лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинг у банку

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вимоги до написання рефератів

Тема реферату обирається студентом індивідуально. Вибір однакової теми реферату в рамках однієї академічної групи не допускається. Цей процес контролюється викладачем шляхом узгодження заяви студента за зразком додатку 1.
Вимоги до оформлення рефератів типові. Обов’язкова наявність титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру, переліку використаної літератури. Необхідним під час написання реферату є використання актуальної бібліографії та вітчиз­няної наукової думки щодо поставлених проблем.  На відміну від індивідуального завдання реферат ставить на меті реалізацію не практичного, а теоретико-методологічного аспектів курсу. Загальний рекомендований обсяг реферату — 25 сторінок формату А4. Кращі реферати захищаються перед студентською аудиторією; оцінка за такі реферати враховуються при визначенні підсумкової оцінки іспиту.
Щотижневі завдання
Виконання студентом щотижневих індивідуальних завдань робить процес оволодіння науково-теоретичним і практичним матеріалом курсу ритмічнішим та ефективнішим. Викладач організовує щотижневі аудиторні консультації, під час яких проходить контроль за виконанням студентами завдань та індивідуальне консультування студентів зі складних питань курсу.
Зміст, терміни та критерії оцінки індивідуальних щотижневих завдань відповідають схемі, запропонованій нижче, але можуть уточнюватися та коригуватися викладачем у процесі поточної роботи.
У процесі поточного оволодіння курсом «Маркетинг у банку» студентам пропонуються 10 індивідуальних щотижневих завдань, тематика та строки виконання яких зазначені у табл. 18. Також подані основні джерела літератури, які слід опрацювати під час підготовки завдання. Як правило, кожне завдання має 2 чи 10 варіантів. Необхідний варіант обирається студентом згідно з його осо­бистим номером у журналі групи (номер завдання відповідає останній цифрі номера студента в групі чи за принципом відповідної парності зазначених номерів). Так, студент, який має № 17 за журналом групи, обирає завдання № 7 (у випадку лише двох варіантів завдання — непарний № 1). Завдання, виконані за помилковим номером різними студентами, викладачем не розглядаються.
При виконанні індивідуального завдання студент користується рекомендованою літературою та первинною інформацією, яку отримує в банківській установі, з періодичної літератури та інших джерел, зокрема мережі Internet. Головною вимогою до індивідуального завдання по суті є реальність викладеної інформації та життєздатність прикладів, що відповідає загальноуніверси­тетським вимогам до організації навчання за магістерською програмою.
Під час оформлення виконаного завдання студент зазначає номер академічної групи, номер та назву завдання, номер теми, до якої належить завдання. У кінці обов’язково наводиться перелік використаної літератури, дата виконання та особистий підпис студента. Робота повинна бути виконана розбірливим почерком або машинним способом з додержанням чинних стандартів. У разі невиконання вимог до оформлення завдання викладач не розглядає його до усунення недоліків.
Викладач має право оперативно змінювати зміст і кількість завдань відповідно до рівня їх складності та шкали оцінки.

Зміст завдань

Завдання № 1
Зміст: підготувати реферативну письмову відповідь на запитання.
Варіанти:

 1. Перехід до ринкової економіки  та  необхідність вивчення маркетингу у банківській справі.
 2. Суттєві ознаки маркетингу. Банківські послуги  та зумовлені ними особливості маркетингу комерційного банку.
 3. Інструменти бан­ківського маркетингу.
 4. Ринкова політика комерційного банку.
 5. Необхідність застосування маркетингу комерційними банками України.
 6. Перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.
 7. Основні категорії маркетингу та їх специфіка для банківської сфери.
 8. Стратегія і тактика банківського маркетингу.
 9. Характеристика середовища банківського маркетингу.
 10. «Ніша ринку»: поняття та характеристика категорії маркетингу.

Додаткові вимоги.
Обсяг: 10 сторінок формату А4.
Шкала оцінок: чотирибальна.
Поради до виконання.
Викласти найбільш поширені точки зору з використанням актуального статистичного матеріалу.
Завдання № 2
Зміст: підготувати відповідно до варіанту завдання.

 1. П’ять прикладів вимірювання банківської інформації за шкалою найменувань. Прокоментувати.
 2. Чотири приклади вимірювання банківської інформації за шкалою порядку. Прокоментувати.
 3. Три приклади вимірювання банківської інформації за інтервальною шкалою. Прокоментувати.
 4. Два приклади вимірювання банківської інформації за шкалою відносин. Прокоментувати.
 5. Приклад побудови шкали вимірювань банківської інформації методом парних порівнянь.
 6. П’ять прикладів вимірювання банківської інформації за шкалою найменувань. Прокоментувати.
 7. Чотири приклади вимірювання банківської інформації за шкалою порядку. Прокоментувати.
 8. Три приклади вимірювання банківської інформації за інтервальною шкалою. Прокоментувати.
 9. Два приклади вимірювання банківської інформації за шкалою відносин. Прокоментувати.
 10. Приклад побудови шкали вимірювань банківської інформації методом парних порівнянь.

Додаткові вимоги.
Обсяг: ненормований.
Шкала оцінок: двобальна.
Поради до виконання.
Коментар до прикладу повинен містити аргументацію щодо можливості застосування запропонованого прикладу та доцільності застосування конкретної шкали.
Завдання № 3
Зміст: підготувати відповідно до варіанту завдання.
1. Макет анкети корпоративного клієнта банку для аналізу маркетингових можливостей конкретного продукту (на вибір). Не менше 10 пунктів із застосуванням 4 типів шкал вимірювання. Прокоментувати.
2. Макет анкети роздрібного клієнта банку для аналізу маркетингових можливостей конкретного продукту (на вибір). Не мен­ше 10 пунктів із застосуванням 4 типів шкал вимірювання. Прокоментувати.
Додаткові вимоги.
Обсяг: ненормований.
Шкала оцінок: чотирибальна.
Поради до виконання.
Звернути увагу на коректність поставлених запитань та повноту варіантів відповідей. Зазначити специфіку анкетування відповідно до обраного продукту. У коментарі обов’язково спрогнозувати очікувані результати обробки анкети та варіанти стратегій просування продукту.
Завдання № 4
Зміст: підготувати план маркетингового дослідження з метою аналізу (відповідно до варіанту завдання).

 1. Розмір ринку.
 2. Частка ринку.
 3. Динаміка ринку.
 4. Канали збуту.
 5. Рішення споживачів.
 6. Ціни.
 7. Характеристика продукту.
 8. Конкурентна позиція банку.
 9. Реклама продукту.
 10. Просування продукту.

Додаткові вимоги.
Обсяг: ненормований.
Шкала оцінок: чотирибальна.
Поради до виконання.
У плані зазначити: мету дослідження, необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні тощо), основні методи дослідження, графік розподілу часу. Звернути увагу на наочність відображення матеріалу (таблиці, сітьові графіки). Обов’язковим є на­явність обґрунтованого кошторису витрат. Порівняти загальний розмір витрат на дослідження з оцінкою ефективності заходів, які плануються. Типовими помилками під час виконання завдання є  подання кошторису не в національній валюті України; змішування капітальних витрат з поточними; списування на витрати місячної зарплати персоналу у разі строку дослідження більшого (меншого) за календарний місяць; винесення дослідження за межі установи банку (в окрему фірму); планування використання у дослідженні діючого персоналу банку з відповідною економією коштів на оплату праці; значний обсяг кошторису дослідження у зіставленні з його метою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.