лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів полягає не тільки у засвоєнні
ними основних теоретичних засад курсу, ознайомленні з художніми творами, а й сприяє творчому розвитку майбутніх фахівців, формуванню їхньої мовної компетенції. Знайомлячись із текстом художнього твору, студент повинен проаналізувати його мовні особливості, вміти написати відгук на прочитаний художній твір.

І. Схема мовного аналізу художнього тексту

 1. Ознайомлення з художнім текстом:

а) визначення теми й основної думки художнього тексту;
б) визначення жанрової належності художнього тексту:


лірика

проза

драма

(філософська,
пейзажна, інтимна,
патріотична та ін.)

(повість, оповідання,
новела, роман,
мелодрама, фарс,
есе та ін.)

(трагедія,
комедія,
водевіль та ін.)

 1. Аналіз мовних засобів, які мають змістове навантаження у художньому тексті:
 2. фонетико-орфоепічні (алітерація, асонанс, анафора, евфоніч-
  ні чергування) з метою створення звукових образів;
 3. лексичні (синоніми, омоніми, пароніми; стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика; архаїзми й авторські нео-
  логізми; метафори, метонімії, синекдохи; фразеологізми) з експре-
  сивно-стилістичною метою;
 4. словотвірні (авторські неологізми (видозмінені загальнов­живані слова, складні іменники, прикметники, прислівники, не-
  звичні сполучення слів) та мовні одиниці, утворені за загальномов-
  ними моделями) з метою художньої індивідуалізації тексту;
 5. морфологічні (морфологічні синоніми (повні або стягнені форми прикметників; сучасні й архаїчні форми, різні афіксальні утворення), взаємоперехід частин мови) з метою експресивно-зміс-
  тової індивідуалізації тексту;
 6. синтаксичні (порядок слів у реченні, типи речень, особливості їх побудови) з метою функціонально-стилістичного виражен-
  ня думки.

ІІ. Відгук на твір сучасної української літератури:

  • Автор, назва художнього твору.
  • Мотивація вибору конкретного твору для відгуку.
  • Власна оцінка тематики, проблематики твору.
  • Визначення мовних особливостей твору.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.