лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§ 5. Тенденції розвитку сучасної української літератури


Які тенденції розвитку сучасного
літературного процесу в Україні?
Сучасна українська література — це те, як відзначають критики, що «не існує, але є насправді» (В. Терлецький).
Чітко окреслилися основні тенденції розвитку сучасної україн­ської літератури:
1. Розвиток літературно-мистецьких і гуманітарних часописів в умовах свободи творчого самовиявлення («Основа», «Ї», «Вежа», «Кур’єр Кривбасу» та ін.).
2. Повернення до літературного життя творів раніше заборонених авторів різних періодів української літератури (від С. Черкасенка до М. Руденка).
3. Співтворчість у єдиному літературному контексті авторів вітчизняних і діаспори.
4. Співіснування різних мистецьких течій, шкіл, напрямів.
5. Подолання тематичної «неповноти» літератури, спроби ви-
йти у світовий контекст, віддаючи належне глобальним проблемам людства і конкретної людини.
Роздуми сучасних українських авторів, а часом і досить гостра полеміка навколо проблеми «про-
вінційності» у широкому світовому контексті (С. Павличко, О. Забужко, Ю. Андрухович, Є. Кононенко та ін.) є безсумнівною актуальною складовою сучасного літературного дискурсу кінця XX — початку XXI ст.

Чи існує сучасна українська література?
Чи можна вважати сучасну українську поезію новаторською?
Якою є сучасна українська проза?
Якою мовою пишуть сучасні українські письменники?
Художні твори: 1—33.
Плани семінарських занять
Тема 1. Українська поезія
Українська література як фактор гуманізації сучасної професійної освіти, формування націоцентричної концепції українства. Зміст
поняття «українська література», «українська літературна мова».
Український поетичний Ренесанс і бароко. Літературна спад-
щина Г. Сковороди.
Травестійно-бурлескна та романтична традиції в українській поезії першої половини ХІХ ст. (І. Котляревський, поети-ро­мантики).
Феномен поезії Т. Шевченка. Постать Т. Шевченка в україн­ській літературі та культурі. Роль Т. Шевченка у формуванні укра-
їнської літературної мови.
Ідейно-естетичне та жанрове розмаїття української поезії другої половини ХІХ ст. — поч. ХХ ст. Новаторська роль І. Фран-
ка і Лесі Українки.
Традиції і новаторство поезії 20—30-х рр. Мовні пошуки пое-
тів-експериментаторів.
Шістдесятники в українській поезії.
Питання для дискусії
Чи впливає художня література на становлення особистості у сучасному глобалізованому світі?
Чи можна вважати епоху бароко найвищим досягненням в українській поезії?
Чи актуальна творчість Т.Шевченка для сучасників?
Чи можна вважати творчість шістдесятників феноменом в українській літературі ХХ ст.?
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Вплив Біблії на слов’янські мови та літератури: образи, сюжети, мовні засоби.
Барокові риси мови української поезії ХVII—XVIII ст.
Спеціальна лексика і термінологія у творах Г. Сковороди.
Мова поезії Нью-Йоркської групи (Б. Бойчук, Б. Рубчак,
Е. Андієвська).
Творчість українських поетів-піснярів (А. Малишко, Д. Лу-
ценко, М. Сингаївський та ін.).
Тема 2. Українська проза
Жанрова різноманітність давньої української прози. Традиції літописання. «Слово о полку Ігоревім» як самобутня пам’ятка нашої літератури та мови.
Українська проза першої половини ХІХ ст., її особливості. Фундаторська роль Г. Квітки-Основ’яненка в розвитку української літератури та української літературної мови.
Реалізм української прози другої половини ХІХ ст. Оновлення тематики і проблематики, мовної палітри творів П. Куліша, А. Свидницького, І. Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, Панаса Мир-
ного та ін.
І. Франко як прозаїк-новатор.
Поєднання ознак традиційного і нового у прозі кінця ХІХ —
початку ХХ ст. Своєрідність мови творів М. Коцюбинського,
В. Стефаника, М. Яцківа, О. Кобилянської, В. Винниченка.
Експериментальна проза (Микола Хвильовий, В. Підмогиль-
ний та ін).
Досягнення української прози середини — другої полови-
ни ХХ ст.
Питання для дискусії
Чи можна вважати, що українська проза кінця ХІХ — почат­ку ХХ ст. вийшла за межі «сільської теми»?
Чи можна назвати прозову творчість І. Франка модерновою?
Чи можна говорити про здобутки української прози радянської доби?
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Суспільна та соціально-економічна лексика в українських козацьких літописах кінця XVII—XVIII ст.
Історизми й архаїзми у мовній системі творів Б. Лепкого (або П. Загребельного).
Проблема батьків і дітей в українській прозі.
Проблема «аристократизму душі» в українській прозі кінця
ХІХ — початку ХХ ст.
Вияв української національної ідеї в історичній прозі.
Тема 3. Українська драматургія
Шкільна (барокова) драма.
Український театр нового типу. Становлення української літе-
ратурної мови у драматичних творах І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка.
Творча діяльність корифеїв українського театру. Новаторські риси у драматургії І. Карпенка-Карого й І. Франка.
Нова модерна драма в українській літературі. Драматичні поеми Лесі Українки. Експериментальна драма В. Винниченка.
Українська драма 20—30-х рр. Творчі здобутки М. Куліша,
І. Кочерги та ін.
Досягнення української драматургії другої половини ХХ ст.
Питання для дискусії
Герой п’єси І. Карпенка-Карого Терентій Пузир — карикатура «нового багатія» чи новий тип господаря?
Чи можна вважати, що українська драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст. вписується за тематикою і проблематикою у світовий контекст?
Чи можливе сучасне прочитання «філологічної комедії» «Мина Мазайло» М. Куліша?
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Мовна палітра української драматургії І половини ХІХ ст.
П’єса «Хазяїн» І. Карпенка-Карого — зразок модерної україн-
ської драматургії.
«Вічні» образи у драматичних поемах Лесі Українки.
Трагічні колізії експериментальної драми В. Винниченка.
Драматургія українського зарубіжжя.
Тема 4. Сучасна українська література
Мотиви сучасної української поезії.
Здобутки сучасної української прози.
Творчі пошуки сучасних українських драматургів.
Особливості мови творів української літератури кінця ХХ —
початку ХХI ст.
Питання для дискусії
Чи існує сучасна українська «елітна» і «масова» література?
Постмодернізм — смерть літератури чи відкриття нової літературної доби?
Чи подолала сучасна українська література стереотипи «сіль-
ськості, архаїчності, вторинності»?
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Іронічність мови поезії «дев’яностиків».
Постмодерні групи кінця ХХ ст.
Тематика і проблематика сучасної української прози.
Двомовність як риса сучасної української літератури.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.