лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

§ 4. Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі


У яких жанрах виявився подальший
розвиток давньої української прози?
Традиція літописання, перервана на майже три століття, продовжилась в епоху козацького бароко (ХVІ—ХVІІ ст.) у козацьких літописах (літопис Самовидця, літопис Самійла Величка, літопис Григорія Граб’янки).
Літопис Самовидця відзначає оригінальний зміст, живий і поетичний виклад, у ньому охоплено події до 1702 року. Літопис складається з двох частин і вступу: перша частина присвячена епосі
Б. Хмельницького та періоду Великої Руїни (до 1676), а друга — це хронологія воєнних подій до 1702 р.
Мотиви і сюжети цього літопису використані
П. Кулішем у романі «Чорна рада», В. Стусом —
у поезії «За літописом Самовидця».
Літопис Самійла Величка — найбільший і найдосконаліший твір жанру літописання, що складається з чотирьох томів. Автор увів в обіг термін «козацький літопис». Козаки тут виступають як свідомі патріоти України, а Хмельницький — це український Мойсей. Автор пов’язував історію свого народу з історією інших країн, Мазепу називав хитрим лисом, але й порівнював з біблійним Йосифом. «Літопис Самійла Величка» має ознаки першої історичної повісті. Герої літопису — живі люди, для характеристики яких використані елементи народної мови.
Літопис Г. Граб’янки написаний гадяцьким полковником, що підтримував ідеї П. Полуботка, відбував ув’язнення у Петропавловській фортеці, пізніше, 1734 р., загинув у поході проти татар. За стилем цей твір — військова повість, написана церковнослов’янською мовою, з використанням народних прислів’їв і приказок. Він являє собою першу спробу систематизації історії України.
«Історія Русів» — літопис, автор якого невідомий, написаний у кінці ХVІІІ ст. російською мовою зі значною кількістю українізмів. Русами автор вважав українців, у літописі він відтворює їх історію від найдавніших часів до російсько-турецької війни 1768—1774 рр. У літописі дано високу оцінку діяльності Б. Хмельницького, засуджено політику Петра I щодо України. У мовній тканині твору поєднані елементи художнього, наукового, епістолярного стилів.
«Історія Русів» вплинула на творчість А. Мет-
линського, І. Срезневського, Є. Гребінки, М. Кос-
томарова. До неї зверталися П. Куліш (роман «Михайло Чарнишенко…»), Т. Шевченко (поеми «Сон», «Великий льох»). Цією історичною пам’яткою цікавилися О. Пушкін, представники «української школи» в польській поезії (М. Чайковський, С. Гощинський та ін.).
Чому полемічну літературу вважають
досягненням давньої української літератури?
Тематика полемічної літератури зумовлена дискусією представників православної церкви з католиками. Експансія католицизму на українській землі активізувала православне духовенство й освічених українців на захист і збереження православної церкви, національної самобутності культури. Православні письменники об’єднали свої зусилля проти ідеологів уніатства, висвіт-
люючи його слабкі сторони і захищаючи свої інтереси.
У стильовому ключі твори полемічної літератури є зразком раннього українського бароко. Популярними були жанри: трактат, послання, памфлет, діалог, монолог-інвектива (звинувачення). Творчість окремих представників полемічної літератури, зокрема Гера-
сима Смотрицького, Стефана Зизанія, Христофора Філалета, Ме-
летія Смотрицького, Захарії Копистенського сприяла утверджен-
ню в українській літературі нових ідей, жанрів, художніх засобів.
Подпись: МоваНаціонально-визвольний пафос полемічної літератури з її увагою до народного життя сприяв утвердженню позицій «простої» мови, якою і написана більшість творів
українських полемістів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.