лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні фінанси

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подпись: Методи балансування платіжного балансу Країна, яка має негативне сальдо (дефіцит) по основних статтях платіжного балансу, постає перед необхідністю стимулювання експорту національних і одночасного стримування імпорту іноземних товарів і послуг, а також залучення довгострокових іноземних капіталів та обмеження вивозу капіталів національних. Якщо цих заходів недостатньо для зменшення обсягу дефіциту по основних статтях балансу, мають бути використані методи балансування платіжного балансу за допомогою балансуючих статей.
Важливим у групуванні статей платіжного балансу та вимірюванні його сальдо є питання: які статті віднести до основних, а які — до балансуючих.
Вважається, що основними статтями платіжного балансу є такі, що, впливаючи на сальдо платіжного балансу, характеризуються відносною самостійністю. До них, як правило, відносять статті, що відображають поточні операції та рух довгострокового капіталу. Сальдо основних статей ототожнюють з поняттям «сальдо платіжного балансу».
До балансуючих статей платіжного балансу відносять такі, що характеризуються обмеженою самостійністю. Це, як правило, статті, що відображають зміни у валютних резервах, короткострокових активах, окремі види іноземної допомоги, зовнішні позики, кредити міжнародних фінансових організацій.
Підсумкові показники основних і балансуючих статей взаємно погашаються.
Отже, якщо обсяги платежів по основних статтях платіжного балансу перевищують суми надходжень по них, то держава мусить вдаватися до балансуючих статей. Методи балансування сальдо платіжного балансу можуть бути поділені на тимчасові та остаточні.
До тимчасових методів балансування належать:
· одержання іноземних позик і ввезення підприємницького капіталу;
· використання короткострокових кредитів за взаємними угодами між центральними банками країн за системою «своп»;
· використання нафтодоларів шляхом перерозподілу валютної виручки нафтодобувних країн від експорту нафти;
· надання МВФ країнам-членам резервних кредитів (резервна позиція в МВФ);
· мобілізація коштів на світовому фінансовому ринку (кредити банківських консорціумів, облігаційні позики);
· пільгові кредити по лінії програм іноземної «допомоги».
Остаточними методами балансування вважаються:
· вивіз золота (при золотому монометалізмі);
· купівля іноземної валюти в обмін на золото або отримання кре­диту в іноземній валюті під заставу золота з подальшим використанням валюти для розрахунків (після відміни золотого стандарту);
· використання для остаточних розрахунків коштів з внутрішніх валютних резервів країни;
· обмін СДР на певну кількість необхідної іноземної валюти;
· отримання іноземної «допомоги» у вигляді субсидій та дарувань.
&Література
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 1994. — Гл. III. — 592 с.
2. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / За ред. А. С. Філі­пенка. — К.: Либідь, 1997. — Розд. VІ. — 207 с.
3. Пебло М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. — М.: Прогресс Универс, 1994. — 496 с.

1. Сутність балансів міжнародних розрахунків. Їх роль.
2. Виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків.
3. Види балансів міжнародних розрахунків.
4. Структура платіжного балансу.
5. Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ.
6. Методи балансування сальдо платіжного балансу. Державне регулювання сальдо платіжного балансу.

Баланси міжнародних розрахунків — статистичні таблиці, які у грошовій формі показують стан міжнародних відносин країни з іншим світом, відображаючи обсяги вимог і зобов’язань, надходжень і платежів країни щодо іноземних суб’єктів міжнародних відносин.
Платіжний баланс — статистична таблиця, яка відображає співвідношення грошових вимог і зобов’язань даної країни до інших країн, термін яких настав.
Розрахунковий баланс — статистична таблиця, яка відображає співвідношення вимог і зобов’язань даної країни по відношенню до інших країн.
?    Запитання для перевірки знань
1. Що відображається у балансах міжнародних розрахунків?
2. Які є види балансів міжнародних розрахунків?
3. У чому різниця між платіжним і розрахунковим балансами?
4. Про що свідчить негативне (пасивне) сальдо торгового балансу?
5. Про що свідчить позитивне (активне) сальдо торгового балансу?
6. Які є тимчасові методи балансування сальдо платіжного балансу?
7. Які є остаточні методи балансування сальдо платіжного балансу?

Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за такими темами:

  • Способи визначення сальдо платіжного балансу.
  • Динаміка платіжного балансу України та його вплив на фінансово-економічний стан країни.

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНКИ

   

   

   

  Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді. Теми рефератів наводяться в кожній з тем курсу. За бажанням студента реферати та доповіді можуть бути підготовлені по інших темах, попередньо узгоджених з викладачем.
  Самостійна робота студентів полягає у вивченні літератури та нормативних документів, запропонованих у цьому посібнику, та підготовці на їх основі рефератів. Обсяг реферату — 8—10 стандартних аркушів (А—4). На основі рефератів студенти роблять доповіді на семінарських заняттях або колоквіумах. У колоквіумі беруть участь усі студенти групи.
  Оцінюється самостійна робота студентів таким чином:
  1. Оцінка «відмінно» виставляється за умови, що тему реферату повністю розкрито, студент демонструє глибокі знання використаної літератури, висловлює своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми і викладає матеріал самостійно, логічно та грамотно.
  2. Оцінка «добре» виставляється за умови, викладеної вище, але якщо при висвітленні матеріалу студент допускає неточності, помилки, недостатньо аргументує викладений матеріал.
  3. Оцінка «задовільно» виставляється у тому разі, якщо тему реферату в основному розкрито, студент розуміє суть питання, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих помилок і не може самостійно викласти матеріал.
  4. Оцінка «незадовільно» виставляється у тому разі, якщо тему реферату не розкрито, студент не розуміє суті питання, не може зробити висновки і не здатний самостійно викласти матеріал.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.