лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг у банку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

3.1. Форми організації підсумкового контролю

Основна форма підсумкового контролю — іспит. Умовою допущення студента до іспиту є обов’язкове виконання на позитивну оцінку всіх завдань, сформульованих у табл. 18. Іспит складається у письмовій формі, по окремих білетах, що містять три теоретичні запитання, перше з яких є основним, два інших — допоміжні, що враховуються під час оцінювання. Четвертим запитанням іспитового білету є індивідуальне завдання, оцінка за яке виставляється заздалегідь.
Результати іспиту оцінюються за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Критерії оцінки знань відповідають типовим, прийнятим кафедрою банківської справи для чотирибальної системи. На оцінку іспиту впливає якість виконання індивідуального завдання, в окремих випадках — реферату. Які також оцінюються за чотирибальною системою.

3.2. Критерії оцінки знань
індивідуального завдання

«Відмінно» — виставляється за додержання таких необхідних умов:

 • оформлення у відповідності з висунутими вимогами;
 • реальність первинної інформації;
 • актуальність первинної інформації;
 • наявність аргументованих висновків;
 • практична цінність рекомендацій;
 • своєчасний захист положень роботи перед викладачем.

«Добре» виставляється за додержання таких необхідних умов:

 • оформлення у відповідності з висунутими вимогами;
 • реальність первинної інформації;
 • наявність аргументованих висновків;
 • своєчасний захист положень роботи перед викладачем.

«Задовільно» виставляється за додержання таких необхідних умов:

 • оформлення у відповідності з висунутими вимогами;
 • реальність первинної інформації.

«Незадовільно» виставляється у разі наявності таких грубих помилок:

 • неналежного оформлення результатів роботи;
 • нереальність використаної первинної інформації;
 • невідповідності висновків і рекомендацій первинному матеріалу.

3.3. Критерії оцінки знань письмового іспиту
(за кожне запитання)

Повна відповідь на запитання, яка оцінюється на «відмінно», повинна відповідати таким вимогам:

 • розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання (проблеми);
 • повний перелік необхідних для розкриття змісту запитання економічних категорій і законів;
 • вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;
 • здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення теорій та еволюції поглядів основних представників;
 • уміння користуватися методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;
 • демонстрація здатності висловлювання та аргументації власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних і статистичних даних, знання дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на запитання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття запитань.

Відповідь на запитання оцінюється «добре», якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 • при розкритті змісту запитання відповідь дана в цілому правильна, але за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;
б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;
в) формулювання назв великих вітчизняних і міжнародних фінансових і кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне запитання.

Відповідь на запитання оцінюється «задовільно», якщо:

 •  відносно відповіді на «відмінно» не зроблено розкриття двох з пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття запитання), або
 •  одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки запитання на «добре», або
 •  при розкритті змісту запитання відповідь дана в цілому правильна, але за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі банківського маркетингу.

Відповідь на запитання оцінюється «незадовільно», якщо:

 •  відносно відповіді на «відмінно» не зроблено розкриття трьох або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 •  одночасно присутні два або більше типи недоліків, які окре­мо характеризують критерій оцінки запитання на «задовільно»;
 •  висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним у разі відсутності доказів, протилежних аргументам, зазначеним у відповіді;
 •  характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст запитання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме запитання додатково враховуються і впливають на підсумкову оцінку за це запитання  допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (незагальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чорнил); мінус 0,5 бала;
 • неточності у назвах окремих економічних категорій і понять; мінус 0,5 бала;
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на запитання; мінус 0,5 бала;
 • помилкові дати та неправильно визначені історичні періоди, які характеризують окремі грошові-кредитні системи та економічні процеси, якщо вони близькі до справжніх та в цілому відповідають логіці відповіді; мінус 1 бал;
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, зроблені у відповіді; мінус 1 бал.

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок — «незадовільно» за відповідне запитання.

3.4. Критерій оцінки іспиту в цілому

Оцінка за іспит в цілому виставляється як середня сума балів за кожне теоретичне запитання білету та виконане індивідуальне завдання з урахуванням відносної ваги цих балів щодо загальної оцінки іспиту за нижченаведеною формулою:
(B№1?2+B№2+В№3+ВІ?2) / 6,
де B№1 — оцінка відповіді на перше запитання іспитового білету;
B№2 — оцінка відповіді на друге запитання іспитового білету;
В№3 — оцінка відповіді на третє запитання іспитового білету;
ВІ — оцінка виконаного індивідуального завдання.
Під час виставлення остаточної оцінки викладач здійснює округлення отриманого результату до цілого за принципом, що 3,5 дорівнює оцінці «4» («добре»), а 3,49 дорівнює оцінці «3» («задовільно»).
У разі зміни кількості іспитових запитань принципи остаточної оцінки іспиту коригуються.

3.5. Критерії оцінки знань
рейтингової системи оцінки

З метою вдосконалення навчального процесу знання студентів з курсу можуть бути оцінені за рейтинговою системою. Як правило, це стосується студентів стаціонару.
Для підсумкової оцінки знань студента використовується принцип нарахування балів за виконані завдання з подальшим їх переведенням у п’ятибальну шкалу. Максимальна підсумкова сума балів залежить від двох чинників — якості індивідуальних завдань і своєчасності їх представлення на перевірку та обговорення викладачеві. Загальна кореляція між цими чинниками базується на принципі, що студент отримує задовільну оцінку у разі повного виконання одного з двох зазначених блоків вимог. Тобто, якщо зміст виконаних завдань оцінюється в максимальний бал, але завдання виконані несвоєчасно, підсумкова сума балів відповідатиме задовільній оцінці. І навпаки, систематичність виконання всіх завдань гарантує студентові задовільну оцінку. Ниж­ченаведена таблиця ілюструє цей підхід арифметично.
Таблиця 19

Завдання

Бали за зміст завдання (шкала 0, 3, 4, 5 або 0, 3)*

Бали
за своєчасність** (шкала 0, 1, 3)

Сумарний бал

мінімальний
позитивний

максимальний

міні-
мальний

макси-
мальний

міні-
мальний

макси-
мальний

№ 1

3

5

0

3

0

8

№ 2

3

3

0

3

0

6

№ 3

3

5

0

3

0

8

№ 4

3

5

0

3

0

8

№ 5

3

3

0

3

0

6

№ 6

3

3

0

3

0

6

№ 7

3

3

0

3

0

6

№ 8

3

5

0

3

0

8

№ 9

3

3

0

3

0

6

№ 10

3

3

0

3

0

6

Реферат*** (?2)

6

10

0

3

0

13

Індивідуальне завдання** (?3)

9

15

0

3

0

18

Підсумок

45

63

0

36

0

99

Отже, за умовами існуючих завдань, які ставляться студентам, вони отримують оцінку «задовільно», якщо мають суму балів у межах 63 (вища оцінка за зміст, 0 — за своєчасність). З урахуванням своєчасного виконання всіх завдань на найнижчому рів-
ні маємо сумарний бал 45 + 36 = 81. Логічно, що і цей бал не
дає права отримати підсумкову оцінку «добре». Щоб додатково окреслити бальність підсумкової оцінки «відмінно», слід зазначити, що її не може отримати студент, який невчасно здав індивідуальне завдання з оцінкою «задовільно»: 99 – 6 – 3 = 90. Маємо такий механізм перерахування суми балів у підсумкову оцінку дисципліни:

«незадовільно» — 0—45 балів;
«задовільно» — 46—81 бал;
«добре» — 82—90 балів;
«відмінно» — 91—99 балів.
Слід зазначити, що, беручи до уваги поважність причин несвоєчасної здачі окремими студентами завдань, викладач має право збільшити суму балів за своєчасність.

 

 


* Незадовільна оцінка за відповідне завдання оцінюється в 0 балів.

** Виставляються вище 0 тільки в разі позитивного балу за зміст (3 і вище):

3 бали — своєчасне представлення роботи;
1 бал — затримка терміну здачі роботи не більше, ніж на 1 календарний тиждень;
0 балів — більш суттєва затримка роботи.

*** Враховуються за коефіцієнтом відносної важливості завдання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.