лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ
І ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ


 

3.1. Поточний контроль


А) Систематичність та активність
роботи на заняттях

Оцінювання систематичності та активності роботи на заняттях здійснюється за результатами виконання 4 лабораторних робіт (за вказівкою викладача може бути інша кількість робіт), оформлених у вигляді письмових звітів.
Максимально можлива оцінка за виконання кожної лабораторної роботи — 5 балів (для лабораторної роботи № 6 може бути до 15 балів).
Оцінку може бути знижено: а) за неповноту представлених результатів або припущені в них помилки; б) невчасне представлення звітів; в) неякісне оформлення звітів.
Ще до 5 балів студент може отримати за систематичне відвідування лекційних занять.
Б) Виконання завдань
для самостійного опрацювання

Самостійне опрацювання окремих питань дисципліни передбачає написання студентами рефератів на одну з обраних тем, що відповідають навчальній програмі дисципліни (за погодженням з викладачем). За написання реферату студент може отримати максимально 5 балів.
С) Виконання модульних (контрольних)
завдань

Дана дисципліна складається з одного модуля і передбачає написання тесту, що охоплює всі теми курсу і складається з 20 питань одинарного або множинного вибору.
Відповідь на кожне із запитань може бути правильною, чи неправильною.
За написання тесту студент може отримати максимально
10 балів.
Д) Завдання, що не ввійшли
до об’єктів поточного контролю

Студенти, які взяли участь у наукових конференціях, або підготували протягом семестру наукові публікації, можуть додатково отримати за це 5 заохочуючих балів. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до залікової відомості, не може перевищувати 40 балів.
3.2. Підсумковий контроль
З дисципліни «Електронна комерція» передбачено залік.
Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється виключно за результатами поточного контролю.
Для фіксації підсумкової оцінки у відповідних документах її переводять у традиційну форму за такою шкалою:

 • 20—40 балів — зараховано;
 • менше 20 балів — незараховано.

 


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

 

 

 

Основна

 • Електронна комерція: Навч. посібник / А. М. Береза та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 320 с.

Допоміжна

 • Балабанов И. Т. Электронная комерция. — СПб.: Питер, 2001. — 336 с.
 • Галіцин В. К., Левченко Ф. А. Багатокористувацькi обчислювальнi системи та мережi: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 408 с.
 • Гужва В. М., Постевой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 138—158, С. 201—209.
 • Джон Вакка. Секреты безопасности в Internet. — К.: Диалектика, 1997. — 512 с.: ил.
 • Дюбуа Поль. MySQL: Пер. с англ.: — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. — 816 с.
 • Имери Винс. Как сделать бизнес в Internet: Пер. с англ. — 3- изд. — К.; М.; СПб.:Диалектика, 1998. — 464 с.: ил.
 • Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 340.
 • Козье Д. Электронная комерция: Пер. с англ. — М.: Издательсько-торговый дом «Руская редакция», 1999. — 288 с.: ил.
 • Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Internet (введение в електронную комерцию). — М.: МикроАрт, 2000. — 240 с.
 • Пол Крил. Фальшивый узел // ComputerWorld Россия. —1997. —23 сентября.
 • Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Електронна комерція: Підручник / За ред. А. А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2002. — С. 78—81, С. 109—110.
 • Ситник В. Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 204 с.
 • Семенов П. П. Безопасность против безопасности. — М.: Центр защиты информации, 1999. — 351с.
 • Смирнов С. Н. Электронный бизнес. — М.: ДМК Пресс; М.: Компания АиТи, 2003. — С. 168—176.
 • Успенский И. В. Интернет как инструмент маркетинга. — СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000. — 256 с.: ил.
 • Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. — СПб.: Питер, 2001. — 432с.
 • Холмолгоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. — СПб.: Питер, 2001. — 208 с.
 Эмор Д. Электронный бизнес: эволюция и/или революция: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. — С. 85—87.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.