лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило…
І на Україні святилось…
Т. Шевченко

 

О рідна мово!
Є ще люди ниці
зрікаються, бува, і матерів!
А я твої троянди й чорнобривці
любов’ю до пелюстки обігрів.

 

 

 

Д. Луценко

ВСТУП


Художня література як одна з важливих форм суспільної свідомості образно узагальнює відображення і пізнання дійсності засобами мови і мистецтва. У сьогоднішній Україні в умовах розвитку національної культури вона є головним чинником гуманізації освіти як шляху подолання духовної кризи. Література завжди відігравала значну роль у становленні особистості, розви­ваючи у людині розуміння основних принципів людського спів­життя, виконуючи естетичну функцію у суспільстві. Середня школа рідко виходить за рамки програмних творів, таким чином, залишаючи terra incognita для молодої людини основний масив рідної літератури. Випускник сучасного університету повинен бути не лише кваліфікованим фахівцем, а й перш за все високоосвіченою людиною. Актуальною є потреба навчити студента тво­рити власну інтерпретацію художнього тексту, враховуючи набу­ті ним знання текстового вертикального контексту, усієї соціаль­но-політичної, історичної, культурологічної, філологічної інфор­мації, що супроводжує художній твір. Називаючи художню літера­туру мистецтвом слова, пов’язуємо її з мовою, яка є безцінним інструментом кожного письменника. Огляд української літерату­ри у її жанрових і стильових виявах являє собою спробу поєднати літературний аналіз з мовностилістичним аналізом художніх текс-
тів окремих авторів, що не тільки розвивали той чи інший жанр української літератури у різні періоди її історії, а й сприяли формуванню основних нормотвірних тенденцій розвитку української літературної мови, адже авторський текст перш за все фіксує реалії епохи, одночасно відтворюючи внутрішній світ людини. Сучасна (новітня) українська література намагається бути в одному часі й просторі з літературою світовою. Письменники шукають відповіді на вічні й сьогоденні питання, шляхи до взає­морозуміння, прагнучи витворити єдину мову світу. У зв’язку з цим відповідний лекційний матеріал має проблемний характер, відбиваючи неоднозначні сучасні тенденції розвитку світового літературного процесу, що відтворює зміни у мовній картині
світу.
Мета курсу — удосконалити гуманітарні знання студентів економічного вищого навчального закладу, збагатити загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень майбутніх еко­номістів на основі засвоєння визначних здобутків української літератури, сформувати стійкий інтерес до української художньої літератури як основи націоцентричного світогляду, як чинника творення єдиної літературної мови.
Завдання курсу — систематизувати знання студентів з укра-
їнської мови та літератури від давніх часів до сучасності в контексті світового художнього процесу, формувати в них уміння орієнтуватися у розмаїтті мовних і літературних жанрово-стильо­вих тенденцій, розвивати естетичні смаки на творах-зразках укра­їнської класики.
Студент повинен знати:

  1. основні етапи розвитку української літератури;
  2. особливості кожного періоду її розвитку за жанровим принципом;
  3. творчість письменників-класиків, які зробили значний внесок у розвиток окремих жанрів;
  4. про роль української художньої літератури у формуванні української літературної мови;
  5. основні тенденції розвитку сучасної української літератури за жанровим принципом на тлі сучасного світового літературного процесу.

Студент повинен уміти:

  1. визначати роль і місце конкретного письменника в літературному процесі певного періоду, актуальність його творчості на сучасному етапі;
  2. визначати мовні особливості творів української літератури певного періоду;
  3. виконувати комплексний мовний аналіз уривку художнього тексту;
  4. писати відгук на прочитаний художній твір.

Матеріал викладено у формі «питання — відповідь», що дає
змогу:
1) спрямувати студента на раціональне самостійне засвоєння певних тем курсу;
2) допомогти зорієнтуватися у виборі основної і додаткової літератури;
3) систематизувати знання, набуті під час самостійної роботи з художніми текстами;
4) акцентувати увагу на проблемних питаннях курсу.
Автори посібника опрацювали монографії, підручники, посібники та інші наукові дослідження з різних питань історії української літератури і мови, які використані як джерельна база і можуть бути рекомендовані як додаткова література для самостій­ної підготовки студентів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.