох комп’ютерах одночасно, що дозволяє гнучко розподіляти обов’язки між працівниками відділу кадрів і іншими споживачами кадрової інформації.
Модуль обліку і управління кадрами працює спільно з модулями «Зарплата» і «Управління документообігом».
Управління документообігом. Програмний модуль «Управління документообігом» призначений для обліку, зберігання і обробки документів та облікових карток паперових документів (договорів, листів, наказів, протоколів нарад і ін.) в електронній формі, а також для організації спілкування користувачів при рішенні виробничих задач.
Документи, що входять в документообіг, можуть бути отримані скануванням паперових документів або електронною пош­тою, а також можуть бути підготовлені за допомогою різних текстових редакторів.
Модуль «Управління документообігом» надає користувачеві наступні можливості: створення і ведення номенклатури справ фірми; створення текстових документів; створення класифікації документів і використання її в процесі роботи; ведення стадій обробки документів і контроль виконання документів; пошук документів по формальних полях, наданих даному документу; просування документів маршрутом обробки; масове розсилання документів в підрозділи; реєстрація (поставлення на облік) звітів системи ГАЛАКТИКАяк документів; виведення на екран списку всіх врахованих документів, пов’язаних з документами-основами системи ГАЛАКТИКА(наприклад, рахунками за продані товари або послуги), і напрямків робіт господарського плану; перегляд будь-якого із зазначених документів. Зв’язок з документами-основами встановлюється користувачем.

Контур оперативного управління

До контура оперативного управління віднесені задачі, безпосередньо пов’язані з реалізації виробничих планів підприємства. Серед цих задач можна виділити як актуальні з всіх типів організацій (постачання, складський облік), так і характерні лише для торговельних організацій (операції з консигнаційним товаром, роздрібна торгівля). Настроюваність і модульна структура системи ГАЛАКТИКА дозволяють вибрати для придбання тільки необхідні компоненти.
Управління закупівлею (матеріально-технічне постачання). Стандартні функції підрозділу, що відповідають за закупівлю необхідних підприємству товарів і матеріалів, звичайно передбачають ведення картотеки пропозицій потенційних постачальників, спостереження, що надходять від інших підрозділів вимог (зая­вок) на придбання, складання плану закупівлі відповідно до укла­дених договорів і довгострокових контрактів, вибір конкретного постачальника і формування замовлення на постачання, реєстрацію документів, на основі яких проводиться закупівля (рахунки, договори, контракти, гарантійні листи), оформлення доручення на отримання, розподіл малоцінних товарів (МЦ) за складами, контроль стану договорів і платіжних документів на придбання (сплачено/не сплачено/прострочено), отримання різних звітів в розрізі, що відстежується, номенклатур партій, груп і систем класифікації, що використовуються.
У системі ГАЛАКТИКА функції по відстеженню пропозицій постачальників, плануванню закупівлі і вибору постачальника можуть бути виконані засобами програмного модуля «Управління маркетингом». Отримання і відстеження заявок на придбання забезпечується модулем «Управління документообігом». Крім того, заявки на постачання продукції можна вести в модулі «Управління закупівлею», використовуючи як заявки документи-основи, що знаходяться в стані що «Оформляється».
Для контролю взаєморозрахунків з постачальниками рекомендується використати модуль «Поставщики, одержувачі».
Безпосередньо в модулі «Управління закупівлею» зосереджені операції по роботі з конкретними документами на придбання.
Внаслідок глибокої інтеграції модулів ГАЛАКТИКА і наявності єдиної бази даних всі відомості, необхідні для оформлення документів-основ, накладних і доручень, можуть бути введені шляхом вибору з існуючих таблиць бази даних. Підключення потрібної таблиці (класифікатора, довідника) в момент заповнення тієї або іншої графи документа забезпечується автоматично. При відсутності в таблиці необхідних даних вони можуть бути введені без виходу з режиму оформлення поточного документа. Інтеграція модуля «Управління закупівлею» зі складським обліком і плануванням виробництва дозволяє в модулі «Складський облік» відстежувати встановлені рівні нормативних запасів (матеріалів, комплектуючих, товарів), виявляти дефіцит і продукцію, що не користується попитом .
Характерні особливості реалізації задачі управління закупівлею:

 • використання в документах на закупівлю як товарних, так і нематеріальних позицій (послуг);
 • облік партій товарів, що закупаються, відстежування термінів зберігання, термінів дії ліцензій і сертифікатів;
 • підтримка різних валют і міжнародної закупівлі;
 • облік митних зборів, транспортних і інших витрат при обчисленні облікової вартості конкретних виробів, що закуповуються;
 • облік повернення по рекламації;
 • автоматизований розподіл товарів за складами;
 • автоматичне формування прибуткових складських ордерів за групою накладних;
 • формування платіжних документів на оплату за документами-основами;
 • формування доручень на отримання матцінностей;
 • отримання відомостей про документи-основи за вибраними контрагентами з допомогою «картки постачальника»;
 • повна інтеграція з модулем «Постачальники, одержувачі»;
 • відображення в бухгалтерському контурі всіх операцій по закупівлі матеріальних цінностей і послуг за допомогою механіз­му типових господарських операцій.

Стандартні звіти:

 • звіти про товари, що закуповуються, і послуги за номенклатурою, постачальниками, групами, партіями, зовнішньою класифікацією;
 • звіти щодо зареєстрованих прибуткових і сформованих поворотних накладних;
 • звіт про стан замовлень (документів-основ, що виконуються) на закупівлю;
 • реєстри документів-основ і накладних;
 • звіт про невідповідності в документах на закупівлю.

Управління продажем (збут). Інтерфейс користувача програмного модуля «Управління продажем» реалізований в системі ГАЛАКТИКА аналогічно інтерфейсу модуля «Управління закупівлею». Новим елементом модуля «Управління продажем» є функція формування відпускних цін. Система дозволяє створити і підтримувати довільне число різних прайс-листів. Так, можна мати окремі прайс-листи для великогуртової і дрібнооптової торгівлі, для роздрібного продажу, для виділених груп товарів і послуг тощо. Прайс-лист можна формувати вручну або автоматично, розраховуючи передбачувану ціну реалізації шляхом додання до облікових товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) описаної ко­ристувачем гнучкої системи торгових націнок (знижок) і податків.
З особливостей реалізації цього модуля потрібно відмітити наступні можливості:

 • довільне число позицій в документі на продаж;
 • облік типу оподаткування при оформленні документа;
 • гнучка можливість зміни цін шляхом оперативного коректування прайс-листів;
 • використання в документах на продаж як товарних, так і нематеріальних позицій (послуг);
 • автоматичне формування номерів документів на продаж з можливістю їх коректування користувачем;
 • можливість формувати документ в національній або будь-якій із зареєстрованих в системі валют;
 • можливість коректування курсу валюти безпосередньо в процесі формування документа;
 • можливість ведення продажу наборами (комплектами) товарів;
 • динамічний контроль наявності товарів на складі при виписуванні рахунку;
 • можливість оформляти рахунки для відсутніх товарів (варіант передоплати);
 • автоматичне або ручне резервування ТМЦ в розрізі складів і підприємств при виписуванні документа і гнучке управління резервом;
 • можливість управляти вибором складу, з якого повинне статися відвантаження;
 • можливість автоматично оформляти накладну по виписаній документу-основі;
 • контроль повторних спроб оформити накладну на відпустку по вже виконаній документу-основі;
 • можливість автоматично проводити списання товару на складі при оформленні накладної на його відпустку;
 • облік повернення ТМЦ;
 • автоматичне формування витратних складських ордерів по групі накладних;
 • формування платіжних вимог на оплату по документах-основах;
 • отримання відомостей про документи-основи по вибраних контрагентах за допомогою «картки покупця»;
 • прогнозування обсягів закупівлі і формування заявок на дефіцит;
 • повна інтеграція з модулем «Постачальники, одержувачі»;
 • відображення в бухгалтерському контурі всіх операцій по реалізації матеріальних цінностей і послуг за допомогою механіз­му типових господарських операцій.

Стандартні звіти: друк накладних; звіти про стан документів-основ на продаж (у виконанні, прострочені оплачені і ін.); звіти про реалізовані товари і послуги за номенклатурою, групами, партіями зовнішньої класифікації, одержувачами; звіт про невідповідності в документах на продаж; реєстри документів-основ і накладних; аналіз реалізації за періодами щодо контрагентів (або груп контрагентів по регіонах, формах власності і т. д.) і товарів (груп товарів).
Складський облік. Програмний модуль «Складський облік» тісно пов’язаний із задачами управління закупівлею і продажем.
Основні можливості модуля «Складський облік»:

  • формування прибуткових і витратних складських ордерів, розподіл матеріальних цінностей за матеріально відповідальними особами;
  • облік операцій з ТМЦ за допомогою картки зі складського обліку;
  • операції внутрішнього переміщення;
  • динамічний перерахунок складських залишків;
  • облік партій товарів, контроль термінів зберігання партій, термінів дії сертифіката (ліцензій);
  • ведення облікових цін, підтримка методик списання за серед­ньозваженими цінами, LIFO, FIFO, середньозваженими цінами щодо зберігання «Склад-МОЛ-Партія»;
  • формування відомостей рішення за період щодо контрагента, складу, МОЛ, групи МЦ, партії МЦ;
  • формування відомостей наявності МЦ на будь-яку дату в розрізах: склад, МОЛ, партія МЦ, інфраструктура складу;
  • формування оборотних відомостей по складу або за матеріальною цінністю;
  • формування накопичувальних відомостей за прибутками та витратами;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.