лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Основи інформаційних систем

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст


Вступ ................................................... 3
Розділ 1. Iнформаційні системи та засоби вдосконалення управління народним господарством     7
1.1. Розвиток технічної та технологічної бази автоматизації управління народним господарством       7
1.2. Системи, системи управління, системний підхід в організаційному управлінні: основні терміни та визначення …............................................. 14
1.3. Створення комп’ютерної технології управління народним
господарством — органічна складова об’єктивного процесу
інформатизації сучасного суспільства .........................  24
Запитання для самоперевірки .............................  33
Розділ 2. Характеристика інформаційних систем в управлінні народним господарством     35
2.1. Основні етапи розвитку інформаційних систем …........ 35
2.2. Класифікація інформаційних систем ....................  42
2.3. Структура інформаційних систем ......................  47
2.4. Перспективні засоби і напрямки розвитку інформаційних систем     53
Запитання для самоперевірки .............................  69
Розділ 3. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки  70
3.1. Поняття економічної інформації, її види та властивості ...  70
3.2. Структура, форми подання та відображення економічної
інформації ................................................  76
3.3. Оцінювання економічної інформації ...................  82
3.4. Iнформаційні процедури ..............................  88
Запитання для самоперевірки .............................  92
Розділ 4. Засоби формалізованого описання економічної
інформації
.....................................  93
4.1. Характеристика засобів формалізованого описання економічної інформації  93
4.2. Методи класифікації економічної інформації ............  98
4.3. Методи кодування економічної інформації .............  104
4.4. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації    108
4.5. Категорії класифікаторів, порядок їх розробки, упровадження та ведення     113
4.6. Штрихове кодування інформації ......................  116
4.7. Моделювання елементів економічної інформації ........  123
Запитання для самоперевірки ............................  126
Розділ 5. Організація позамашинної інформаційної бази ...  128
5.1. Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації       128
5.2. Носії інформації, їхній склад та характеристика .........  130
5.3. Уніфікована система первинної документації, поняття, склад та вимоги      133
5.4. Вихідні документи. Розробка форм та вибір засобів виводу  137
Запитання для самоперевірки ............................  140
Розділ 6. Організація машинної інформаційної бази .......  141
6.1. Поняття машинного інформаційного забезпечення ......  141
6.2. Передумови створення та основні переваги БД .........  142
6.3. Поняття і класифікація АБД ..........................  144
6.4. Склад АБД .........................................  144
6.5. Характеристика інфологічної та даталогічної моделі баз
даних ....................................................  150
6.6. Методи створення оптимальної моделі баз даних ........  153
6.7. Теорія нормалізації відношень ........................  154
6.8. Побудова логічної моделі даних ......................  157
6.9. Поняття сховищ даних та основи їх створення ..........  159
6.9.1. Архітектура сховищ даних .......................  161
6.9.2. Моделі сховищ даних ...........................  162
Запитання для самоперевірки ............................  163
Розділ 7. Основи створення комп’ютерних технологій .....  164
7.1. Характеристика та класифікація технологічних операцій .  165
7.2. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації      167
7.3. Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах обробки даних     169
Запитання для самоперевірки ............................  181
Розділ 8. Режими роботи ЕОМ та їх особливості ..........  182
8.1. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ ..........  182
8.2. Організація пакетного режиму обробки інформації ......  187
8.3. Організація діалогового режиму обробки інформації ....  190
Запитання для самоперевірки ............................  206
Розділ 9. Організаційно-методичні основи створення та функ-
ціонування інформаційних систем
..............  207
9.1. Стадії та етапи розробки .............................  207
9.2. Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження інформаційних систем       211
9.3. Документація на розробку інформаційних систем .......  214
Запитання для самоперевірки ............................  222
Розділ 10. Інформаційні системи організаційного управління  223
10.1. Концепція розподільної обробки інформації в управлінських інформаційних системах      223
10.2. Характеристика і призначення інтегрованих
інформаційних систем .....................................  228
10.3. Банківські інформаційні системи .................  234
10.3.1. Структура автоматизованої банківської системи ..  234
10.3.2. Функціональна структура АБС .................  236
10.3.3. Модульний підхід до структуризації АБС ........  242
10.3.4. Програмно-технічна платформа АБС ............  242
10.4. Інформаційні системи в фінансах ....................  246
10.4.1. Автоматизована система фінансових розрахунків (АСФР)     246
10.4.2. АІС в податкових органах України .............  248
10.4.3. АІС в страхуванні ............................  251
10.5. Інформаційні системи у статистиці ...................  254
Запитання для самоперевірки ............................  259
Розділ 11. Системи підтримки прийняття рішень .........  261
11.1. Розвиток і впровадження систем підтримки прийняття
рішень ...................................................  261
11.1.1. Сутність і загальна характеристика СППР ........  261
11.1.2. Сфери застосування та приклади використання СППР  266
11.2. Компоненти систем підтримки прийняття рішень ......  275
11.2.1. Інтерфейс користувач-система .................  276
11.2.2. База даних і система управління базою даних ....  286
11.2.3. Бази моделей і системи управління базами моделей  289
11.2.4. Управління поштою (повідомленнями) в СППР ..  292
11.3. Групові системи підтримки прийняття рішень .........  298
11.3.1. Групові рішення .............................  298
11.3.2. Групове забезпечення .........................  300
11.3.3. Визначення та призначення ГСППР .............  301
11.3.4. Підтримувальні засоби ГСППР .................  305
11.4. Виконавчі інформаційні системи ....................  309
11.4.1. Визначення і призначення ВІС .................  309
11.4.2. Використання ВІС ............................  313
11.4.3. Доступне програмне забезпечення ВІС ..........  315
Запитання для самоперевірки ............................  317
Розділ 12. Iнтелектуальні інформаційні системи в економіці 319
12.1. Загальні аспекти розробки систем зі штучним інтелектом  319
12.2. Експертні системи та їх характеристика ...............  320
12.3. Поняття знань та відмінності їх від даних .............  327
12.4. Модель продукції ..................................  329
Запитання для самоперевірки ............................  331
Розділ 13. Iнформаційно-пошукові системи в економіці ...  332
13.1. Поняття інформаційно-пошукової системи ............  332
13.2. Iнформаційно-пошукова мова та її використання в АIПС  335
13.3. Дескрипторна інформаційно-пошукова мова та принципи її побудови      337
13.4. Iнформаційно-пошуковий тезаурус ..................  339
13.5. Інформаційно-пошукові системи Internet ..............  341
13.5.1. Подання інформаційних ресурсів у Internet ......  342
13.5.2. Механізми пошуку в Internet ...................  344
13.5.3. Інформаційно-пошукова мова системи ..........  345
13.5.4. Інтерфейс системи ............................  346
13.5.5. Інструментальні засоби пошуку в Internet ........  347
13.5.6. Каталоги та пошукові системи Internet ..........  348
Запитання для самоперевірки ............................  353
Розділ 14. Корпоративні інформаційні системи ...........  354
14.1. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем      354
14.2. Корпоративна інформаційна система R/3 ..............  356
14.3. Система управління бізнесом і фінансами Scala 5 ......  362
14.4. Система управління ресурсами підприємства Oracle Application      366
14.5. Інформаційна система управління ресурсами підприємств Baan-IV  378
14.6. Комплексна система управління діяльністю підприємства ГАЛАКТИКА     393
Запитання для самоперевірки ............................  414
Література ...........................................  416

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.